7
Müshii aka ouktakai waya suulia tü nüshajakat Moisés
Je joolu'u tawalayuwaa, jütüjaa aa'ulu tü nuluwataakat anain Maleiwa ashajünakat nütüma Moisés napüla na judíokana sünain sümüinjatüin wayuu süma'inru'u katüin so'u. 2-3 Maa aka tü wayuu ka'wayuusekat, aluwataanüsü sütüma tü nüshajalakat Moisés sünain nnojolüinjatüin shii'iratüin su'wayuuse süma'inru'u katüin no'u. Müleka ka'wayuusere shia wane wayuu naata kataiwa'aya no'u chi su'wayuusekai, “Ama'üjaasü nümaa wayuu nnojoikai su'wayuusein”, müneerü shia. Akaajasa müleka ouktüle chi su'wayuusekai, jutatüsü sukuaippa süpüla ka'wayuusee wane jekechi. “Ama'üjaasü nümaa wayuu nnojoikai su'wayuusein”, nnojoleerü münüin.
Akaajaa jiakana tawalayuwaa, müshii aka ouktakai jia suulia tü nüshajakat Moisés sükajee ouktüin Cristo saa'u waainjala. Sükajee jutatüitpain wakuaippa suulia tü suluwataakat anain, a'aniraaitpa wakuaippa nümaa Cristo. Je sünainjee süso'iraain naa'in süchikijee ouktaa, wountüin joolu'u wa'yataain nümüin Maleiwa sümaa waa'inrüin tü anasükat nümüin waneepia. Soto jaa'in tü wakuaippakat paalainka wanaa sümaa wale'eru'uin süchiki kaainjalaa maa aka wayuu süpüshua. Wanaa sümaa saapünüin wamüin tü nuluwataakat anain waya Moisés, müsü aka sootokai waya sünain aa'inraa tü kasa mojusü achiajaanakat oulia waya sulu'u. Je müleka mache'ere waya sünain aa'inraa waneepia kasa eekai müin aka tia, shiimüin sünain ouktajanain waya sümaa amüloulinjanain nuulia Maleiwa. Mayaainje süchiajaain waya tü nuluwataakat anain Moisés, ayatshi'iya waya sünain süchepchiain waainjala. Alu'usa joolu'u, müshii aka ouktakai waya suulia tü nüshajalakat Moisés, süka jutatüitpain wakuaippa suulia tü suluwataakat anain. Nnojoliikalaka wa'yataain joo nümüin Maleiwa süka tü akuaippaa laülaasükat ee'iyatünakat wamüin sulu'u tü nüshajakat Moisés. A'yataainapa waya nümüin Maleiwa joolu'u süka wane jeket akuaippaa nütüma chi Naa'inkai.
Tü atkawaakat sütüma wale'eru'uin kaainjalaa
Eesüja'a süpüla sümüin wane wayuu: “Mojusüja'a mmata tü nüshajakat Moisés, naakaja müin aka sootokai waya sünain aa'inraa tü kasa mojusü achiajaanakat oulia sulu'u”. Nnojoluyaaje shiain tia. Nnojotsü mojuin, anasü. Sütüma tü nuluwataakat anain Moisés, tayaawata aa'u sünain kaainjaralin taya. Je taküjüin paala tachiki jümüin: Eesü müleka kee'ireere taa'in tü süma'anakat wane wayuu. Tüü, nnojotsü tayaawata aa'u sünain kaainjalaain shia. Tü tayaawatakat atüma saa'u, shia tü nuluwataakat anain, eere sümüin: “Nnojo kee'ireein paa'in naata kokoroloshi”. Je tatüjaapa saa'u sütüma tü nüshajakat Moisés sünain mojuin tü taa'inrakat, keejialeeitpa'aya tamüin suulia paalainka. Müleka nnojoruleje tachiajaanüin suulia aa'inraa tia, nnojotsüje alana'aleein ma'i keejiain tamüin. Nnojolüiwa'aya tatüjaain saa'u tü nuluwataakat anain Moisés, nnojotsü ashapataain taa'in saa'u taainjala. Otta tatüjaapa saa'u, müshi aka sootokai taya sünain aa'inraa tü kasa mojusü achiajaanakat oulia sulu'u. Je müleka ayatüle taya sünain süchepchiain kaainjalaa, shiimüin sünain ouktajachin taya saaliijee sümaa amülouleechin nuulia Maleiwa. 10 Tü nuluwataakat anain Moisés, süpülajatüyaaje'e su'tte'erüinjachin taya suulia amüloulii nuulia Maleiwa. Akatsa e'itaain ouktaa tamüin süsala taainjala. 11 Tatüjaapa saa'u sütüma tü nüshajakat Moisés sünain mojuin tü taa'inrakat, ¿jamaka'a nnojotka'a too'ulaain suulia? Shia süka shiain toonooin amaa tü alawaakat sütüma süchepchiain taya taainjala. Je sükajee nnojolüin jüüjüüin taya sümüin tü nuluwataakat anain Moisés, e'itaasü ouktaa tamüin süsala taainjala. 12 Shia tamaka jümüin tia: Tü nüshajakat Moisés, aapünüsü wamüin nütüma chi Maleiwa Maainjalasaikai. Nnojotsü mojuin shia, anasü, süka shii'iyatüin wamüin tü kasa anakat süpüla waa'inrüinjatüin je tü kasa mojukat süpüla nnojolüin waa'inrüin.
13 Eesü süpüla sümüin wane wayuu: “Müleka anale tü nuluwataakat anain Moisés paajüin, ¿jamakalaka shi'itaaka'a ouktaa sümüin wayuu je amüloulii nuulia Maleiwa?”. Tamüshii paala jia: Nnojotsü shiain tia. Tü nüshajakat Moisés, nnojotsü ouktajatüin wayuu sütüma. Ouktajatü wayuu saaliijee nnojolüin suu'ulaain suulia kaainjalaa. Chi wayuu eekai ayatüin sünain süchepchiaa naainjala, müleka nnojorule kasalajanain nümüin naainjala, nnojoleerü niyaawatüin aa'u sünain mojushaatain ma'i tü kaainjalaakat. Tü nüshajakat Moisés, sükaaliijain waya sünain wayaawatüin saa'u tüü.
14 Watüjaa aa'ulu tü nuluwataakat anain Moisés sümaa saapünüin nütüma Maleiwa. Otta tayakai, maa aka wayuu süpüshua sünain ke'irukuin, süchepchiashi taya kaainjalaa. 15-16 Anasü taküjale paala tachiki jümüin. Shiimüin sünain nnojolüin tayaawatüin saa'u jamüinjatüin taa'inrüin tü kasa taa'inrakat. Tü kasa anasü tachekakat sünain taa'inreein, nnojotsü taa'inrüin. Shia taa'inraka tü kasa mojusü nnojotkat tacheküin taa'inreein. Je sükajee tatüjaain saa'u tü taa'inrakat sünain mojuin shia, “Lotüsü ma'i tü nuluwataakat anain Moisés”, tamüsü. 17-18 ¿Jamüsü taa'inraka'a tü mojusü nnojotkat tacheküin taa'inreein je nnojolüin taa'inrüin tü anasükat? Shia süka tale'eru'uin tü kaainjalaakat. 19 Tamüshii paala jia: Tü taa'inrakat, nnojotsü shiain tü kasa anasü tachekakat taa'inreein, shia ne'e taa'inraka tü kasa mojusü nnojotkat tacheküin taa'inreein. 20 Je taa'inrüin tü mojusü nnojotkat tacheküin taa'inreein, süka jo'uutüjülin taya sümaa taainjala.
21 Müsü sukuaippa tü taküjaitpakat achiki jümüin: Mayaainje tacheküin taa'inreein kasa anasü, ayatsia ne'e taneeküin aa'inraa tü kasa mojusükat. 22 Tacheküin taa'inreein tü kasa anasü nuluwataakat anain Maleiwa, süka shii'iranajaaitpain takuaippa nütüma. 23 Otta müleka shiimüinre tia, ¿jamaka'a taneekaka'a waneepia aa'inraa tü kasa mojusükat? Shia süka tale'eru'uin kaainjalaa. Je sükajee tüü, müsü aka eekai wane atkawaa sütüma tü takuaippa jeketkat. Je müshi aka kapükai taya, süka nnojolüin tountüin taa'inrüin tü anasükat. 24-25 Müshi paala tachikua: Saa'u nii'iratüitpain chi Maleiwakai takuaippa, nüchepchiaichipa joo taya, sümaa shiain tacheküin waneepia taa'inreein tü kasa anasü nuluwataakat anain. Akaajasa, süka jo'uushin taya sümaa taainjala, ayatshia müin aka kapükai taya. Aa'inraa tü kasa anasükat, kapüleesü. Otta aa'inraa tü mojusükat, mapüleesat. Alu'uta'aleeshija ma'i taya süchepchiaka taainjala. Kasataalejese tajuittinnüin maalü suulia. Akatsa eein wane kasa. Tatüjaa aa'ulu sünain tajuittinneechin maalü nütüma chi Wasenyotsekai Jesucristo. Taapakalaka ma'i joo müle'oshaata analu'ut saa'u tia.