8
Chi Naa'inkai Maleiwa nükaaliijain waya suulia kaainjalaa
Chi wayuu eekai sa'aniraain nukuaippa nümaa Cristo Jesús, müichia nnojolin süsalain naainjala nütüma Maleiwa sümaa nnojolin nükatalüin nia nuulia. Chi wayuu eekai jüüjüüin waneepia nümüin chi Naa'inkai Maleiwa, taashishi suulia süchepchiaa naainjala. Paalainka, ouktajana waya wapüshua süka kaainjaraliin. Otta müsia joolu'u, sünainjee tü naa'inrakat Cristo Jesús, taashishii waya suulia süchepchiaa kaainjalaa je suulia tü ouktaakat, süka pülashin ma'i chi Naa'inkai Maleiwa aapakai wamüin kataa o'u. Tü nuluwataakat anain Moisés, nnojotsü suuntüin sujuittirüin waya suulia tü ouktaakat, süka wale'eru'uin tü kaainjalaakat. Chi taashikai atüma waya, nia Maleiwa. Nuluwataain Jesucristo chi Nüchonkai, sünain wayuuin nia maa aka waya kaainjaraliikana. Sünainjee naapajiraain nikii süpüla ouktaa saa'u waainjala, süsalashi nia tü waainjalakat nütüma Maleiwa. Je saa'u wajuittinnüinapain suulia tü ouktaakat, wounteerü wekeraajüin süpüshua tü kasa anasü nüchekakat wapüleerua chi Maleiwakai sulu'u tü nüshajakat Moisés. Wounteerü wekeraajüin sükajee nnojoliinapain wale'eru'uin süchiki kaainjalaa saa'u jüüjüüin waya waneepia nümüin chi Naa'inkai Maleiwa.
Chi wayuu eekai kee'ireein naa'in tü mojusükat, shia süka nüle'eru'uin süchiki tü kaainjalaakat. Otta chi eekai kee'ireein naa'in tü nüchekakat chi Naa'inkai Maleiwa, shia süka nüchepchiain Maleiwa. Müleka masütaajule wane wayuu sünain jülüjüin naa'in tü nüchekakat chi Naa'inkai Maleiwa, aapüneerü wane anaa nümüin nütüma Maleiwa saa'u taashiichipain nia suulia tü ouktaakat. Akaajasa chi eekai masütaajuin sünain jülüjüin naa'in kaainjalaa, oukteechi nia saaliijee tia sümaa nükatannüin nuulia Maleiwa. Süka jamüin, chi jülüjakai aa'in waneepia kaainjalaa, nnojoishi oonooin sümaa tü nuluwataakat anain Maleiwa. Isasü nüchiki, süka nü'ürülaain nünain. Na wayuu eekai kale'eru'uin süchiki kaainjalaa, nnojoruleeja kasakainjatüin natüma talatüin Maleiwa namaa.
Otta jiakana, nnojoliinapa kale'eru'uin süchiki kaainjalaa. Saa'u eein chi Naa'inkai Maleiwa sulu'u jaa'in, niaichipa jüüjüüka amüin jia. Chi wayuu eekai nnojolin chi Naa'inkai Maleiwa sulu'u naa'in, nnojoishi nüpüshin nia Cristo. 10 Wayakana, saa'u wayuuin waya, we'reeria tü ouktaakat saaliijee kaainjalaa. Otta müshi'iya joolu'u, saa'u wamaaichipain Cristo, nümaainjana waya Maleiwa waneepia sükajee anajiraainapain waya nümaa. 11 Jütüjaa aa'uchi chi Maleiwakai sünain niain oso'ire'erüin naa'in Jesús süchikijee ouktaa. Meena'aya jiakanaya. Saa'u eeichipain chi Naa'inkai Maleiwa sulu'u jaa'in, ja'itairü ji'reerüin tü ouktaakat, ayateena nümaa Maleiwa waneepia.
12 Tawalayuwaa, saajüin tü taküjaitpakat jümüin, ¿kasa anaka süpüla waa'inrüin? ¿Anasü müleka wale'eru'ule süchiki kaainjalaa? Nnojo. Nnojotsü anain tia. Tachiajaain jia joolu'u suulia tia. 13 Müleka masütaajule jia sünain jüle'eru'uin süchiki kaainjalaa, oukteena jia saaliijee sümaa jükatanneenain nuulia Maleiwa. Akaajasa, müleka juu'ulaale suulia süpüshua tü kasa mojusü kee'ireekat jaa'in, nümaajeena jia Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua. Nieechi chi Naa'inkai Maleiwa akaaliijaka jia sünain tia.
14 Chi wayuu eekai jüüjüüin nümüin chi Naa'inkai Maleiwa, shiimüin sünain nüchoin Maleiwa. 15 Saa'u naapünüichipain wamüin chi Naa'inkai, nnojoliinapa waya mmolüin sheema süchepchiaa kaainjalaa wachikua. Alu'ujasa joolu'u, süka nüchooinapain waya Maleiwa, “Taata Maleiwa”, wainküin wamüin nümüin. 16 Nükaaliijain waya chi Naa'inkai sünain ayaawataa saa'u sünain nüchooinapain waya. 17 Nüchon wane wayuu, kapatseinjachi nütüma. Akaweenia wayakana nütüma Maleiwa, saa'u nüchooinapain waya. Eejeerü wama'ana süpüshua tü kasa anasü anaajuushikat nütüma chi Maleiwakai napüla na nüpüshikana. Je wanaa nümaa Cristo, eejeerü wama'ana süpüshua tü kasa anasü naapüinjatkat chi Maleiwakai nümüin. Watüjaa aa'uchi sünain müliain paala Cristo. Je wayakana, saa'u müliain waya sünainjee wanoujain nünain, meena'aya joo waya maa aka naa'in sünain anashaateenain ma'i waya no'ulu'u Maleiwa so'uweena wane ka'i.
Müliaa joolu'u otta anaa mapeena
18 Shiimüin tü tamakat jümüin: Mayaasüje miyo'ushaatain tü müliaa we'rakat maa'ulu yaa, nnojoleerü sotüin waa'in shia so'uweena ka'ikat tia, süka anashaateenain ma'i waya no'ulu'u Maleiwa. 19 So'u ka'ikat tia, ee'iyatüneena waya nütüma chi Maleiwakai sümüin tü kasa akumajuushikalüirua sümaiwa paala sünain nüchooin waya. Sükajee tüü, sa'atapüin ma'i waya türa kasakalüirua süpüla wee'iyatünüin sümüin. 20 Süchikijee nukumajüin Maleiwa tü kasakalüirua süpüshua, niyüülajüin shia suulia shikeraajajüin tü akumajünakat apüla. Nnojotsü süchekalain. Aleinjatü nütüma Maleiwa, süka nütüjaain saa'u sünain naa'inrüinjatüin wane kasa anasü sümüin so'uweena wane ka'i. 21 A'atapüsü ma'i tü akumajuushikalüirua joolu'u sujuittinnüinjatüin suulia sümüliala so'u ka'ikat tia. Meeria aka shia wayakana nüchooinkana Maleiwa sünain anashaataleein ma'i no'ulu'u Maleiwa.
22 Watüjaa aa'ulu sünain müliayülüinya süpüshua tü kasa akumajuushikalüirua, je kee'ireesü ma'i saa'in taasheein shia suulia. Müliasü ma'i shia maa aka saa'in wane wayuu eekai sa'alijaain. 23 Otta wayakanaya, kee'ireesü ma'i waa'in taasheein waya suulia ouktaa je shii'iree wee'iyatünüin sümüin süpüshua tü akumajuushikalüirua sünain nüchooin waya Maleiwa. Je maa'ulu yaa, sünain wa'atapüin tia ka'ikat, watüjaa aa'ulu sünain shiimüin nüchooin waya Maleiwa, süka naapatüjülin chi Naa'inkai wamüin. 24-25 Je paala wekeroloiwa'aya sünain anoujaa süpüla wo'tte'ennüinjanain nütüma Cristo, watüjaa aa'ulu sünain taashinjanain waya nütüma Maleiwa suulia ouktaa so'uweena wane ka'i. Müleka shikettaajüle nümüin wane wayuu tü kasa na'atapajakat, nnojoishi asukaakuu müinjachin süpüla. Alu'ujasa wayakana saa'u nnojoliiyüliin taashin waya, a'atapajeeshii waya waneepia.
26-27 Saa'u matsüin waa'in sünain tü wanoulakat, nükaaliijain waya chi Naa'inkai Maleiwa süma'inru'u wa'atapajüin tia ka'ikat. Nütüjaa aa'ulu chi Maleiwakai tü kee'ireekat waa'in. Je süka nnojolüin watüjaain saa'u tü wachuntajatkat nümüin, nieechi achuntaka chi Naa'inkai süpüla saapünüin wamüin. Nüchunteerü shia chi Naa'inkai Maleiwa süka wane pütchi nnojotkat we'raajüin. Je niyaawatüin Maleiwa saa'u süka nüchuntüin waneepia chi Naa'inkai tü kasa nüchekakat wapüleerua waya na nüchooinkana.
Nnojotsü kasain asütüinjatüin waalii nüpüla Maleiwa
28 Watüjaa aa'uchi chi Maleiwakai sünain nünaatüin waneepia süpüshua tü kasa alatakat namüin na wayuu aikana apüla nia, süpüla koo'omüinjatüin namüin sütsüin tü nanoulakat sütüma tü alatakat namüin, maa aka eekai mojuin otta eekai anain. Naya na nüneekakana süpüla tü kasa naa'inrüinjattüjütkalia paala sümaiwa. 29 Aneekajuushitüjüli'iya naya nütüma Maleiwa süpüla nüpüshinjanain. Akataluushitüjüli'iya naya nütüma süpüla müinjanain aka naya naa'in chi Nüchonkai, süpüla kojutüinjachin Jesucristo sütüma wayuu wainma saa'u nuwalayuuinapain naya. 30 Neenaküin joo chi Maleiwakai na akataluushikana süpüla tü naa'inrüinjattüjütkalia paala sümaiwa. Je nücheka achikit anajiraain naya nümaa süpüla eeinjanain naya nümaa sünain anashaateenain ma'i no'ulu'u.
31 ¿Jamüinjatü wanüiki shi'ipajee tü pütchi anasükat? Ja'itairü wainmain tü wa'ünüükalüirua saaliijee tü wanoulakat nünain Cristo, shiimüin wayamüleerüin shia, sükajee niain Maleiwa akaaliijüin waya. 32 Chi Maleiwakai, nnojoishi na'alijirüin chi Nüchonche'echonkai ma'i. Nüjütüin nia wa'akamüin süpüla ouktaa saa'u waainjala. Süka naa'inrüin tia, watüjaa aa'uchi sünain naapeerüin wamüin süpüshua tü kasa anasükat. 33 Nnojotsü jaralüin “Kaainjaralii jia” müinjatüin wamüin waya aneekuushikana nütüma Maleiwa, süka nümatüjülin chi Maleiwakai wamüin: “Talatirüitpa süpüshua tü jaainjalakat, je anajiraashii jia joolu'u tamaa”. 34 Nnojotsü jaralüin e'itaainjanain waya süpüla süsalaa waainjala sümaa wakatannüin nuulia Maleiwa. Jesucristo, nia chi aapajiraakai nikii süpüla ouktaa waa'ujee. Nia chi oso'iraakai aa'in süchikijee ouktaa. Nia chi laülaakai süpüla eeinjachin nikialu'ujee Maleiwa sümaa nüchuntüin nümüin waa'u maa'ulu yaa. 35 Nnojotsü kasain oo'ule'ereechin Cristo suulia alin waya nüpüla. ¿Kaseerü asütaka waalii nüpüla? ¿Müliaa? ¿Mojuu akuaippa? ¿Müleka jashichire wayuu wamüin saaliijee tü wanoulakat? ¿Müleka aire jamü wamüin? ¿Müleka eere mojaa? ¿Müleka mmorule waya? ¿Müleka su'uteere waa'in wayuu? Nnojotsü kasain asütüinjatüin. 36 Aküjünüsü wachiki sütüma tü ashajuushikat sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa, müsü mayaa:
“Jashichisü tü wa'ünüükalüirua wamüin shii'iree su'uteein waa'in
saa'ujee wanoujain nünain Maleiwa.
Oukteeshii waya atümawaa,
maa aka saa'in anneerü eekai ekiiraainjatüin”.
37 Müshi tachikua jümüin: Nnojotsü jaralüin oo'ule'erüinjachin Cristo suulia alin waya nüpüla. Ja'itairü wainmain tü wa'ünüükalüirua, shiimüin sünain wayamüleerüin ütamüinre'eya, süka müichiain moo'ulaain Cristo suulia alin waya nüpüla.
38-39 Müshi tachikua: Chi Maleiwakai, nnojoishi na'alijirüin chi Nüchonkai, chi Wasenyotsekai Jesucristo. Nüjütüin nia wa'akamüin süpüla ouktaa waa'ujee. Sükajee tüü, tatüjaa aa'ulu sünain nnojolüin kasain asütajatüin joo waalii nüpüla Maleiwa. Ja'itairü kasain alatüin wamüin kataiwa'aya wo'u, ja'itaina ouktüin waya, ayateena waya alin nüpüla. Ja'itakaja noo'ule'ereein chi Maleiwakai tü yolujaakalüirua oo'ulaka na aapiee chakana iipünaa suulia alin waya nüpüla, ayateena alin waya nüpüla. Ja'itakaja tü alatakat wamüin joolu'u je mapeena, ja'itakaja tü naa'inreekat na sülaülashiikana mma, ja'itakaja tü alatakat chaa sirumatu'upünaa je shiinalu'upünaa mmakat, ja'itakaja tü süchekakat wapüleerua süpüshua tü akumajuushikalüirua, nnojotsü suu'ule'erüinjachin chi Maleiwakai suulia alin waya nüpüla.