9
Nukuaippa chi Maleiwakai sünain aneekaa wayuu
Tü taküjainjatkat joolu'u jümüin, nnojotsü alawaain. Saa'u sa'aniraaitpain takuaippa nümaa Cristo je saa'u jüüjüüin taya nümüin chi Naa'inkai Maleiwa, aküjüshi taya tü shiimüinkat waneepia, saa'in tamüin. 2-3 Shiimüin sünain mojushaatain ma'i taa'in waneepia naalii na tawalayuukana, na tapüshikanairua judíokana. Takaaliijeein naya sünain anoujaa nünain Cristo, ja'itashije akatannüin taya naa'ujee nütüma chi Maleiwakai nuulia Cristo. Soto jaa'in tü kasa anasü aapünakat paala namüin. Naya Israelka anülia saa'u nuu'uliwo'uin naya chi watuushi Israelkai anülia. Naya e'itaanaka süpüla nüchooinjanain Maleiwa. Nii'iyatüin Maleiwa nukuaippa namüin sünain anashaatain ma'i nia. Naya aapünaka amüin tü pütchi e'itaanakat paala nütüma Maleiwa. Naya aapünaka amüin süpüshua tü nüshajakat Moisés süpüla natüjaainjatüin saa'u tü nuluwataakat anain Maleiwa. Naya ekirajünaka nütüma Maleiwa sünain a'waajaa nia sulu'u tü a'waajüleekat chi Maleiwakai. Naya aküjünaka amüin süchiki tü kasa anasü naa'inrüinjatkat chi Maleiwakai sünain pansaain nünüiki namüin. Naya noo'uliwo'uka na wekii maalajanama'akana. Otta Cristo, nanainjeejachia ne'e, chi Wamaleiwasekai aluwataakai saa'u kasa süpüshua, chi wa'waajakai süpüla ka'ikat süpüshua. Amén.
Tamüshii paala jia: Nayapaja'a na judíokana akataluushin nütüma Maleiwa süpüla nüchonwaa, ¿jamaka'a nayouktaka'a Cristo? ¿Shia cheje eera nnojotka pansaain tü nümakat paala Maleiwa namüin? Nnojo. Pansaasü nünüiki Maleiwa waneepia. Akatsa müin mayaa: Eesü wayuu na'aka na nuu'uliwo'ukana Israel eekai manoujüinyeein nünain Cristo süka nnojolüin nüpüshin ma'i Maleiwa. Soto jaa'in chi wekii maalajachima'akai kanüliakai Abraham, chi aküjünakai amüin nütüma Maleiwa sünain müin mayaa: “Na nuu'uliwo'ukana chi püchonkai Isaac, nayeena ne'e namüiwa püchooinka ma'i”. Eekalaka na'aka na nuu'uliwo'ukana Abraham wayuu eekai nnojolüin shiimüin nüpüshin Maleiwa. 8-9 Müshi chi Maleiwakai paala nümüin Abraham sümaa pansaain nünüiki nümüin: “So'u wane juyakaleena, keraajeerü tü tamakat paala pümüin sünain pansaain tanüiki. Jemeyuleerü Sara tü pu'wayuusekat nümaa wane püchon”, müshi nia nümüin. Sükajee tüü, na nuu'uliwo'ukana Isaac chi nüchonkai Abraham sümaa Sara, nayainjana ne'e namüiwa nüpüshika ma'i Maleiwa. Otta na nuu'uliwo'ukana chi wane nüchonkai Abraham, chi jemeikai sümaa nnojolin nükajeejachin Maleiwa, nnojoliishii nüpüshin Maleiwa.
10 Soto jaa'in nachiki na senkeyuu nüchooinkana chi watuushikai Isaac sümaa tü nu'wayuusekat kanüliakat Rebeca. Mayaainje nüchooin Isaac na piamashiikana tepichi, 11-12 aneekünüshi waneeshia nütüma Maleiwa, otta chi wane'e, maneekujusai. Nnojoliiwa'aya neweetüin, nnojolüiwa'aya naa'inrüin kasa anasü otta kasa mojusü, “Laülaajeechi chi emülieekai naa'u chi epayaakai”, münüsü tü neikat nütüma Maleiwa. Shia süpüla sütüjaainjatüin wayuu naa'u chi Maleiwakai sünain nnojolüin nüneeküin wayuu sünainjee tü kasa anasü saa'inrakat. Sünainjeejatü tü kasa naa'inrüinjattüjütkalia niakai paala sümaiwa. 13 Müsü tü nümakat chi Maleiwakai noo'opünaa na senkeyuukana, tü ashajünakat paala: “Nia taneekaka Jacob, chi emülieekai. Otta Esaú, chi epayaakai, nnojoishi kasajachin tamüin”.
14 ¿Jamüinjatü wanüiki shi'ipajee tüü? “Nnojotsü lotüin nukuaippa Maleiwa maka'a nüneekajüin wayuu”, ¿müinjana waya? Nnojo. 15 Soto jaa'in tü nümakat chi Maleiwakai nümüin Moisés sünain müin mayaa:
“Eesü wayuu eekai tamüliajüin sümaa tee'iyatüin ta'anasia sümüin.
Je eesü eekai nnojolin tamüliajüin sümaa nnojolin tee'iyatüin ta'anasia sümüin”.
16 Je sükajee tüü, nnojoishi aneekünüin wane wayuu nütüma chi Maleiwakai sünainjee nücheküin chi wayuukai aneekünaa. Je nnojoishi aneekünüin sünainjee kasa anasü naa'inrakat. Sükajeejatü nii'iyatüin Maleiwa na'anasia nümüin. 17-18 Wane wayuuirua, nii'iyatüin na'anasia Maleiwa namüin shii'iree nanoujain nünain. Otta waneeirua, achechennüsü naa'in nütüma Maleiwa suulia nanoujajüin nünain. Ashajünüsü nüchiki wane wayuu manoujüinyeesai nütüma Maleiwa sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat chi Maleiwakai. Müshi chi Maleiwakai nümüin Faraón chi sülaülashikai tü mmakat Egipto: “E'itaanüshi pia tatüma sünain aluwatawaa, süpüla tatüjaanüin aa'u sünain pülashin taya sütüma tü taa'inrakat püka je süpüla te'nnaajünüinjachin sütüma wayuu sainküin mma”.
19 Eesü süpüla süsouktüin wane wayuu shi'ipajee tü tamakat, sünain sümüin tamüin: “Müleka sükaaliijünüleje nütüma Maleiwa wane wayuuirua sünain anoujaa, otta waneeirua, achechenna aa'inrü nütüma suulia nanoujajüin, ¿jamaka'a kasalajanainjatka'a wamüin nütüma manoujain waya? Isasü wachiki woo'ulaain suulia tü nüchekakat wapüleerua”. 20-21 Tamüshi paala chi wayuukai: Wayuu ne'e pia. ¿Jamüsü mojuka'aka pünüiki ni'ipajee Maleiwa? Wane wayuu atükat, müleka sücheküle süpüleerua sütükeein wane irala iita eekai anain ma'i, sütükain tia. Otta müleka sütükeere ne'e wane amüchi eekai mojuin, “¿Jamüsü maka'a taya pütüma?”, nnojotsü süpüla sümüinjatüin sümüin tü wayuu katükalakat.
22 Watüjaa aa'uchi chi Maleiwakai sünain nii'iyateein nukuaippa sümüin wayuu sünain jashichin nia sümüin saalii saainjala je sünain pülashin ma'i nia süpüla süsalainjatüin shia nütüma. Süka saja'ttinneerüin wayuu jashichikat amüin chi Maleiwakai so'uweena wane ka'i, ¿jamaka'a koulainka'a shia nütüma süpüla süsalaa saainjala maa'ulu yaa? 23 Shia süka nii'iyateein nukuaippa sünain anashaatain ma'i nia namüin na nüneekatüjüliikana. Nümüliajüin naya süpüla eeinjanain nümaa waneepia chaa iipünaa.
24 Na wayuu aneekünatüjüliikana nütüma Maleiwa süpüla nümüliajaa, waya wayakana. Je eenakünüshii waya nütüma süpüla anoujaa nünain, maa aka sa'akajee tü judíokalüirua oo'ulaka tü gentilekalüirua. 25 Tü naa'inrakat chi Maleiwakai sünain neenaküin na gentilekana, shia tü nüshajakat achiki paala Oseas sünain aküjaa tü nümakat Maleiwa, sünain müin mayaa:
“ ‘Jia tapüshika'aya’, meechi taya
sümüin wayuu eekai nnojolüin tapüshipü'üin.
Je sümüin wayuu eekai maaliipü'üin tapüla,
‘Jia aishiika'aya tapüla’, meechi taya namüin”.
26 Shia tü aküjünakat achiki sulu'u wane ashajuushiya nütüma Oseas sünain müin mayaa:
“Namüin na wayuu, ‘Nnojoliishii jia tapüshin’,
nümapü'ükana amüin Maleiwa,
‘Naya nüchooinka Maleiwa Matüjainsaikai ouktaa’,
müneena so'uweena wane ka'i”.
27-28 Tü naa'inrakat chi Maleiwakai sünain neenaküin na judíokana, shia tü nüshajakat achiki paala Isaías sünain müin mayaa:
“Alü'ütsü tü ka'i kasalajanainjatkat o'u nütüma Maleiwa namüin naainjala napüshua na kaainjaraliikana saa'u mmakat.
Ja'itaina wainmain na Israelkana, maa aka saa'in jasai sotpünaa palaa,
o'tte'enneerü ne'e palirü na'akajee”.
29 Shia tü aküjünakat achiki sulu'u wane ashajuushiya nütüma Isaías, sünain müin mayaa:
“Chi Maleiwa Pülashaatakai ma'i,
müleka nnojorule nüpüte'erüin paala süpüshi naikeyuu na watuushikana,
müshiije aka waya saa'in tü pueulokolüirua Sodoma oo'ulaka Gomorra paala sümaiwa sünain saja'ttale'einya”.
Ayouktünüshi Cristo natüma na Israelkana
30 ¿Jamüinjatü wanüiki shi'ipajee tüü? Na gentilekana, mayaainje nnojolüin kasajatüin paala namüin anainjanain naya no'ulu'u Maleiwa, anajiraainapa naya nümaa sünainjee nanoujain nünain Cristo. 31-32 Otta na wayuu Israelkana, soo'opünaa kee'ireein naa'in anain naya no'ulu'u Maleiwa sünainjee aa'inraa tü nuluwataakat anain Moisés, nnojotsü nountüin anajirawaa nümaa Maleiwa, süka nayouktüin tü anajirawaakat nümaa sünainjeejatkat anoujaa nünain Cristo. Nnojoliishii kamaneweein nümüin chi ajütünakai nütüma Maleiwa, chi o'tte'erüinjachikai naya. 33 Tü nüchikikat Cristo, sünain müin aka nia saa'in wane ipa eekai shiyouktünüin sütüma wayuu, ashajünüsü paala. Müsü mayaa:
“Te'itaajeerü wane ipa cha'aya Jerusalén
mojeetkat atüma saa'in wayuu
süka süshanaajeerüin saa'ujee süpüla amalajawaa.
Otta chi eekai nünoujain nünain,
talateerü ma'i naa'in nümaa”.