8
De Seal Wa Mek Seben
Wen de Lamb open de seal wa mek seben, heaben been quiet bout a haf hour. Den A see de seben angel dem wa stanop fo God. Somebody come gim seben trumpet.
An noda angel come stanop close ta de alta. E beena hole one incense pot wa dey mek ob gole. An somebody come gim plenty incense. E pit um eenta de incense pot an jine um ta de pray wa all God people dem da pray. Den e pit um dey pon de gole alta wa dey fo God shrone. Wen de angel hole op de incense pot fo God, wen de incense da bun, de smoke beena go op ta God long wid de pray wa God people beena pray. Den de angel tek de incense pot an e tek fire fom de alta an pit um eenside de incense pot. Den e shrow um pon de wol. De tunda staat fa roll an lightnin staat fa flash. Dey been big nise an de groun staat fa tremble.
De Trumpet Dem
Den de seben angel dem wa beena hole de seben trumpet, dey git ready fa blow um.
De fus angel blow e trumpet. Hail an fire wid blood been shrow down pon de wol. One tird ob de wol bun op. All de tree dem een dat paat an all de green grass, dey all bun op.
Den de secon angel blow e trumpet. Dey tek sompin wa look like a high mountain weh fire da bun all oba um an chunk um eenta de sea. One tird ob de sea ton eenta blood. One tird ob de ting dem wa got life een de sea, dey dead. An one tird ob all de boat dem been stroy.
10 Den de angel wa mek shree blow e trumpet. One big staa, wa da bun bright like a lamp, faddown fom de sky pon de tird ob dem riba an pon dem wata wa buss outta de groun. 11 De staa name Bitta. One tird ob de wata weh de staa been faddown ton bitta, an a heapa people dead cause dey drink dat bitta wata.
12 De angel wa mek fo blow e trumpet. An sompin knock one tird ob de sun an one tird ob de moon an one tird ob dem staa, so dat one tird ob all dem ton daak. De sun ain shine none tall jurin one tird ob de day, an same way so de moon an de staa jurin one tird ob de night.
13 Den wiles A da look, A yeh one eagle wa da fly high op call loud say, “Woe! Woe! De people dem wa dey een de wol, dey gwine suffa plenty wen de sun come fom de oda shree trumpet wa de shree angel dem wa lef mus blow!”