9
De angel wa mek fibe blow e trumpet. A see one staa wa done faddown outta de sky ta de groun. An dey been gim da key fa open op de way fa go eenta de deep hole wa ain got no bottom. De staa open op de way ta de deep hole. An plenty smoke come out fom eenside dey, jes like wen dey a great big fire an smoke da come out. De sun ain shine, an de sky been daak, cause de smoke mek de place daak. Outta de smoke locust come down pon de wol. An dey gim powa fa sting people, jes like scorpion ob de wol sting people. Dey been tell dem locust mus dohn do no haam ta de grass or ta de tree dem. Mus dohn haam no plant wa da grow. Dey been tell um dey fa haam jes de people dem wa ain been git God seal pon e forehead. Dey ain been gii de locust dem no powa fa kill dem people. De locust dem git powa fa jes mek um suffa bad fibe mont. De pain wa dem poson suffa wen de locust dem sting um e been jes like de pain wen a scorpion sting a poson. Jurin dem fibe mont dey, dem people yah gwine cry out fa det fa come tek um. Bot det ain gwine come ta um.
De locust dem look jes like hoss wa done ready fa go fight waa. Ting dem wa look like gole crown been dey pon dey head, an dey face look like poson face. Dey hair been like ooman hair, an dey teet been like lion teet. Dey da weah ting wa look like iron cloes pon dey chest. An wen dey da fly, de loud racket wa dey wing beena mek, been like plenty hoss da pull chariot wen dey da rush fa fight waa. 10 Dey tail beena sting jes like scorpion, an wid dem tail yah dey beena git powa fa mek people suffa bad fa fibe mont. 11 Dey got dey king. E dat angel wa got chaage ob dat deep hole wa ain got no bottom. De Jew people call dat angel Abaddon an de Greek people call um Apollyon. (Dat mean, “De one wa stroy.”)
12 De fus woe done done. Look yah, two mo got fa come.
13 Den de angel wa mek six blow e trumpet. An A yeh boice da come outta de fo hone pon de cona ob de gole alta wa da stan dey fo God. 14 De boice taak ta de angel wa mek six wa beena hole de trumpet. E tell de angel say, “Loose de fo angel dem wa been tie op dey close ta dat big riba Euphrates!” 15 So de angel wa beena hole de trumpet, e loose dem fo angel. God done been sit um dey ready fa dat same yeah dey, dat same mont dey, dat same dey dey, an dat same hour dey, fa leh dem kill de tird ob all de people. 16 Plenty sodja dem wa beena ride hoss been dey. Dey been two hundud million. 17 Een me wision A see de hoss dem an dem wa beena ride um. Dem people chest been kiba wid ting like iron cloes wa people weah wen dey gwine ta waa. An de iron been red jes like fire, an daak blue, an yella jes like sulfa. De hoss dem head look like lion head, an fire wid smoke an hot sulfa beena come outta dey mout. 18 Dem shree bad ting yah, de fire, de smoke, an de hot sulfa, wa beena come outta dem hoss mout, been kill de tird ob all de people. 19 Cause de powa wa dem hoss yah beena git, been dey een dey mout an een dey tail. De tail been jes like snake wa got head, an wid dey head dey beena hut people.
20 Stillyet, de oda people dem wa dem bad ting yah ain kill, dey ain change dey way. Dey ain ton way fom woshup de ting dem wa dey been mek fa deysef. Dey ain stop fa woshup de ebil sperit dem an dem ting wa dey been mek outta gole, silba, brass, stone an wood. Dem ting wa dey woshup ain able fa see nottin. Dey ain able fa yeh nottin an dey ain able fa waak none tall. 21 Bot dem people yah ain change dey way tall. Dey ain been saary fa kill people, or fa de black magic dey beena do, needa fa de loose life wa dey beena lib, needa fa de way dey beena tief.