2
Samata, ¡kofim puexa nejmachbabijaxan, majt isampoxan! ¡Kaes nabej naekichachajbe'bej! Babejchowam wʉt, me-ama pachaemam wʉt, ¡nabej kabʉan-aeche'bej! ¡Nabej nusasiowle'bej asew jiw! ¡Nabej bʉxwʉajanmaenke'bej asew jiwliajwa! Yamxi, jelnalaelapi, mitan af mamnikaliajwa. ¡Xamalbej Dios pejjamechan xabich nejxasinkde nejnejchaxoelaxan kaes mamnikaliajwa Diosliajwa! Dios pejjamechan, me-ama naxaeyaxan wʉt, ja-aech xamalliajwa. Chiekal matabijam wʉt Dios pejjamechan, Dios kaes xanaboejaxaelam xamal bʉ'weliajwa. ¡Jachiyaxaelam xamal, chiekal matabijam xot Dios xabich pachaempon!
Amxot jʉm-aechpox Diosliajwa Jesucristo, me-ama matxoelapijt, ia't
¡Xamal nejxasinkde kaes chiekal matabijaliajwam wajpaklon Jesucristo pejwʉajan! Dios to'a japon tʉpaliajwa puexa jiwliajwa. Samata, Jesucristo, me-ama ia't, matxoela-echpot, xabich ommaenkpot, isliajwa Dios pejba, ja-aechon. Japon, me-ama ia't, mastaenspot, ja-aechbejpon asew jiwliajwa. Jesús pejwʉajan naexasitam xot, Diosliajwa, xamalbej, me-ama ia' wʉt, ja-am Dios pejba isliajwa. Xamalbej, sacerdotes, najut Dios kawʉajnafʉlam xot, isfʉlam xotbej Dios pijax bichaxan. Xamal ja-amsfʉlam wʉt, Jesús pejjiwam xot, Dios nejchachaemlafʉl xamalliajwa. Dios pejjamechan, chajia lelspox, jʉm-aech wʉt, jʉm-aechox Dios jʉm-aechpox Jesucristoliajwa:
“Xan makafitxpon dukaxael Jerusalén paklowaxxot. Japon xabich kaes pachaem xot, me-ama ia't, kaes pejme pachaempot itfech-ia'xot, ja-aechon. Samata, jiw, naexasiti japon pejwʉajan, asamatkoi japi jʉmchiyaxil: ‘¡Japon xanaboejas xot, napeltas Diosliajwa!’ —chiyaxil jiw” —aech Dios jʉm-aechpox Jesucristoliajwa.
Xamal nejchaxoelam wʉt Jesúsliajwa, jʉm-am: “Jesús, me-ama ia't, xabich kaes ommaenkpot, ja-aechon” —am, nejchaxoelam wʉt. Asewlax, Jesús pejwʉajan naexasis-eli nejchaxoel: “Jesús, me-ama ia't, pachaema-elpot, ja-aechon” —aechpi, nejchaxoel wʉt. Jasox japi nejchaxoel Jesúsliajwa, pat xot Dios jʉmdutpox. Dios pejjamechan, chajia lelspox, jʉm-aech wʉt, jʉm-aechbejpox Jesúsliajwa:
“Ia'bachan ispi nejchaxoel: ‘Ampot, ia't, pachaema-el’ —aechi, nejchaxoel wʉt. Pe asew nejchaxoel wʉt japotliajwa, jʉmchiyaxael: ‘Ampot, ia't, kaes pejme pachaem’ —chiyaxaeli” —aechox Dios pejjamechan Jesúsliajwa.
Dios pejjamechan, chajia lelspox, jʉm-aech wʉt, jʉm-aechbejpox Jesúsliajwa:
“Japon, me-ama ia't, jiw tʉakbebalaliajwa fiapaliajwa” —aechox Dios pejjamechan, chajia lelspox.
Jasox jʉm-aech Dios pejjamechan, asew jiw naexasisaxil xot Jesús pejwʉajan.
Dios xamal makanot sacerdotesliajwam, japon tanbichliajwambej. Xamal amwʉtjel kofam babijaxan isfʉlampoxan, Dios pejjiwam xot. Samata, jiw naewʉajnam puexa Dios ispoxanliajwa, xabich pachaempoxan. Majt xamal matabija-emil wʉtfʉk Jesús pejwʉajan, nejnejchaxoelaxan, me-ama itkʉa'nik, babijaxan isfʉlam xot. Ja-am wʉt, Dios xamal tadʉt naexasisliajwam Jesús pejwʉajan. Amwʉtjellax chiekal duilafʉlam. Samata, nejnejchaxoelaxan pachaem xot, me-ama itliak wʉt, ja-aech, naexasisfʉlam xot Jesús pejwʉajan. 10 Xamal majt Dios pejjiwa-emil. Amwʉtjellax Dios pejjiwam. Dios majt xamal beltae-el. Amwʉtjel Dios xamal chiekal beltaen.
Jesús pejwʉajan naexasiti, japi jiw duil Dios tanbichliajwa
11 Takoew, xamal jʉm-an kaenanʉla chiekal nejchaxoelaliajwam: “Xan ampathatat laejaxaelen kaematkoiyanliajwa. Pelax xan asamatkoi dukaxaelen pomatkoicha Diosxotse” —chiliajwam, xamal nejchaxoelam wʉt. Samata, ¡nabej is babijaxan, xamal najut nejchaxoelampoxan! ¡Nejchaxoelde isliajwam pachaempoxan! 12 Xamal duilam wʉt Dios naexasis-elpixot, nanʉamtam wʉtbej, japi sʉapich, ¡chiekal duilde! Japi jʉm-aech wʉt xamalliajwa: “Japi jiw, babejchow” —aech wʉti xamalliajwa, asamatkoi japi jiw pajut chiekal matabijaxael, xamal isampoxan xabich pachaem. Samata, jawʉt japi jiw jʉmchiyaxael Diosliajwa: “Dios, ¡xam xabich pachaemam!” —chiyaxaeli, Dios kastika wʉt jiw, babijaxan ispi.
13 Xamal Dios pejjiwam xot, ¡puexa paklochow, ampathatpijiw tato'alpi, naexasisfʉlde! ¡Naexasisfʉldebej rey, puexa jiw tato'alpon, japon kaes pejme paklon xot! 14 ¡Naexasisfʉldebej gobernadores! Japi to'as kastikaliajwa jiw, babijaxan ispi. To'asbejpi jʉmchiliajwa jiw, ispi pachaempoxan: “Xamal isampoxan xabich pachaem” —chiliajwapi jiwliajwa. 15 Dios nejxasink xamal isliajwam pachaempoxan. Ja-am wʉt, jiw nejliakla wejilaxaes xamal tasalaliajwa.
16 Amwʉtjel xatis nakwewe'pa-el naexasisliajwas Moisés chajia lelpox. Pe nejchaxoelaxisal isliajwas babijaxan. Samata, ¡chiekal duilafʉlde! Me-ama asew jiw, Dios pejjiwpi, chiekal duilafʉl, ¡xamalbej ja-amsfʉlde! 17 ¡Puexa jiw chiekal sitaembej! ¡Nejxasinkdebej asew jiw, naexasiti Jesús pejwʉajan! ¡Chiekal sitaembej Dios! ¡Sitaembej rey, japon puexa jiw tato'al!
Machiyaxaelpox, Jesús pejwʉajan naexasiti, nabijat wʉt
18 Xamal esclavos, ¡chiekal sitaem naexasisliajwam nejpaklochow! ¡Nejpaklochow tato'alpoxan puexa isde chiekal! ¡Ja-amsfʉlde pomatkoicha, nejpaklochow pachaempi wʉt, o, pachaema-elpi wʉtbej! 19 Xamal is-emil wʉt babijax, pe nakiowa, nejpaklochow xamal kastika wʉt, ¡boejtaliasfʉlde! Japox asamatkoi pachaemaxael xamalliajwa, Dios wʉajnalelam wʉt. 20 Pelax xamal babijaxan isam wʉt, nejpaklochow kastika wʉt, xamal boejtaliatampox, japox Diosliajwa pachaemaxil. Pelax xamal isfʉlam wʉt pachaempoxan, pe nabijatam wʉt boejtaliatampox, asamatkoi xamalliajwa xabich pachaemaxael, Dios wʉajnalelam wʉt. 21 Dios xamal makanot nabijasliajwam, Cristo majt nabijat xot xamalliajwa. Cristo, babijax is-elon, nabijat. Samata, xamalbej nabijasaxaelam. 22 Cristo babijax is-el. Chinax kaen aton naekichachajba-elbejpon. 23 Asew jiw babejjamechan jʉmtis wʉt, Cristo jʉmnos-el babejjametat. Nabijat wʉtbejpon, japi jiw babijaxan is wʉt japonliajwa, thiya-elon. Cristolax tapaei japi Dios kastikaliajwas. Dios kastika wʉt jiw, babijaxan ispi, xabich babijaxan is-elpi, bijiat kastikaxaelon. Pelax jiw, xabich babijaxan ispi, japi xabich kastikaxaelon. 24 Cristo cruztat tʉp xatis kofaliajwas babijaxan isaspoxan, me-ama Dios nejxasink. Tʉpon xatis nakbʉ'weliajwa, pachaemaliajwas Diosliajwa. 25 Majt xamal napeltam Diosliajwa. Me-ama oveja napeltpi, ja-am xamal. Amwʉtjel xamal Cristo pijaxtat Dios pejjiwam. Me-ama oveja tataefʉlpon chiekal tataeflafʉl pejew oveja, ja-aech Cristo, amwʉtjel xamal tataeflafʉl wʉton.