3
Machiyaxaelpox nakjiyapi chiekal duilaliajwa
1-2 Xamal watho'am, nejmolpim, naewʉajnax chiekal naexasisliajwam nejmol. Nejmol, Jesús pejwʉajan naexasis-elpon wʉt, pe xam laejasiam wʉt, ¡chiekal kaelel laejim japonxot, me-ama Jesús xamal tato'al! ¡Sitaembej Dios! Xamal, watho'am, ja-am wʉt, nejmoljiwbej pajut naexasisaxael Jesús pejwʉajan, xamal naewʉajna-emil wʉt. Xamal watho'am, nejmolpim, nejchaxoelam wʉt, ¡nabej nejchaxoele': “Xan kaes chamiowaliajwan chiekal matlapapu'waxaelen. Tajyiaftatbej duiyaxaelen xabich oro. Jachi-enil wʉt, xan naxoeyaxaelen yiafan, xabich ommaenkpi” —nabej aeche' xamal watho'am, nejchaxoelam wʉt! Xamal watho'am, xabich chamiachwasiam wʉt, ¡nejchaxoelde pachaempoxan! ¡Naksiyambej chimiajamechan asew jiwliajwa! Ja-am wʉt, diachwʉajnakolax xabich chamiachwaxaelam nejnejchaxoelaxantat. Pe japox jiw taeyaxil. Japoxbej toepaxil. Japoxlap kaes Dios nejxasink xamal watho'amliajwa. Chajiakolaxtat asew watho', Dios sitaenpi, pejnejchaxoelaxantat xabich chamiachowpi. Japi watho' isfʉl Dios nejxasinkpoxan. Dios xanaboejafʉlbejpi. Chiekal naexasitbejpi, pamal to'as wʉt. Ja-aechbej Sara, naexasisfʉl wʉtow Abraham. Pamalliajwa jʉm-aech wʉt, jʉm-aechow: “Tajpaklon” —aechow. Samata, xamal watho'am, me-ama Sara paxi wʉt, jachiyaxaelam, isfʉlam wʉt pachaempoxan, nejlewlaxil wʉtbej nejmachliajwa.
Xamal poejwam, nejwatho'pim, kaenanʉla xamal naewʉajnax. ¡Nijow chiekal bʉ'laejim! ¡Nijow chiekal sitaembej, Dios japox to'a xot! Watho' pejpamamax najʉpa-el, poejiw pejpamamax sʉapich. Watho'bej pomatkoicha duilaxael Diosxotse. Samata, ¡xamal kaenanʉla poejwam chiekal sitaem nejwatho'! ¡Ja-amsfʉlde, xamal Dios kawʉajnam wʉt Dios chiekal jʉmtaeliajwa!
Jesús pejwʉajan naexasiti nabijasaxaelpox, asew jiw babijaxan is wʉt japiliajwa
Xamal naexasitam Jesús pejwʉajan. Samata, ¡xamal kaenejchaxoelaxde! Asew jiw xamalxot nejchaemil wʉt, ¡kajachawae'e japi nejchachaemlaliajwa! Asew jiw xamalxot nejchachaemil wʉtbej, ja-aech wʉt, ¡xamalbej nejchachaemilde, japi jiw sʉapich! ¡Nejxasinkdebej asew jiw! Me-ama nakoewkola nejxasinkam wʉt, ¡ja-amde asew jiwliajwa! ¡Nakaewa nabeltaembej! Nejchaxoelam wʉt, ¡nabej nejchaxoele': “Xan kaes pachaeman. Me-ama asew jiw, jachi-enil” —nabej aeche', nejchaxoelam wʉt asew jiwliajwa! Asew babijaxan is wʉt xamalliajwa, ¡xamallax nabej is babijaxan japi jiwliajwa! Asew jiw babejjamechan jʉm-aech wʉtbej xamalliajwa, ¡xamallax nabej jʉm-aeche' babejjamechan japi jiwliajwa! ¡Asbʉan jʉmch Dios chiekal kawʉajande japi jiw Dios kajachawaesliajwas! Jasox Dios to'a xamal isliajwam, Dios kajachawaesliajwabej xamal. 10 Japoxliajwa Dios pejjamechan, chajia lelspox, jʉm-aech wʉt, jʉm-aechox:
“Xamal chiekal duilasiam wʉt, ¡nabej jʉm-aeche' babejjamechan asew jiwliajwa! ¡Nabej kichachajbe'bej!
11 ¡Kofimbej babijaxan isampoxan! ¡Isfʉldelax pachaempoxan! Nejchaxoelam wʉt, ¡nejchaxoelde chiekal, machiyaxaelam xamal pachaemaliajwam, asew jiw sʉapich!
12 ¡Ja-amsfʉlde, japi Dios tataefʉlas xot, isfʉlpi pachaempoxan! Japi Dios kawʉajan wʉt, Dios chiekal naewech. Pelax Dios kastikaxael jiw, babijaxan ispi” —aech Dios pejjamechan, chajia lelspox.
13 Isfʉlam wʉt pachaempoxan, ja-am wʉt, asew jiw isaxil babijaxan xamalliajwa. 14 Pe nakiowa, xamal nabijatam wʉt, asew jiw is xot babijax xamalliajwa, ¡chiekal nejchachaemilde! ¡Xamal nabej nejlewle'bej japi jiwliajwa! 15 ¡Pelax Cristo sitaem, wajpaklon xot! Nejchaxoelam wʉt, ¡majt chiekal nejchaxoelde jʉmnosliajwam, asew jiw xamal wʉajnachaemt wʉt Dios xanaboejampoxanliajwa! 16 Asew jiw xamal wʉajnachaemt wʉt, ¡chiekal jʉmno'e! ¡Japi jiw sitaembej! ¡Chiekal duilafʉldebej, Cristo pejwʉajan naexasitam xot! Samata, ¡najut chiekal matabijaxaelam xamal bʉ'wʉajanjimilpox Diosliajwa! Ja-am wʉt, babejjamechan jʉm-aechpi xamalliajwa pajut nadasaxaeli, jʉm-aech xoti japoxan.
17 Dios nejxasink wʉt xamal nabijasliajwam, nawoesa kaes pejme pachaem xamal nabijasliajwam, isam wʉt pachaempoxan. Pe nabijatampox pachaemaxil, babijaxan isam wʉt. 18 Cristo nabijat, Dios nejxasink xot japon nabijasliajwa. Tʉpbejpon xatisliajwa. Japon tʉp wʉt, japox kaevecesliajwa, pomatkoichaliajwabejpox. Samata, pejme tʉpaxilon. Japon kaen xabich pachaem. Pe nakiowa, nabijat xatis babijaxan isaspoxanliajwa Dios nakbʉ'weliajwa. Japon diachwʉajnakolax chiekal tʉp. Pe japon pej-espíritu tʉpa-el. 19 Jesús pej-espíritu fʉlaek jiw tʉpi pej-aelan jias poxadik, naewʉajnaliajwapon japi pej-aelan. 20 Japi jiw, tʉpi, chajia duil ampathatat, Noé laeje wʉt. Japi jiw naexasis-el, Noé naewʉajan wʉt Dios pejjamechan. Noé barkam isfʉl wʉt, Dios piach wʉajnawet japi jiw naexasisliajwa Noé naewʉajanpox. Pothata bu'al wʉt, jawʉt ocho jiw asbʉan jʉmch wia barkamtat. 21 Jatisbej, xatis kaenanʉla nakbautisa wʉt mintat. Xatis mintat juls wʉt, jiw japox taen wʉt, matabija Dios nakbʉ'wiapox, Cristo tʉp xot cruztat xatisliajwa. Nakbautisa-el asbʉan jʉmch asjilaliajwas. Nakbautisalax puexa asew jiw matabijaliajwa, xatis Dios kawʉajnaspis nakbeltaeliajwa babijaxan isaspoxanliajwa. Samata, wajpaklon Jesucristo tʉp wʉt, mat-echpon pejme dukaliajwa. Samata, xatis Dios nakbʉ'wia. 22 Jesucristo mat-ech wʉt, pejme duk wʉton, fʉloeipon athʉ poxase ekaliajwa pax Dios poklalel, Dios sʉapich, puexa jiw tato'laliajwa. Amwʉtjel, japon tato'al Dios pej-ángeles. Tato'albejpon puexa paklochow, Diosxotsepi.