Pablo lelpox carta Colosas paklowaxpijiwliajwa
1
Pablo lelpox carta Colosas paklowaxpijiwliajwa
Xan Pablo, Jesucristo pej-apóstol nadofax, Dios namakafit xot. Wajkoewan Timoteo nakajachawaet ampox carta lelaliajwan. Lelx ampox carta xamal Colosas paklowaxpijwamliajwa, Jesucristo pejwʉajan naexasitampim. Xan waj-ax Dios kawʉajnax xamal kajachawaesliajwa puexa chiekal isliajwam. Japon kawʉajnaxbej xamal kajachawaesliajwa chiekal duilaliajwam, asew jiw sʉapich.
Pablo kawʉajanpox Dios, Colosas paklowaxpijiwliajwa, Jesús pejwʉajan naexasitiliajwa
Xanal xamalliajwa Dios kawʉajnax, japon wajpaklon Jesucristo pax. Kawʉajnax wʉt, xanal gracias-an Diosliajwa, xamal chiekal kajachawaet xoton. Jasoxtat xanal Dios kawʉajnax, wʉltaenx xot xamal chiekal naexasitampox Jesucristo pejwʉajan. Wʉltaenxbej puexa jiw nejxasinkampox, Dios pejjiwpi. Xamal naexasitam wʉt chimiawʉajan, Jesús pejwʉajan, Dios xamal bʉ'weliajwa, jawʉt chiekal matabijam Dios athʉxotse xawʉajnawet xabich pachaempox xamalliajwa. Samata, xamal Jesús xanaboejam. Nejxasinkambej Dios pejjiw. Jesús pejwʉajan xamal naewʉajan wʉti, jʉmtaenam. Amwʉtjel, japawʉajan potʉajnʉcha jiw jʉmtaena wʉti, japibej naexasit japawʉajan. Samata, japi kofa majt babijaxan isfʉlpoxan. Amwʉtjel ispi pachaempoxan. Me-ama xamal, ja-aechbej japi jiw. Jʉmtaenam wʉt Jesús pejwʉajan, xamal najut chiekal matabijam, diachwʉajnakolax Dios xamal nejxasinkpox. Epafras, xatis nejxasinkaspon, japon xamal matxoela naewʉajan Jesús pejwʉajan. Japonbej, xanal sʉapich, nabist Cristoliajwa. Japonbej xamal naewʉajan, xanal tajut fʉlaeyaxinil xot xamal poxade. Pa'an wʉton xanalxot, xapa'non nejwʉajan. Jawʉt xanal nachapaeipon nejxasinkampox asew jiw, naexasiti Jesús pejwʉajan, Espíritu Santo xamal kajachawaet xot.
Xanal japox wʉltaenx wʉt, bʉxkofa-enil Dios kawʉajnaxpox xamalliajwa. Dios kawʉajnax chiekal matabijaliajwam isliajwambej Dios nejxasinkpoxan. Dios kawʉajnaxbej chiekal matabijaliajwam Dios pejmatabijsaxan Espíritu Santo pijaxtat. 10 Japox chiekal matabijam wʉt, chiekal duilaxaelam. Me-ama japon pejwʉajan naexasiti chiekal duil, xamal jachiyaxaelam. Samata, Dios nejchachaemlaxael xamalliajwa. Xamal isaxaelam puexa pachaempoxan. Isam wʉt japoxan, xamal kaes chiekal matabijaxaelam Dios. 11 Xanal Dios kawʉajnax xamal kajachawaesliajwapon, kaes chiekal xanaboejaliajwam Dios. Ja-am wʉt, xabich boejtaliasaxaelam, asew jiw pijaxtat nabijatam wʉt. 12 Dios xamal beltaen. Samata, Diosliajwa, xamal babijaxan isampoxan ajil. Ja-aech wʉt, xamal Dios tapaeyaxael pomatkoicha athʉxotaliajwam, Dios pej-itliakaxxotse. Samata, xanal nejxasinkax xamal waj-ax Dios graciaschiliajwam, Dios kawʉajnam wʉt. 13 Xatis majt matabija-esal chimiawʉajan, Jesús pejwʉajan. Samata, me-ama itkʉataxxot duils wʉt, jatisfʉlas, naexasisfʉlas xot Satanás. Amwʉtjel naexasisfʉlas Dios paxʉlan pejwʉajan, Dios nejxasinkaspon. 14 Dios paxʉlan tʉp wʉt, japon nakwemot xatis babijaxan isaspoxanliajwa. Samata, Dios nakbeltaen.
Pachaempox Diosliajwa Jesús pejwʉajan naexasiti, Cristo tʉp xot japiliajwa
15 Xatis wajut Dios taeyaxisal. Pe nakiowa, Cristo pijaxtat chiekal matabijas, ma-aech Dios. Cristo kaes pejme pachaem. Me-ama puexa Dios ispi, jachi-elon. 16 Cristo puexa is Dios pijaxtat, athʉxotse, ampathatatbej. Xabich japoxan xatis taens. Pe asaxan wajut taeyaxisal, tampoel xoti xatis taeliajwas. Cristo puexa is wʉt, isbejpon ángeles. Japi mamnik xot, xajʉp tato'laliajwa. Puexa japoxan Cristo is pajutliajwa. 17 Chajiakolaxtat, puexa is-esal wʉtfʉk, Cristo jawʉt duk. Amwʉtjel puexa ispoxan nakiowa ja-aechfʉlfʉk japon pijaxtat. 18 Cristobej puexa jiw tato'al, naexasiti japon pejwʉajan. Japon tʉp xot jiwliajwa, Dios beltaen japi jiw babijaxan ispoxanliajwa, japon pejjiwaliajwabejpon. Cristo matxoela mat-ech pejme dukaliajwa, tʉp wʉton. Samata, Jesucristo pejwʉajan naexasitibej asamatkoi mat-eyaxaes pejme duilaliajwa. Cristo puexa japiliajwa paklon. 19 Dios nejchachaemil Cristoliajwa, me-ama Dios, ja-aech xoton. 20 Chajiakolaxtat, Dios chajia nejchaxoel Cristo tʉpaliajwa cruztat puexa jiwliajwa, xabich jiw bʉ'wʉajanjilaliajwa Dios pejwʉajnalel. Samata, Cristo tʉp wʉt, puexa naexasiti japon pejwʉajan, ampathatpijiw, athʉpijiwbej, amwʉtjel puexa chiekal pachaemlisi Diosliajwa.
21 Xamal majt naexasis-emil wʉtfʉk Cristo pejwʉajan, pachaema-emil Diosliajwa. Dios padaelmajiwambej, isam xot babijaxan. 22 Cristo xabich nabijat, xamal babijaxan isampoxanliajwa tʉp wʉton cruztat. Samata, xamal pachaemam Diosliajwa. Amwʉtjel isfʉlam japon nejxasinkpoxan, bʉ'wʉajanjimil xot. 23 ¡Xamal chiekal naexasisfʉlde Jesucristo pejwʉajan! Japon pejwʉajan xabich asew jiwbej naewʉajnafʉl potʉajnʉcha. Xan, Pablo, naewʉajnafʉlaxbej japawʉajan.
Pablo Dios to'aspox, japon naewʉajnaliajwa Jesús pejwʉajan naexasiti
24 Xan amwʉtjel jiw jebatat nabijatax, majt xamal, judíos-emilpim, naewʉajnax xot Jesús pejwʉajan. Me-ama majt Cristo nabijat cruztat jiw bʉ'weliajwa, xanbej amwʉtjel nabijatax, jiw jebatat najia xoti. Samata, nejchachaemlax. Nawewe'pfʉk xabich kaes nabijasliajwan, naewʉajnax wʉt Jesucristo pejwʉajan naexasiti. Japi, Cristo pejbʉ't wʉt, ja-aech. 25 Dios nato'a xamal kajachawaesliajwan, asew jiwbej, naexasiti Jesús pejwʉajan. Samata, xamal, asew jiwbej, jʉmchiyaxaelen puexa Dios pejjamechan jʉm-aechpoxan Cristoliajwa. 26 Japawʉajan majt chinax kaen aton matabijs-elfʉk. Japawʉajanliajwa Dios tulaela jʉmchi-el. Amwʉtjel tapaeipon puexa pejjiw chiekal matabijaliajwa japawʉajan. 27 Japawʉajan xabich pachaem puexa jiwliajwa. Jesús, xamalxot dukpon, japon pejwʉajan majt maliach. Pe amwʉtjel, puexa xamal chiekal matabijam. Samata, asamatkoi duilaxaelam Diosxotse.
28 Samata, xanal naewʉajnax Cristo pejwʉajan puexa jiw chiekal jʉmmatabijaliajwa. Ja-an xanal, japibej chiekal pachaemaliajwa, Dios nejchachaemlaliajwa japiliajwa. 29 Samata, ampabichax chiekal nabistax wʉt, Cristo nakajachawaet xot, mamnikax naewʉajnaliajwan japon pejwʉajan.