4
Pomatkoicha nejchachaemlaxaelpox naexasiti Jesús pejwʉajan
Takoew, xamal nejxasinkaxpim, xabich taesian xamal. Xabich nejchachaemlaxbej xamalliajwa, chiekal naexasitam xot Jesús pejwʉajan. Samata, asew jiw japox chapaeix xamal chiekal naexasitampox Jesús pejwʉajan. ¡Chiekal xanaboejim wajpaklon Jesucristo!
Xan ampox jʉm-an japow Evodialiajwa, asaow Síntiqueliajwabej, japi watho' chiekal kaenejchaxoelaxliajwa, nakaewaliajwa, naexasit xoti wajpaklon Jesucristo pejwʉajan. Xam, tajnachalnam, kaeyax nabistas xot Diosliajwa. Xan jʉm-an xam kajachawaesliajwam, japi watho' pejme chiekal kaenejchaxoelaxliajwa. Japi watho' xabich xan nakajachawaet, xamalxot naewʉajnax wʉt Jesús pejwʉajan. Jawʉt japon Clementebej, kaes asew jiw sʉapich, xabich nakajachawaet, xamalxot naewʉajnax wʉt. Japi jiw wʉllels Dios pejfʉtat, pomatkoicha duilaliajwapi Diosxotse.
¡Pomatkoicha xamal nejchachaemilde, wajpaklon pejjiwam xot! Pejme jʉm-an xamal nejchachaemlaliajwam. ¡Chiekal duilde asew jiw pajut matabijaliajwa, xamal pachaemampim! ¡Nabej nejkiowe'bej wajpaklon Jesucristo mox pawʉajnapox pasliajwa ampathatasik!
¡Xamal xabich nabej nejchaxoele' asaxliajwa! Asax pachaema-elpox wʉt xamalliajwa, ¡Dios kawʉajande japox chiekal pachaemaliajwa! Dios kawʉajnam wʉt, ¡nabej nejkiowe'bej Dios graciaschiliajwam puexa xamal kajachawaetpoxliajwa! Ja-am wʉt, Dios xamal kajachawaesaxael xabich nejchaxoelasamatam nejchaxoelampox. Nejchachaemlaxaelambej. Japox nejchachaemlax, Dios pijax. Samata, asew jiw matabijaxil japanejchachaemlax. Xamal nejchachaemlam wʉt, nejlewlaxil. Nejchaxoelam wʉt, chiekal nejchaxoelaxaelambej, xamal Jesucristo pejjiwam xot.
Pablo to'apox Filipos paklowaxpijiw nejchaxoelaliajwa puexa pachaempoxan
Takoew, xamal jʉmchiyaxaelen matdukanaewʉajnax. Nejchaxoelam wʉt, ¡nejchaxoelde puexa diachwʉajnakolaxpoxan, puexa jiw sitaenpoxanbej! ¡Nejchaxoeldebej puexa pachaempoxan, Dios nejxasinkpoxan! ¡Nejchaxoeldebej isliajwam jiw jʉm-aechpoxan: “Ampoxan xabich pachaem xatis isliajwas” —aechpoxan!
¡Xamal chajia naewʉajnaxpox, chanaekabʉanaxpoxbej, naexasisfʉlde! Japoxan naexasitam wʉt, Dios kajachawaesaxael xamal chiekal duilaliajwam, asew jiw sʉapich.
Filipos paklowaxpijiw ofrenda xato'apox Pabloliajwa
10 Xan nejchachaemlax xamal pejme xan nanejchaxoelam xot, ofrenda naxto'am xotbej xanliajwa. Samata, gracias-an Diosliajwa. Xan tajut chiekal matabijtax, xamal xan nejkiowa-emil. Majt xamal ofrenda naxto'a-emil xanliajwa, ajil xot aton nawexalaeliajwa ofrenda xanliajwa. 11 Xan ampox jʉmchi-enil xamal kaes ofrenda naxto'aliajwam. Xan tejew kaeyaxach wʉt, nakiowa xanejchachaemlax. 12 Xan kijinil wʉtbej, xan nakiowa nejchachaemlax. Xabich wʉtbej tejew, xan nejchachaemlax. Litaxaelax wʉt, nʉafniax wʉtbej, xan nakiowa nejchachaemlax. 13 Puexa asaxan, pachaema-elpoxan, nawepat wʉt xanliajwa, xan tajlewla-el japoxanliajwa, Cristo nakajachawaet xot. 14 Xamal isam pachaempox xanliajwa, nakajachawaetam xot nawewe'ppoxanliajwa.
15 Macedonia tʉajnʉxot chijian wʉt tʉadusliajwan naewʉajnaliajwan Jesús pejwʉajan Dios asew jiw bʉ'weliajwa, naexasiti Jesús pejwʉajan, xan nakajachawaes-el nawewe'ppoxanliajwa. Jawʉt xamalkal, Filipos paklowaxpijwam, nakajachawaetam. 16 Majt Tesalónica paklowaxxotx wʉt, xamal nakajachawaetam pin-iaveces, ofrenda naxto'am wʉt xan tejew wʉajsliajwan, nawewe'ppoxan. 17 Xan ampox lelx wʉt, lela-enil xamal pejme naxto'aliajwam ofrenda xanliajwa. Xan nejxasinkax Dios nejchachaemlaliajwa xamalliajwa, nakajachawaetam xot. 18 Epafrodito puexa chiekal nachaxdut, xamal naxto'ampi xanliajwa. Samata, amwʉtjel xan xabich tejew. Nawewe'pa-el. Xamal xanliajwa naxto'ampi, ofrenda, japox Diosliajwa, me-ama incienso bowas wʉt xabejnikaliajwa, ja-aechox. Samata, Dios xabich nejchachaemil, xamal ofrenda naxto'am wʉt xanliajwa. 19 Samata, Diosbej xamal kajachawaesaxael puexa xamal wewe'ppoxanliajwa. Jesucristo pejjiwam xot, Dios kajachawaesaxael japoxanliajwa, xajʉp xoton japox isliajwa. 20 Puexa xatis pomatkoicha jʉmchiyaxaes: “Waj-ax Dios xabich pachaem” —chiyaxaes. ¡Jasox nej ja-aeche' Diosliajwa!
Pablo saludos xato'apox, asew sʉapich, Filipos paklowaxpijiwliajwa
21 Xan saludos xato'ax asew, xamalxotpiliajwa. Japi Dios pejjiwpi, naexasit xoti Jesús pejwʉajan. Asew, naexasiti Jesús pejwʉajan, xanxotpi, japibej saludos xato'a xamalliajwa. 22 Puexa asewbej, Dios pejjamechan naexasitpi, Roma paklowaxpijiw, japibej saludos xato'a xamalliajwa. Roma tʉajnʉpijiw tato'lan, japon pejbaxot nabisti, asew japixot, naexasiti Jesús pejwʉajan. Japibej xabich kaes pejme saludos xato'a puexa xamalliajwa.
23 Xan wajpaklon Jesucristo kawʉajnax puexa xamal xabich kajachawaesliajwa.