TESALONIKA YAABA TIKPIALI
Dianciamou 1
POLO, SILASA leni TIMOTE n diani li tili yinba kilisiti nitaanli yaali n ye Tesalonika, ki ye u YIENU yua n tie BAA ni nni leni o Diedo JESU Kilisiti nii nni. u TIENU ŋanbili n ya ye leni yi. Ti tuondi u TIENU yogumu kuli yikuli po, ki taagi yi yela ti jaandi nni. Ti tiadi yogunu kuli kaa cedi ti BAA u TIENU kani yi dandanli leni yi buama ti DIEDO JESU KILISITI po n teni ke yi tuuni maama, leni yi suginma n se boŋanla maama. Ti bani ti kpiiba u TIENU buakaaba, ke U TIENU n den gandi yi. kelima tii den wangi yi o labaaliŋamo leni mi maama bebe ka, ama leni u TIENU Fuoma paalu leni ti dugidi leni i moamoani. yi bani tin den ye yi siiga yeni li tie kelima ti den bua yi ŋamu yo. Yi den ŋoadi tinba leni ti diedo fuuli ki ga u TIENU maama baa o falaciamo siiga leni u TIENU n puuni ya pamanli. Lani yi den tua li bontogidikaala yaaba n dani ki ye Maseduani len Akayi diema kuli po. Kelima u TIENU maama naa den yadi yi kani Maseduani leni Akayi po bebe ka, ama yin pia ya dandanli u TIENU po den yadi i kaani kuli, ŋali ke laa go tie tiladi tin maadi lipo. kelima bi togidi yi kaani kuli yin den gaa ti cangu maama leni yin den tuo ki ŋoadi u TIENU yua n fo ki tie i moamoani maama ki ŋa i buli ŋoadima. 10 Moala yi guu ke o Bijoa JESU, wan den fiini yua bi tinkpiba siiga ba ǹa tanpoli ki guani ki cua, wani yua n ba faabi ti leni u TIENU pabienli yaali n kpendi.