Dianciamou 2
YI bani yinba yiba, ti kpiiba, ke ti cuama yi siiga naa den tie fanma. Nani tin bani maama, bi den waani ti fala ki go sugidi ti Filipa dogu nni, ama baa yeni ti den dugi ti TIENU po ki wangi o labaaliŋamo ba ke bi niba den fii ki se tipo. Tin den tundi yi ya tundi naa den ŋua leni boandi, bi len yantiajoagindi ba bi leni janbi mo. Ama ti den maadi nani u TIENU n bua tin maadi maama kelima o biigi ti ki sua ke ti dagidi wan piani ti o labaaliŋamo. Lanwani, tii maadi ki bua ki mangi bi niba pala ka, ama u TIENU yua n bigidi a pala. Yi bani boŋanl ke tin den ye yi siiga tii den maadi yipo mi mamanma ka. Tii den pia ŋalimani buama yantiali mo, u TIENU tie ti siedo lankuli po. Tii den lingi ya kpiagidi n ǹani bi nisaaliba kani, bi yi ya kani bi nitoaba kani. Kelima ti tie u KILISITI tondiba, ti den pia li bali ki tieni yeni, ama ti den ye yi siiga leni mi dingima nani o pomado n kubi o bila maama yeni. Li den mani tipo ke ti waani yi o labaaliŋamo kelima tin den pia yipo ya buama. laa tie lani bebe ka, ti den bua ki pa yi ba ti yula moko lelima ti buama yi po den pundi ŋali laa bianu. N kpiiba yi tiadi ti tuonli leni ti fala po: ti den wangi yi o labaaliŋamo, ki go tuuni li tuonli u yensiinu leni ku ǹiagu kuli ki baadi ti jiema, ke ti yema yi siiga n da tie oba kuli po fala. 10 Yinba leni u TIENU kuli tie tipo siedi, ke ti den pia ya tagi n gagidi ki go tiegi ki naa pia ban ba fidi ki kuli ti leni yaala yinba yaaba n daani ya siiga. 11 Yi go bani ke ti den ye yi siiga ki tie yuakuli po nani o jamado n tie o bila po maama. 12 Ti den tundi yi, ki baagidi yi, ki go tigini yi ke yin ya cuoni maama n dagidi u TIENU po, wani yua n yini yi ke yin ya taa leni o, o diema nni leni o kpiagidi nni kuli. 13 Li tie lani yaapo ke yogumu kuli ti tuondi u TIENU kelima yin den ga tin den wangi u TIENU maama yama. Yii den ga ma nani mi tie bi nisaaliba maama ka, ama yi den gaa ma nani man tie maama i moamoani. Lani n tie u TIENU maama yaama n tuuni yinba yaaba n tuo ki daani ya siiga. 14 N kpiiba yi den ŋoadi u TIENU n yini yaaba nitaana ya n ye JUDE po ki ye JESU nni ya fuuli: kelima yi dogu yaaba den waani yi fala nani bi ya dogu yaaba Jufinba n den waani ba fala maama. 15 Bani n go den ku o DIEDO JESU leni bi sawalipuaba. Bi waani ti moko falabiado, baa tiendi yaala n mangidi u TIENU pali, bi go tie bi niba kuli yibalinba. 16 Bi yiedi tipo ke tin da waani o labaaliŋamo bi nilanba, ke wan faabi ba. Bi tieni yeni ke bi tuonbiadi n pundi ti bianu. ama u TIENU pabienli juodi ki cuo ba. 17 N kpiiba, ti den paadi leni yi o yogunu waamu ti nuni po ke laa tie ti yantiana nni ka, ti go den bua ŋali boŋanla ki le yi nunmu, ki moandi lipo moko. 18 ti go den bua ki guani yi kani, laa luo taalima lie ke mini POLO den moandi, ama sutaani den yie tipo. 19 Lanwani ŋmee n tie ti suginma, ti pamanli leni ti kpiagidi badifogiliga? naani laa tie yinba ka, ti DIEDO JESU nintuali o ya guani ki cua ya yogunu? 20 Yeni de yinba n tie ti kpiagidi leni ti pamanli.