Dianciamou 12
Lan wani ti moko, nani siedinba boncianla n linditi nani ku tawaligu yeni, tin yie tugili kuli yaalin tie tuonbiadi yaadi n baa lindi ti faala, tin yaa tiini leni li juunli ya nuama n bili ti po. Ki nua Jesu wan yua n tie li dandanli cilika leni li ŋanbi ka; kelima ya pamanli n den bili ki gu o yaapo, O den tuo li dapoanpoanli yaa kuuma, ki fali6 ya fee n ye lienni ki kali U tienu balikaalikaanu O jienu po. Yin tia mani Jesu po, wan yua n den tuo ki juuni leni ti tuonbiadi danba len ban den yie O po maama kuli, ke yi moko n da coagi ki luo li papaali ki gbali . Yi naa da moani leni ti tuonbiadi hali ke yi soama wuli. Yi go sundi yin den ba yaa tundi U tienu kani nani O bijaba. O den yedi: «n bijoa, ŋan da fali O Diedo n wani ŋa yaa fala ke li tie tundi ŋa po. ŋan da go luo li papaali yaa yogunu ke O funi leni ŋa. Kelima O Diedo yen tundi leni fala wan bua yua. O yen pua wan tuo yua kuli ke o tie o biga» Yin juuni mani leni laa tundi. O tiendi yeni kelima O nua yi ke yi tie O bijaba. ki laa bonjagi nye ke o ba kan tundi o? Ama bi yaa ki tundi yi nani a bila kuli n baadi yaa tundi leni fala, yi tie kpiaba yo yii tie bimoana . Baa ti danba yaaba n tie nisaaliba den tundi ti leni fala ke ti den fangi ba. naani laa pundi tin bini ti yula leni ti ba yua n ye tampoli ki ba li miali? 10 Ti danba den yen tunditi leni fala u yogunu waamu bebe yaa po nani ban bua maama, ama Utienu wan tunditi ti ŋamu yo, ki bua tin taani leni o ki yaa ŋani nani wan yeni. 11 Li tie moamaoni, i tundi leni fala kuli daa yen tie pabiili bonla, laa yen tie pamanli ka ama li yen yuandi ki cuani yaaba n ga li bangima po yaa bonluonkaala n kpendi nni mi teginma mi yanduanma nni . 12 Lan wani yin paagi mani yi nii yii n yualiga leni yi duna ya tadi. 13 Ke yi taana n yaa ŋua ya sani n tiega, yua n diani taali n kpigidi ama lin paagi 14 Lingi mani mi yanduanma leni bi nibi kuli, leni mi gagidiŋanma, kelima yua n kaa pia mani o kan lee O Diedo. 15 fangi mani yi yula ke o baa kuli n da muni o yuli leni U tienu ŋanbili; yaa jiinu nto kuli n da pudi tii po ki ña a benkpela, ki cuani ti yanyagidi ke lan da puodi nibi boncianla. 16 Yin go fangi mani i yula ke yi siiga n da pia concondaano bi, yua n fala yaalin n gagidi ŋani nani Esayu yuan den kuaadi o nikpedi mi jiema po. 17 Yi bani ke li yaa puoli, yaa yogunu ke o den bua o ba n gaali o, o den yie o po; ba leni wan den lingi leni ti ninsiidi. kelima o moe naa den fidi ki lebidi li baa kuli . 18 yi daa kpa nagini yaa juali ke bi den baa fidi ki siili ama ke li den cuo mi fantama leni kugbagbabiadigu, leni li biigicianli, leni ku faaliciangu, 19 leni kakaaci piebima Bi u niali ciamu fuugu n den ye naankani, ke ba yaaba n den gbadi laa nialu ke wun da go maadi ba mayenma ki pugini. 20 Kelima baa den fidi yaa ñoabonli n tiena: baa yangi yaa sii laa juali bi baa lugidi o a tana. 21 Ban den laa yaali yeni, den pia i jeje hali ke Musa n yedi: ti jiwaandi cuo nni hali ke n digibi . 22 Ama yinba won nagini Siyono juali, U tienu yua n fo dogu, tanpoli Jelusalemo, Malekinba tuda tuda kuli n taani naankani ki yiini. 23 U tienu bi kpiala kuli taanli nni yaaba yaa yela n diani tanpoli. yi cua U tienu kani wan yua n tie bi niba kuli bujialo leni bi niba kuli Tienu. yi cua bi niteginkaaba naani n ye naankani yaaba n ŋani ki dagidi cain. 24 Yi nagini Jesu kani wan yua n tie o ŋantaadipaano candanbaalo, leni o soama yaama n den wuli ki ŋuudi yi, ki go maadi yaa maama n ŋani ki cie Abela yaa soama n den maadi yaala . 25 Fangi mani yi yula ki da yie ki kan cengi yua n maadi leni yi. kelima yaaba n den yie ke bi kan cengi yua n den soagindi U tienumaama ŋanduna nni yaa den fidi sani ki cia, ti moko baa tieni lede ki fidi ki cia hali ti yaa yie ke ti kan ŋoadi tanpoli yua maama. 26 Wan yua ke O nialu den digibi ki tinga. ama moala O nianti yaa ñoanianu tie nne: «yenma goga, ki tinga bebe ka baa digibi ama leni tanpoli moko» 27 Lan yedi: yenma goga, li waani ke mi lebidima baa tieni yaali n digibi kuli kani, nani lan tie bontagi kaali yeni yaa po; lani n tie yaali n kan digibi mo n suagi liiga ki yaa ye. 28 Lan yaapo, nani tin baa ba yaa diema n kan digibi yeni, tin yaa ye leni i tuondi ki kpiagidi U tienu leni a tuonŋama dagidi O po. leni O fangili nni. 29 kelima ti Tienu go tie yaa fantami n di .