Dianciamou 13
Yaa suagi mani liiga leni mi buama yi kpiiba po, Yin da sundi ki yaa gaandi bi niba cangu. yeni bi tianba den ga Malekinba cangu kaa bani . Yin yaa tiadi mani a kpaada po nani yi moko nani yi moko taani leni bani ki tie kpaada yeni, yin yaa go tiadi yaaba n laadi fala nani yinba yi yaaba moko n ba fidi ki lee laa fala buolu yi gbanandi nni yeni. Yua kuli n jigini li ñiigili, ke joa leni poa taayienu u duanu kani n da naa leni joagindi kelima U tienu baa jia yaaba n ye ti joagindi nni leni conconma buolu kuli danba . Yin da pa mani i yula mi ligi buama, ama yin mangi yi pala leni yin pia yaala, kelima U tienu wani O yaaba yedi: N kan ŋaa ŋa faabada N kan lu ŋa faabada Lan wani leni papaali ke ti baa fidi ki yedi: O Diedo tie n todi ka, n kan jie li ba kuli; o nisaalo ba fidi ki tieni be ? Yin yaa tiadi mani yi gobidi kaaba po, ban yaaba n den wani yi U tienu maama. diidi mani ki lee bi yema n juodi maama yin ŋoadi bi dandanli fuuli. Jesu Kilisiti o tie yendo wonla, dinla, leni yaa yogunu n kan gbeni . Yin da teni bangitoa canma n yaani yi pala kelima li ŋani li pali n ya gbie ki paa leni li ŋanbili, ki lan da tie leni mi jiema ka, kelima yaaba yaaba n puni bi yula li po, laa todiba leni li ba kuli. 10 Ti pia yaa padibinbinli ke yaaba n tuuni li gbandieli nni naa pia u sanu ki je li jiema. 11 Yaa yandi ke o kopadicianbado padi ti tuonbiadi po ki kuani mi soama u kaangagidi ŋamu nni, bi yen ñani ban kodi yaa yandi ki sia hali nii n po . 12 Lan yaapo ke Jesu moko wan den bua ki ŋanbi ki ñani bi niba tuonbiadi, leni o soaceli, o den laa fala kiden kpe u dogu buliñoabu nii n po. 13 Lan wani tin ña mani ki gedi O poo nii n po ki taani leni o o fee nni. 14 Kelima yaa ŋandunli n yene niini tin ye naani ti pia yaa diema n ba yaa ye u yogunu kuli, ama ti lingi yaa diema n kpendi nne . 15 O yaa po tin yaa tendi U tienu o yogunu kuli ti pagidi nani li padili yeni; lan bundi ke ti ñoacuuna n ya pagi o yeli. 16 Yin da sundi ki yaa tiendi mi ŋanma leni ti bulcindi kelima laa padili buolu n yen mangidi U tienu pali. 17 Yin yaa tuodi mani yi gobidi kaaba ki go ya pia bi po li fangili kelima bi guu yi naani kelima bi faa togidi U tienu nintuali. yin yaa tiendi yeni lan tie ban ya tuuni laa tuonli leni li pamanli ki lan ya tie leni li dunli kelima laa pia yi po todima baa kuli . 18 Yin yaa jandi ti po, kelima ti tama ke ti pia o siedi ŋamo ti pala nni ti bua li bonli kuli nni ki yaa pia yaa tagu ŋani. 19 N go baa miadi yi yin yaa tiendi yeni lani n tie min fidi ki cua yi kani tontomi 20 Mi yanduanma Tienu yua n den fini ti Diedo Jesu O yankpaŋamo bi tinkpiba siiga kelima O soama yaami n kuani yaa ŋantaado n baa ye o yogunu kuli po, N teni yin fidi ki yaa tuuni a tuonŋama ki go tiendi o 21 yanbuama. Wan yaa tiendi i yemi nni yaali n dagidi o po kelima Jesu Kilisiti po wan yua n die ti kpiagidi yaa yogunu n tu u yu! Amina ! 22 N go miadi yi n kpiiba, yin tuo ki ga i naa tundi kelima n diani yi waamu bebe liga. 23 Yin bandi ke bi luodi ti kpiilo Timote, o yaa cua n kani tonma ti baa yegi ki cua ki lee yi. 24 Yin fuondi mani yi gobikaaba kuli leni U tienu nigagidi ŋanba kuli; Italia yaaba moko fuondi yi. 25 U tienu ŋanbili n yaa ye leni yi kuli Amina !