पावलइ कोरिन्‍थिमैंए ल्हागिर प्ह्रिबै ओंसोंबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: पावल।
प्‍ह्रिबै क्‍ल्‍ह्‍यो: एशिया ह्‍युलर्बै एफिसस सहर।
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ५५ साल, अथवा बि. सं. ११२ सालर।
चु प्ह्रिछ्या प्‍ह्रिल् त्हुबै कारण: कोरिन्‍थ सहर अखैया (ग्रिस) ह्‍युलर्बै राजधानी मुँल। चर ल्हें खालर्बै म्‍हिमैं टिमल। पावलइ चर प्रभु येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ बिप्रमा खिइ बिबै ताँ क्वेंसि चर्बै ल्हें म्हिइ प्रभु येशूए फिर बिश्‍वास लइ। दिलेया बिश्‍वासीमैं खें-खेंमैं न्होंर्न आक्ह्रिसि खै लदा ङ्हाँमुँ छान् लइमुँ रो बिब् थेसि चमैंलाइ लोदा सैंदा लबर पावलइ चु प्ह्रिछ्या प्ह्रिब् ग।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
सुरु लब १:१-९
बिश्‍वासीमैं खें-खेंमैंए न्होंर आक्हिसि स्यो-स्यो तब १:१०—४:२१
आछ्याँबै के पिल् त्‍हुम् ५:१—६:२०
चमैंइ ङ्योएबै ताँमैंए ज्वाफ प्‍ह्रिब ७:१—१६:१२
१. ब्ह्‍या लब ७:१-४०
२. कुर चडेबै सै ८:१—११:१
३. बिश्‍वासीमैंइ परमेश्‍वरए सेवा खैले लल् त्हुम् बिबै ताँ ११:२—१४:४०
४. येशूए फिर बिश्‍वास लब्मैं सिलेया धबै सोगों तबै ताँ १५:१-५८
५. पावल, तिमोथी नेरो अपोल्‍लस ल्हें क्ल्ह्‍योर ह्‍याब १६:१-१२
आखिरि ताँ १६:१३-२४
1
परमेश्‍वरए सैंर मैंब् धोंबै के लबर ख्रीष्‍ट येशूउँइँले कुल्मिंबै चिब चेला ङ पावल नेरो ङ्योए सोस्थेनेस बिबै अलिउँइँले कोरिन्थ सहरर्बै बिश्‍वासी अलि-अङाँमैंलाइ* 1:2 बिश्‍वासी अलि-अङाँमैं ग्रिक क्युइरि, परमेश्‍वरए मण्डली। जय मसीह मुँ। परमेश्‍वरजी क्हेमैंलाइ खीए म्हिमैं तबर हुइमुँ। क्हेमैं नेरो क्ल्ह्‍यो-क्ल्ह्‍योर्बै ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लबै ताँन् म्हिमैंए प्रभु येशू ख्रीष्‍टन् ग। परमेश्‍वरजी क्हेमैं नेरो चमैं ताँनलाइ ख्रीष्‍ट येशूने घ्रिन् लसि पबित्र लइमुँ। 1:2 चिब्मैं १८:१ ङ्योए परमेश्‍वर आबा नेरो प्रभु येशू ख्रीष्‍टउँइँले क्‍हेमैं ताँनइ दयाम्हाँया नेरो शान्‍ति योंरिगे।
ख्रीष्‍टउँइँले आशिक योंब
क्‍हेमैंए ल्हागिर खोंयोंन् बिलै ङए परमेश्‍वरलाइ धन्‍यबाद पिंम्, तलेबिस्याँ येशू ख्रीष्‍टउँइँले क्‍हेमैंइ खीए दयाम्हाँया योंइमुँ। छले येशू ख्रीष्‍टउँइँले दयाम्हाँया योंबइले क्हेमैं ताँन् सैमैंर प्ल्होइमुँ धै तोन्दोंरिर ह्रब् सेब् तसि पोंल् ह्रब् तइमुँ। तलेबिस्याँ येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ क्ह्रोंसेंन् ग बिसि परमेश्‍वरजी क्‍हेमैंए सैंर पक्‍का लमिंइमुँ। छतसि ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍ट युबै त्हिंइए घ्‍याँ ङ्ह्‍योरिमा क्‍हेमैंलाइ चैदिबै परमेश्‍वरउँइँले योंल् त्हुबै बरदान तो मुँलेया क्हेमैंने खाँचो तरिब् आरे। ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍ट युबै त्हिंइर क्‍हेमैंलाइ तोइ छ्याब् आरेब लमिंरिगे बिसि खीजीन् लिउँइ समा क्हेमैंए बिश्‍वासर भोंब लमिंब्मुँ। तलेबिस्याँ परमेश्‍वर बेल्‍ले भर लल् खाँब मुँ, खीजी ह्रोंसए च्‍ह येशू ख्रीष्‍ट ङ्योए प्रभुने बालु टिबर क्‍हेमैंलाइ त्‍हाँइ।
बिश्‍वासीमैं खें-खेंमैंए न्‍होंर्न आक्ह्रिब
10 छतसि ओ अलि-अङाँमैं, ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए थेबै मिंर ङ क्हेमैंने यो छ्युँ लमुँ: क्‍हेमैं सैं फो क्ह्रिसि टिब्मैं तद्, क्हेमैंए सैं आक्ह्रिसि ह्रों-ह्रोंसए न्होंर्न फ्रेब् प्ह्राब् आतरिगे। 11 तलेबिस्याँ ओ ङए अलि अङाँमैं, क्‍हेमैं ह्रों-ह्रोंसए न्‍होंर्न प्होंगि कैगि लम् बिबै ताँ क्‍लोए बिबै म्हिए परवार्बै म्‍हिमैंइ ङने बिल। 12 क्‍हेमैं न्‍होंर कोइइ “ङ पावलए चेला ग,” कोइइ “ङ अपोल्‍लसए चेला ग,” कोइइ “ङ पत्रुसए चेला ग,” कोइइ “ङ ख्रीष्‍टए चेला ग,” बिम् रो। 1:12 चिब्मैं १८:२४ 13 ख्रीष्‍ट ङ्हिंदे सोंदे मुँ रो वा? आङिं, घ्रिन् ग! क्‍हेमैंए ल्हागिर ङ पावल क्रूसर च्योसि सिल् रो वा? आसि! क्‍हेमैंइ ङए मिंर बप्‍तिस्‍मा किंल् रो वा? 14 क्हेमैं न्होंरि खाबलाज्यै या ङइ बप्‍तिस्‍मा आपिंइमुँ बिसि ङइ परमेश्‍वरलाइ धन्‍यबाद पिंम्! ओं, क्रिस्‍पस नेरो गायस बिबै म्हिमैंलाइ मत्‍त्रे ङइ बप्‍तिस्‍मा पिंल। 1:14 चिब्मैं १८:८; चिब्मैं १९:२९; रोम १६:२३ 15 छतसि क्हेमैं खाबज्‍यै या “पावलए मिंर बप्‍तिस्‍मा किंल!” बिल् योंरिब् आरे। 16 (ओं, ङइ स्‍तिफनसए परवालाज्यै या बप्‍तिस्‍मा पिंल। चु म्हिमैं बाहेक अरू खाबलाज्यै या ङइ बप्‍तिस्मा पिंइ उ आपिं बिसि ङलाइ था आरे।) 1:16 १ कोर १६:१५ 17 तलेबिस्याँ ख्रीष्‍टजी ङलाइ बप्‍तिस्‍मा पिंबर आङिं, खीउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ बिप्रबर कुल्‍मिंब् ग। धै ख्रीष्‍टजी ङ्योए ल्हागिर क्रूसर पिंबै ख्रो फाक्‍कर्न आतरिगे बिसि च सैं तोंबै ताँ बिप्रमा ङइ चु ह्‍युलउँइँले खबै ज्ञान-बुद्धिइ आपों।
ख्रीष्‍टर्न परमेश्‍वरए शक्‍ति नेरो बुद्धि मुँ
18 तलेबिस्याँ ङ्योए पाप ख्रुमिंबै ल्हागिर येशू ख्रीष्‍टजी क्रूसर ख्रो पिंब् ग बिबै ताँ नास तबर होंब्मैंइ बुद्धि आरेब्मैंए ताँ धों ङ्हाँम्, दिलेया येशूए फिर बिश्‍वास लसि पापउँइँले फ्रेब्मैंइ बिस्याँ ङ्योए ल्हागिर चु ताँ परमेश्‍वरए शक्‍ति ग ङ्हाँम्। 19 तलेबिस्याँ “बुद्धि मुँब् प्हैंब्मैंए बुद्धि ङइ नास लवाब्मुँ,
धै बाठो प्हैंब्मैंइ लबै चाँजोमैं केर आफेब् लवाब्मुँ,” बिसि परमेश्‍वरजी खीए पबित्र छ्वेर प्ह्रिइमुँ। 1:19 यशै २९:१४
20 छतसि बुद्धि मुँब्मैं खनिर मुँ? छ्वेर्बै ताँ लोमिंब्मैं खनिर मुँ? चु जुगर्बै ह्रब्-सेब्मैं खनिर मुँ? परमेश्‍वरजी ह्‍युलर्बै बुद्धि मुँब् प्हैंब्मैंलाइ आमादु आलइमुँ वा? 1:20 अयू १२:१७; यशै १९:१२; ३३:१८; यशै ४४:२५
21 तलेबिस्याँ परमेश्‍वरए बुद्धिउँइँलेन् म्‍हिमैंइ ह्रोंसने बुद्धि मुँब् धों ङ्हाँलेया चमैंइ खेंमैंए “बुद्धिउँइँले” खीलाइ ङो सेल् आखाँ। छतसि ङ्योइ बिप्रबै सैं तोंबै ताँउँइँलेन् खीजी ह्रोंसए फिर बिश्‍वास लब्‍मैंलाइ जोगेबै चाँजो लइ। 22 यहूदीमैंइ अचम्मबै चिनुमैं म्‍हैम्, ग्रिकमैंइ ज्ञान-बुद्धिए ताँमैं म्‍हैम्। 23 दिलेया ङ्योइ बिस्याँ क्रूसर च्योवाबै येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ बिप्रम्। चु ताँ यहूदीमैंइ तिफुँइ आखो, छलेन अरू ह्रेंमैंए ल्हागिर चु ताँ बुद्धि आरेब्मैंइ पोंबै ताँ धों ङ्हाँम्। 24 दिलेया यहूदी मुँलेया, अरू ह्रेंमैं मुँलेया खीजी त्हाँबै म्हिमैंए ल्हागिर बिस्याँ ख्रीष्‍ट येशून् परमेश्‍वरए शक्‍ति नेरो बुद्धि ग। 25 तलेबिस्याँ परमेश्‍वरउँइँले खबै ताँ म्‍हिमैंइ “बुद्धि आरेब्” धों ङ्हाँलेया च ताँ म्‍हिमैंए “बुद्धि” भन्दा झन् ल्हें ज्ञान मुँबै ताँ ग, झाइले परमेश्‍वरउँइँले खबै ताँ म्‍हिमैंइ “तोन् तोबै” ङ्हाँलेया च ताँ म्‍हिमैंए भों भन्दा झन् ल्हें भोंब मुँ।
26 छतसि ओ अलि-अङाँमैं, परमेश्‍वरजी क्हेमैंलाइ त्‍हाँब् भन्दा ओंसों क्हेमैं खैले छ्ह थोरिल बिसि मैंन्। क्‍हेमैं न्‍होंरि बुद्धि मुँब्मैं, भों मुँब्मैं नेरो चिब्मैं ल्हें आरेल। 27 दिलेया बुद्धि मुँब् प्हैंब्मैंलाइ फा पिन् लवाबै ल्हागिर परमेश्‍वरजी बुद्धि आरेब्मैंलाइ त्‍हाँइ, धै भों मुँब् प्हैंब्‍मैंलाइ फा पिन् लबर परमेश्‍वरजी भों आरेबै म्हिमैंलाइ त्हाँइ। 28 छले ह्‍युलर्बै म्हिमैंइ म्हि आच्हिबै लड सोजोमैंलाइन परमेश्‍वरजी ह्रोंसए के लबै ल्हागिर त्हाँइ। ह्‍युलर्बै म्हिमैंइ थेब ङ्हाँबै सैमैंलाइ केर आफेब् लवाबै ल्हागिर खीजी छ लब् ग। 29 छतसि खाबज्यै या परमेश्‍वरए उँइँर थेब आप्‍हैंरिगे। 30 तलेबिस्याँ ख्रीष्‍टउँइँलेन् परमेश्‍वरजी ङ्योलाइ छ्ह पिंइमुँ, ख्रीष्‍टउँइँले ङ्योइ बुद्धि योंइमुँ, ख्रीष्‍टउँइँलेन् ङ्योइ ठिक के लल् खाँमुँ, ख्रीष्‍टउँइँलेन् ङ्यो पबित्र तइमुँ, ख्रीष्‍टउँइँलेन् परमेश्‍वरजी ङ्योलाइ जोगेमिंइमुँ। 31 छतसि “थेब् प्‍हैंदा ङ्हाँब्मैं प्रभुजी लबै केर्न थेब् प्‍हैंरिगे,” बिसि परमेश्‍वरए छ्वेर प्ह्रिइमुँ। 1:31 यर ९:२३

*1:2 1:2 बिश्‍वासी अलि-अङाँमैं ग्रिक क्युइरि, परमेश्‍वरए मण्डली।

1:2 1:2 चिब्मैं १८:१

1:12 1:12 चिब्मैं १८:२४

1:14 1:14 चिब्मैं १८:८; चिब्मैं १९:२९; रोम १६:२३

1:16 1:16 १ कोर १६:१५

1:19 1:19 यशै २९:१४

1:20 1:20 अयू १२:१७; यशै १९:१२; ३३:१८; यशै ४४:२५

1:31 1:31 यर ९:२३