16
पावलइ जय मसीह मुँ बिब
तारे ङ ङ्योए अङाँ फिबिलाइ क्‍हेमैंने ङो सेब् मिं सेब् लमिंम्। चइ किंक्रिया नाँसर्बै बिश्‍वासीमैंलाइ ल्होमिंम्। चइ ल्हें म्हिलाइ ल्होइमुँ, ङलाज्यै या ल्हें ल्होइमुँ। छतसि क्‍हेमैंज्‍यै परमेश्‍वरए पबित्र म्हिमैंइ लब् धोंले प्रभुए मिंरि चलाइ मान लद्, झाइले चलाइ चैदिबै तोन्दोंरि सैर ल्होद्।
येशू ख्रीष्‍टए के लमा ङने बालुन् के लबै प्रिस्‍का नेरो चए प्युँ अकिलासने ङए जय मसीह मुँ बिमिंन्। 16:3 चिब्मैं १८:२ ङलाइ जोगेबर चमैं सिल् त्हुलेया लिलि आस्यो ङए फिर चमैंल थेबै गुन् मुँ। ङ मत्‍त्रे आङिं, अरू ह्रेंर्बै बिश्‍वासमैंए फिरै या चमैंल थेबै गुन् मुँ। चमैंए धिंर मुँबै बिश्‍वासीमैंलाज्यै या ङए जय मसीह बिमिंन्।
ङइ खोबै थु इपेनितसलाज्यै या जय मसीह मुँ। च एशिया ह्‍युलर्बै येशू ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लबै ओंसोंबै म्‍हि ग।
छलेन क्‍हेमैंए ल्हागिर बेल्‍ले के लबै मरियमलाज्यै या जय मसीह मुँ।
झाइले ङने बालुन् झेलर च्युवाबै यहूदी थुमैं एन्‍ड्रोनिकस नेरो चए प्ह्रेंस्यो युनियाने जय मसीह मुँ बिमिंन्। चमैं येशू ख्रीष्‍टए कुल्मिंबै चेला चिब्मैं न्होंर्बै ताँनइ ङो सेब्मैं ग। झाइले ङइ बिश्‍वास लब् भन्दा ओंसों चमैंइ येशू ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लल।
झाइले एम्प्लिआतसलाइ ङए जय मसीह मुँ। चइ प्रभुए फिर बिश्‍वास लबइले ङइ बेल्‍ले खोम्।
छलेन ख्रीष्‍टए ल्हागिर ङने बालुन् के लबै उर्बानस नेरो ङइ खोबै थु स्‍ताकिसलाज्यै या ङए जय मसीह मुँ बिमिंन्। 10 अपेल्‍लेसलाज्यै या ङए जय मसीह मुँ। च ख्रीष्‍टए के लबै म्‍हि ग बिसि म्‍हिमैंइ छेनाले सेइमुँ। अरिस्‍तोबुलसए धिंर्बै परवालाज्यै ङए जय मसीह मुँ बिमिंन्। 11 ङए यहूदी अलिमैं हेरोदियनलाइ ङए जय मसीह मुँ बिमिंन्। झाइले नर्किससए धिंर्बै प्रभुए फिर बिश्‍वास लबै ताँनलाइ ङए जय मसीह मुँ बिमिंन्। 12 झाइले प्रभुए के बेल्‍ले लबै अङाँमैं त्रुफेना नेरो त्रोफोसालाइ ङए जय मसीह मुँ बिमिंन्। झाइले प्रभुए ल्हागिर ल्हें के लबै खोबै परसिसलाइ ङए जय मसीह मुँ बिमिंन्।
13 झाइले प्रभुए ल्हागिर थेबै के लबै रूफसलाइ ङए जय मसीह मुँ। रूफसए आमालाज्यै या ङए जय मसीह मुँ बिमिंन्। चइ ङलाइ खीए च्‍ह धोंलेन् म्हाँया लमल। 16:13 मर्क १५:२१
14 छलेन असिंक्रितस, फ्लेगन, हर्मेस, पत्रोबास, हर्मास नेरो चमैंने मुँबै अरू अलि-अङाँमैंलाज्यै या ङए जय मसीह मुँ बिमिंन्।
15 झाइले फिलोलोगस, युलिया, नेरियस, चए अङाँ, ओलिम्‍पास नेरो चमैंने बालु मुँबै ख्रीष्‍टर बिश्‍वास लब्‍मैंलाइ ङए जय मसीह मुँ बिमिंन्।
16 घ्रिइ घ्रिने खोंउँइँलेन् म्हाँया लद्। चुर्बै ताँन् बिश्‍वासीमैंज्यै या क्‍हेमैंलाइ जय मसीह बिमिंइमुँ।
आखिरि सल्‍ला
17 ओ अलि-अङाँमैं, ङ क्‍हेमैंने यो छ्युँ लमुँ, भाँडिदिब्‍मैं नेरो क्हेमैंलाइ लोमिंबै परमेश्‍वरए ताँए बिरोधर पोंसि आक्ह्रिल् लब्‍मैंउँइँले न्ह क्रों मि क्रोंले स्‍योले टिद्। 18 तलेबिस्याँ छाबै म्‍हिमैंइ ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए ल्हागिर आङिं, दिलेया ह्रोंसए फोए ल्हागिर सेवा लम्। चमैंइ ननाओलिबै छ्याँबै ताँमैं पोंसि सोजो म्‍हिमैं धोका पिंम्। 19 दिलेया क्‍हेमैंइ सैं तोंबै ताँ छेनाले म्हाँदिसि च अनुसार प्रम् बिब ताँनइ थेइमुँ। चु ताँर ङए सैं बेल्‍ले तोंइमुँ। अझै क्‍हेमैं छ्याँबै के लबर सिपालु तरिगे, धै आछ्याँबै केमैंए छ्याब क्हेमैंए फिर आखरिगे बिब ङए सैं मुँ। 20 ङ्योलाइ शान्‍ति पिंबै परमेश्‍वरजी युनन् दुष्‍टलाइ क्‍हेमैंए प्‍हलेइ प्‍लेल् पिंब्‍मुँ।
ङ्योए प्रभु येशूए थेबै दयाम्हाँया क्‍हेमैंने बालु तरिगे।
21 ङने बालु के लबै तिमोथी, धै ङए यहूदी अलिमैं लुकियस, यासोन नेरो सोसिपात्रोज्‍यै या क्‍हेमैंने जय मसीह बिमिंइमुँ। 16:21 चिब्मैं १६:१
22 (पावलइ बिबै ताँ चु प्ह्रिछ्यार प्‍ह्रिमिंबै म्‍हि ङ तर्तियसउँइँले या प्रभुए मिंर क्‍हेमैंलाइ जय मसीह मुँ।)
23 ङ नेरो ताँन् बिश्‍वासीमैंलाइ मान लबै गायसज्यै या क्‍हेमैंलाइ जय मसीह मुँ बिमिंइमुँ। झाइले चु धिंर मुँबै बिश्‍वासीमैंइ क्‍हेमैंलाइ जय मसीह बिमिंइमुँ। छलेन चु सहरर्बै कोशाध्‍यक्ष इरास्‍तस नेरो ङ्योए अलि क्‍वार्टसज्‍यै या क्‍हेमैंलाइ जय मसीह बिमिंइमुँ। 16:23 चिब्मैं १९:२९; १ कोर १:१४; २ तिमो ४:२०
24 ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए दयाम्हाँया क्‍हेमैं ताँनने तरिगे। आमेन। छान् तरिगे।
आखिरि प्राथना
25 ङ्यो ताँनइ परमेश्‍वरए मिं थेब लले! खीजी क्‍हेमैंलाइ बिश्‍वासर भोंसि लमिंल् खाँम्। येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ ङइ बिप्रमा जुग जुग ओनोंन् लोथेंबै ताँ तारे छर्लङ्ग तसि ताँनइ सेइमुँ। 26 चु क्ह्रोंसेंन्बै ताँ परमेश्‍वरए छ्वेर अगमबक्‍तामैंइ प्‍ह्रिथेंल छतसि तारे म्‍हिमैंइ छेनाले क्‍होल् खाँम्। खोंयोंइ तरिबै सोगों परमेश्‍वरजी बिब् धोंले च आसेल्‍ले मुँबै सैं तोंबै ताँ ताँन् ह्रेंमैंलाइ बिमिंसिन् मुँ। च आसेल्‍ले मुँबै ताँ तो मुँ बिस्‍याँ यहूदी मुँले अरू ह्रें मुँले ताँन् ह्रेंमैंइ बिश्‍वास लसिन् परमेश्‍वरलाइ म्हाँदिल् योंम्।
27 तोन्दोंरि ज्ञान-बुद्धि मुँबै परमेश्‍वरलाइ येशू ख्रीष्‍टउँइँले म्‍हिमैंइ खीए मिं खोंयोंन् बिलै थेब लरिगे। आमेन।

16:3 16:3 चिब्मैं १८:२

16:13 16:13 मर्क १५:२१

16:21 16:21 चिब्मैं १६:१

16:23 16:23 चिब्मैं १९:२९; १ कोर १:१४; २ तिमो ४:२०