पत्रुसइ
प्ह्रिबै ओंसोंबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: पत्रुस।
प्‍ह्रिबै क्‍ल्‍ह्‍यो: इटालि ह्‍युलर्बै रोम सहर।
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ६४ साल बि. सं. १२१ साल जरे।
प्‍ह्रिबै ताँ: स्‍योंमा रोमी सरकारए अधीनर मुँबै ह्‍युलमैं तिंजोरोबै टर्कि बिबै ह्‍युलर मुँल। चर प्रभु येशूए फिर बिश्‍वास लबै म्हिमैंइ बेल्‍ले दुःख योंमल। छतसि बिश्‍वासीमैंए सैं भोंब् लमिंबै ल्हागिर पत्रुसइ चु प्ह्रिछ्या प्ह्रिइ। “प्रभु येशू सिसि धबै सोगों तसि स्वर्गर ह्‍याइमुँ। तारे खी धबै युब्‍मुँ बिबै ताँ क्ह्रोंसेंन ग,” बिबै ताँ पत्रुसइ चमैंलाइ छेनाले क्होमिंइमुँ। छतसि चु आशा मैंसि चमैंइ दुःख सैदिल् त्‍हुम्। झाइले बिश्‍वासीमैंए बिश्‍वास जाँज लबर छाबै दुःखमैं खम् दिलेया दुःख तमा सैदिल् खाँस्याँ येशू ख्रीष्‍ट ह्‍युलर एयुबै त्हेर चमैंइ थेबै मान योंब्‍मुँ बिबै ताँ था सेल् त्‍हुम्।
छतसि प्रभु येशू ख्रीष्‍टए म्हिमैं तबइले दुःखन् तलेया चमैंइ छेनाले छ्ह थोल् त्हुम् बिसि लोदा सैंदा लदै चु प्ह्रिछ्या प्ह्रिइमुँ।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ओंसों बिल् त्हुबै ताँ १:१-२
परमेश्‍वरजी पिंबै छारा छ्ह १:३-१२
छ्याँबै बानि लद् १:१३—२:१०
येशूए फिर बिश्‍वास लब्‍मैंइ लल् त्‍हुबै केमैं २:११—३:१२
दुःख सैदिल् त्हुम् ३:१३—४:१९
घ्रिइ घ्रिलाइ ल्होल् त्हुम् ५:१-११
आखिरि ताँ ५:१२-१४
1
येशू ख्रीष्‍टजी कुल्मिंबै चेला चिब ङ पत्रुसउँइँले पोन्टस, गलातिया, कापाडोकिया, एशिया नेरो बिथिनिया तिगोंन् प्हुँइ टिब्मैंलाइ जय मसीह मुँ! येशू ख्रीष्‍टजी बिबै ताँ क्हेमैंइ ङिंसि खीए कोजी ख्रुमिंसि पबित्र प्ल्हउँइँले चोखो तबै ल्हागिर परमेश्‍वर आबाजी क्हेमैंलाइ स्योंमन् त्हाँल। क्हेमैं ताँनए फिर परमेश्‍वरए दयाम्हाँया नेरो शान्ति खोंयोंन् बिलै ल्हें ततै ह्‍यारिगे।
छारा छ्ह क्ह्रोंसेंन्ले योंबै आशा
ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए आबालाइ ङ्योइ धन्‍यबाद पिंल् त्हुम्! तलेबिस्याँ खीए शक्‍तिजी येशू ख्रीष्‍टलाइ सिबउँइँले धबै सोगों लमिंबइले ङ्योइ छारा छ्ह योंइ। छतसि ङ्योइ खोंयोंन् बिलै परमेश्‍वरने टिल् योंबै क्ह्रोंसेंन्बै आशा योंइमुँ। स्वर्गर क्हेमैंए ल्हागिर साँथेंबै आशिक खोंयोंइ नास आतब, खोंयोंइ आङ्योंलोंब बेल्‍ले छ्याँब मुँ। क्‍हेमैंइ परमेश्‍वर फिर बिश्‍वास लइ। छतसि खीए शक्‍तिउँइँले क्‍हेमैंइ चु आशिक योंबै ल्हागिर खीजी क्हेमैंलाइ जोगेसि थेंइमुँ। च आशिक चु ह्‍युल नुयाबै त्हिंइर खीजी उँइँमिंब्‍मुँ।
छतसि तोगो तिस्या क्हेमैंइ ल्हें खालर्बै दुःख भुँदिल् त्‍हुलेया क्हेमैं सैं तोंरिद्। च दुःखमैं तले तम् बिस्याँ क्‍हेमैंइ छेनाले बिश्‍वास लन उ आलन बिसि तब् ग। मारा मिर ख्रोंसि जाँच लब् धोंले क्‍हेमैंलाज्यै या जाँच लब् ग, दिलेया क्‍हेमैंए बिश्‍वास नास तयाबै मारा भन्दा सै ल्हें फेम्। छतसि येशू ख्रीष्‍ट एयुबै त्हिंइर क्‍हेमैंए बिश्‍वास बेल्‍ले छ्याँब तसि क्हेमैंइ स्याबासि, मान, नेरो छ्याँबै बयन योंब्मुँ। क्‍हेमैंइ येशू ख्रीष्‍टलाइ खोंयोंइ आम्रोंइमुँ, दिलेया खीलाइ म्हाँया लरिइमुँ। खीलाइ तोगो आम्रोंलेया खीए फिर बिश्‍वास लइमुँ। धै बेल्‍ले सैं तोंरिइमुँ, तलेबिस्‍याँ क्‍हेमैंइ परमेश्‍वरए फिर बिश्‍वास लबइले क्हेमैंइ मुक्‍ति योंइमुँ।
10 परमेश्‍वरजी क्‍हेमैंलाइ पिंबै चु मुक्‍तिए बारेर स्योंम्बै अगमक्‍तामैंज्यै या क्होल् म्हैल, धै परमेश्‍वरजी क्‍हेमैंलाइ पिंबै दयाम्हाँयाए बारेर ताँ पोंइ। 11 अगमबक्‍तामैंइ चु खैले तम् खोंयों तम् बिसि क्होल् म्हैरिल। ख्रीष्‍टजी ल्हें दु:ख नोल् त्हुब्मुँ धै लिउँइ थेबै मान योंब्मुँ बिसि ओंसोंन् ख्रीष्‍टए प्ल्हजी चमैंलाइ उँइँमिंल। 12 चमैंने उँइँमिंबै ताँ चमैंए ल्हागिर आङिं, चमैंइ क्‍हेमैंए सेवा लरिल बिसि परमेश्‍वरजी सेल् पिंइ। धै चु ताँ स्वर्गउँइँले कुल्मिंबै पबित्र प्ल्हउँइँले क्हेमैंने बिमिंबै सैं तोंबै ताँ बिमिंबै म्हिमैंउँइँले क्हेमैंइ थेइमुँ। स्‍वर्गदूतमैंज्यै या चु ताँ था सेदा ङ्हाँइमुँ।
येशूए फिर बिश्‍वास लब्‍मैंए बानि ब्योर
13 छतसि च्हैंब् मैंब् लद्, न्ह क्रों मि क्रों तद्। येशू ख्रीष्‍ट धबै स्‍वर्गउँइँले युमा क्हेमैंइ योंबै दयाम्हाँयार क्ह्रोंसेंन्बै आशा थेंन्। 14 क्‍हेमैं परमेश्‍वरए ताँ ङिंबै प्‍हसेमैं तबइले ओंसों येशूलाइ ङो आसेमा लबै आछ्याँबै केमैं तारे आलद्। 15 क्‍हेमैंलाइ हुइबै परमेश्‍वर पबित्र मुँ, छतसि क्हेमैं या ह्रोंसए छ्हर तोन्दोंरि सैर पबित्र तद्। 16 तलेबिस्याँ ठिमर छले प्ह्रिइमुँ,
“क्हेमैं पबित्र तद्, तलेबिस्याँ ङ पबित्र मुँ।” 1:16 लेबी ११:४४-४५; १९:२
17 म्हिमैंइ लबै के ङ्‍ह्‍योसि खाबै आफेलनाले निसाफ लबै परमेश्‍वरलाइ आबा बिसि प्राथना लम् बिस्याँ, चु ह्‍युलर टिबै छ्ह तिगोंन् परमेश्‍वरने ङ्हिंसि टिद्। 18 क्‍हेमैंए खेमैंउँइँले खबै स्योलिबै रोसउँइँले क्‍हेमैंलाइ फ्रेमिंबर तो सै फोसि क्हेमैंलाइ खामिंइमुँ बिसि क्हेमैंइ सेइमुँ। मारा चाँदि धोंबै नास तबै सैमैंउँइँले आङिं, 19 दिलेया तोइ खोट नेरो तोइ छ्याब् आरेबै क्यु झज धों तसि ख्रीष्‍टजी को पिंसि क्हेमैंलाइ खामिंइमुँ। 20 परमेश्‍वरजी ह्‍युल बनेब् भन्दा ओंसोंन् ख्रीष्‍टलाइ त्‍हाँल, दिलेया क्हेमैं जोगेबै ल्हागिर चु नुखबै त्हेर खी युइ। 21 क्‍हेमैंइ ख्रीष्‍टउँइँले परमेश्‍वरए फिर बिश्‍वास लइ। तलेबिस्याँ क्‍हेमैंइ परमेश्‍वरए फिर बिश्‍वास नेरो आशा थेंल् खाँरिगे बिसि परमेश्‍वरजी ख्रीष्‍टलाइ सिबउँइँले धबै सोगों लमिंसि बेल्‍ले थेबै मान पिंइ।
22 क्‍हेमैंइ क्ह्रोंसेंन्बै परमेश्‍वर म्हाँदिसि ह्रोंसलाइ चोखो लबइले, ह्रोंसए आघें अलिलाइ आफेलनाले म्हाँया लद्, धै घ्रिइ घ्रिलाइ सैं न्होंउँइँलेन् म्हाँया लद्। 23 तलेबिस्याँ क्‍हेमैंइ परमेश्‍वरए खोंयोंइ तरिबै सोगों बचनउँइँले खोंयोंइ आखाँबै छ्ह योंइमुँ। चु छ्ह क्‍हेमैंए आबा-आमाउँइँले योंब आङिं, खोंयोंन् बिलै तरिबै सोगों बचनउँइँले छारा तसि क्‍हेमैं फिइमुँ। 24 तलेबिस्याँ छ्वेर छले प्ह्रिइमुँ,
“ताँन् म्‍हिमैं छि धों तब् ग,
म्‍हिए ज्यु कति छ्याँब मुँलेया ट धों तब् ग।
छि ङ्योंलोयाम् धै टै या खारयाम्।
25 दिलेया परमेश्‍वरए बचन खोंयोंन् बिलै तरिम्।” 1:24-25 यशै ४०:६-८
क्‍हेमैंने बिमिंबै सैं तोंबै ताँ चुन् ग।

1:16 1:16 लेबी ११:४४-४५; १९:२

1:25 1:24-25 यशै ४०:६-८