थेसलोनिकीमैंए ल्हागिर
पावलइ प्‍ह्रिबै ओंसोंबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: पावल।
प्‍ह्रिबै क्‍ल्‍ह्‍यो: कोरिन्‍थ सहरर।
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ङच्यु (५०) साल, अथवा बि. सं. प्रसे ङि (१०७) साल जरे।
प्‍ह्रिबै ताँ: थेसलोनिका बिबै सहर माकेडोनिया ह्‍युलर्बै मुख्‍य क्‍ल्‍ह्‍यो मुँल। पावल फिलिप्‍पी नाँसउँइँले थेसलोनिकार ह्‍यासि चर येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ बिमिंदै प्रइ। चर यहूदी आङिंब्‍मैंइ पावलइ बिमिंबै सैं तोंबै ताँ थेबै सैं लइ। छतमा यहूदीमैंइ पावलए बिरोध लइ। छतसि पावल थेसलोनिका पिथेंसि बेरिया सहरर ह्‍याल् त्‍हुइ। लिउँइ पावल कोरिन्‍थ सहरर ह्‍यामा चए के लबै थु तिमोथीइ थेसलोनिकार्बै बिश्‍वासीमैंए बारेर्बै ताँ चलाइ सेइ।
छतसि थेसलोनिकार्बै बिश्‍वासीमैं न्ह क्रों मि क्रों तल् त्हुम् बिसि भों पिंबर पावलइ चु प्ह्रिछ्या प्‍ह्रिइ। चमैं बिश्‍वासर भोंब तइमुँ बिबै ताँ नेरो चमैंइ घ्रिइ घ्रिने म्हाँया लइमुँ बिबै ताँ थेसि पावलइ धन्‍यबाद पिंदै। छ्ह खैले थोल् त्हुम् बिबै बारेर पावलइ ह्रोंसए नमुना पिंइमुँ। चमैंइ ख्रीष्‍ट युब् भन्दा ओंसोंन् सियाबै म्हिमैंइ खोंयोंइ आखाँबै छ्ह योंम् उ आयों बिसि ङ्योएबै ताँए ज्वाफ पिंबरै या पावलइ चु प्ह्रिछ्या प्ह्रिब् ग। छतसि छ्याँबै केमैं लइ टिसि ख्रीष्‍ट युबै त्हिंइ पैंरिद् बिइमुँ।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ओंसोंबै ताँ १:१
धन्‍यबाद नेरो परमेश्‍वरए मिं क्वेब १:२-१०
थेसलोनिकार पावलइ ओंसों लबै के २:१—३:१३
ख्रीष्‍टियान छ्ह खैले थोब बिबै अर्थिमैं ४:१-१२
येशू ख्रीष्‍ट धबै युबै बारेर्बै ताँ ४:१३—५:११
आखिरि अर्थि पिंबै ताँमैं ५:१२-२२
आखिरि ताँ ५:२३-२८
1
ङि पावल, सिलास नेरो तिमोथीउँइँले थेसलोनिका सहरर्बै बिश्‍वासीमैंलाइ जय मसीह मुँ। क्हेमैं परमेश्‍वर आबा नेरो प्रभु येशू ख्रीष्‍टए म्हिमैं ग।
क्हेमैंए फिर परमेश्‍वरए दयाम्हाँया नेरो शान्‍ति तरिगे। 1:1 चिब्मैं १७:१
थेसलोनिकाथेंमैंए बिश्‍वास थेसि पावल सैं तोंब
ङि प्राथना लमा खोंयोंन् बिलै क्‍हेमैंलाइ मैंसि परमेश्‍वरलाइ धन्‍यबाद पिंम्। छले प्राथना लमा चु ताँमैं सों ङिए सैंर मैंम्: क्‍हेमैंइ प्रभु येशूए फिर बिश्‍वास लसि छ्याँबै के लइमुँ। झाइले ताँनने म्हाँया लसि क्‍हेमैंइ थेबै के लइमुँ। प्रभु येशू ख्रीष्‍ट क्ह्रोंसेंन धबै युब्‍मुँ बिसि क्‍हेमैंइ थेबै बिश्‍वास लइमुँ।
ओ परमेश्‍वरजी खोबै अलि-अङाँमैं, खीजी क्‍हेमैंलाइ त्हाँब् ग बिसि ङिइ सेइमुँ। तलेबिस्याँ ङिइ क्हेमैंने सैं तोंबै ताँ ओंसोंन् बिमिंमा ङिए सुँइ मत्‍त्रे पोंब आङिं, परमेश्‍वरए पबित्र प्ल्ह नेरो भोंउँइँले बिब् ग। चु ताँ क्ह्रोंसेंन् ग बिब सैं न्‍होंर था सेसि ङि क्‍हेमैं ङाँर युइ। क्‍हेमैंए म्‍हाँजोर टिमा क्‍हेमैंए ल्हागिर्न ङिइ खैले त्हिंइ थोल बिसि क्‍हेमैंज्यै सेइमुँ। ङि नेरो प्रभुजी छ्ह खैले थोल क्हेमैंज्यै या छलेन् छ्ह थोइमुँ, तलेबिस्याँ ल्‍हें दुःख सैदिलेया परमेश्‍वरए पबित्र प्ल्हउँइँले सैं तोंन्‍ले क्‍हेमैंइ सैं तोंबै ताँ थेइ। 1:6 चिब्मैं १७:५-९ छले माकेडोनिया नेरो अखैया ह्‍युलजरे मुँबै बिश्‍वासीमैंए म्हाँजोर क्‍हेमैं नमुना तइमुँ। तलेबिस्याँ क्‍हेमैंउँइँले प्रभु येशूए बारेर्बै ताँ माकेडोनिया नेरो अखैया तिगोंन् फेइ। च मत्‍त्रे आङिं, क्हेमैंइ परमेश्‍वरए फिर बिश्‍वास लसि म्हाँदिबै ताँ खन्तोंदोंन् थेनेइमुँ। छतसि ङिइ म्‍हिमैंने त्‍होसि क्‍हेमैंए बारेर तोइ बिरिल् आत्‍हु। तलेबिस्‍याँ ङि क्हेमैं ङाँर खमा क्हेमैंइ ङिलाइ बेल्‍ले मान लइ, धै क्‍हेमैंइ कु (मूर्ति) फ्योब पिसि क्‍ह्रोंसेंन्‍बै परमेश्‍वरउँइ सैं एसि खीए सेवा लइ बिसि ताँन् म्हिमैंइ बयन लइमुँ। 10 झाइले स्वर्गउँइँले युबै परमेश्‍वरए च्‍ह खोंयों युब् ङ्‍हे बिसि क्हेमैं ह्रेरिइमुँ बिबै ताँ चमैंइ ङिने बिरिमुँ। खीजी ह्रोंसए च्ह येशू सिबइले धबै सोगों लमिंइ, धै येशूजी तारे खबि छेबै दण्डउँइँले ङ्योलाइ जोगेमिंब्मुँ।

1:1 1:1 चिब्मैं १७:१

1:6 1:6 चिब्मैं १७:५-९