2
परमेश्‍वरए ल्हागिर लबै सेवा
ताँन् भन्दा ओंसों ङइ क्हिने बिल् त्हुबै ताँ, ताँन् म्‍हिमैंए ल्हागिर छ्याँबै खोंउँइँले परमेश्‍वरने प्राथना लसि चमैंए फिर आशिक ह्रिंमिंन्। धै चमैंइ लबै केए ल्हागिरि परमेश्‍वरलाइ धन्‍यबाद पिंन्। छलेन ङ्योइ ढुक्‍कले परमेश्‍वरए केमैं छेनाले लल् योंरिगे बिसि म्रुँमैं नेरो थे-थेबै पदर मुँब्मैंए ल्हागिरै या प्राथनार परमेश्‍वरने आशिक ह्रिमिंन्। ङ्यो जोगेमिंबै परमेश्‍वरए उँइँर चु ताँ बेल्‍ले छ्याँब मुँ। तलेबिस्याँ ताँन् म्हिमैंइ मुक्‍ति योंरिगे धै चमैंइ क्ह्रोंसेंन्बै ताँ था सेरिगे बिब खीए सैं मुँ। तलेबिस्याँ परमेश्‍वर घ्रि मत्‍त्रेन् मुँ, धै परमेश्‍वर ङाँर फेनबै घ्‍याँ या घ्रि मत्‍त्रे मुँ। च घ्‍याँ येशू ख्रीष्‍ट बिबै म्हि ग। खीजी ह्रोंसलाइन पिंसि क्रूसर पापए छे फोमिंसि म्‍हिमैं पापउँइँले फ्रेमिंइ, छले परमेश्‍वरजी ताँन् म्हिमैंइ खोंयोंइ आनुबै छ्ह योंरिगे बिबै प्रमाण ठिक त्हेर उँइँमिंइ। चु ताँमैंए ग्वाइ पिंबर्न परमेश्‍वरजी ङलाइ कुल्मिंबै चेला चिब तबर त्हाँइ। क्ह्रोंसेंन्बै ताँ था सेसि प्रभु येशूलाइ बिश्‍वास लरिगे बिसि अरू ह्रेंमैंलाइ लोमिंबर ङलाइ कुल्मिंइमुँ। ङ स्‍योर आते, चु क्ह्रोंसेंन्बै ताँ ग। 2:7 २ तिमो १:११
छतसि ताँन् क्ल्ह्‍योजरे मुँयुँमैंइ ह्रिस आखल्‍ले, तोइ गनगन आलल्‍ले आछ्याँबै के आलबै यो क्वेसि प्राथना लरिगे बिब ङए सैं मुँ। छलेन च्हमिरिमैंज्यै या ङ्‍हेंबै पैरन लसि, छ्याँबै बानि ब्योरमैं उँइँसि प्राथना लरिगे। धै छ्याँरिगे बिसि सै ल्हें फेबै क्वेंमैं नेरो घाँनामैं खिसि ठाँन् आतेरिगे। 2:9 १ पत्र ३:३ 10 बरु छ्याँ-छ्याँबै केमैं लल् ह्रब्मैं तरिगे, तलेबिस्याँ छाबै च्हमिरिमैंन् परमेश्‍वरए सेवा लबर ङ्‍हेंम्। 11 च्हमिरिमैंइ च्याँले टिसि छेनाले लोरिगे। 12 च्हमिरिमैंइ मुँयुँमैंलाइ लोमिंब नेरो मुँयुँमैंए फिर अधिकार लल् आपिं।* 2:12 च्हमिरिमैंइ मुँयुँमैंलाइ लोमिंब नेरो मुँयुँमैंए फिर अधिकार लल् आपिं। अर्को अर्थ, प्ह्रेंस्योइ ह्रोंसए प्युँलाइ लोमिंब नेरो प्युँए फिर गनगन लल् आपिं। बरु चमैं तोइ आबिल्‍ले टिरिगे। 13 तलेबिस्याँ परमेश्‍वरजी ओंसों आदम बनेइ, लिउँइ हब्बा बिबै च्हमिरि बनेइ। 2:13 उत 2:7; उत 2:21-22 14 ओंसों आदम पापर च्होब् आङिं, बरु हब्बाइ स्योलिबै ताँ क्वेंसि पापर च्होल। 2:14 उत ३:१-६ 15 दिलेया च्हमिरिमैं थेब आप्हैंल्‍ले, बिश्‍वासर, म्हाँया नेरो पबित्र तइ टिइ बिस्याँ प्‍हसे फिमा परमेश्‍वरजी चमैं जोगेमिंब्मुँ।

2:7 2:7 २ तिमो १:११

2:9 2:9 १ पत्र ३:३

*2:12 2:12 च्हमिरिमैंइ मुँयुँमैंलाइ लोमिंब नेरो मुँयुँमैंए फिर अधिकार लल् आपिं। अर्को अर्थ, प्ह्रेंस्योइ ह्रोंसए प्युँलाइ लोमिंब नेरो प्युँए फिर गनगन लल् आपिं।

2:13 2:13 उत 2:7; उत 2:21-22

2:14 2:14 उत ३:१-६