तिमोथीए ल्हागिर
पावलइ प्ह्रिबै ओंसोंबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: पावल।
प्‍ह्रिबै क्‍ल्‍ह्‍यो: माकेडोनिया।
प्ह्रिबै त्हे: ई. सं. ६२ साल अथवा बि. सं. ११९ साल जरे।
चु प्‍ह्रिछ्या पावालइ लुस्त्रार टिबै तिमोथीलाइ प्ह्रिब् ग। च येशूए फिर बिश्‍वास लबै छ्याँबै म्हि नेरो बिश्‍वासीमैंए चिब मुँल। छतसि प्रभु येशूउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ बिप्रमा पावलइ चलाज्यै या ह्रोंसने बालुन् बोइ (कुल्मिंब्मैं १६:१-३)। लिउँइ पावलइ एफिसस सहरर्बै येशूए फिर बिश्‍वास लब्मैं न्होंरि चलाइ चिब तबर खटिदिल। छतसि परमेश्‍वरए प्हसेमैंइ छ्याँबै छ्ह थोल् खाँरिगे, स्योलिबै ताँउँइँले जोगेसि टिल् खाँरिगे, परमेश्‍वरए ताँउँइँले म्हिमैंलाइ छेनाले लोमिंल् खाँरिगे बिसि लोदा सैंदा लदै भों पिंबर चु प्ह्रिछ्या प्ह्रिब् ग। चु प्ह्रिछ्यारि मुख्य ताँ सों मुँ।
१: च त्हेरै या बिश्‍वासीमैंलाइ स्‍योलिबै ताँ लोमिंब्‍मैं खमल। चमैंइ चबै सैमैं ताँन् चोखो आत, कतिम् जुठै तम्, जुठ सैमैं चल् आत, ब्ह्‍या ललै या आत, धर्म कर्म लइरि मत्‍त्रे मुक्‍ति योंम्, बिसि लोमिंमला। छाबै स्योलिबै ताँमैंउँइँले जोगेल् खाँरिगे बिसि पावलइ चु प्ह्रिछ्या प्ह्रिब् ग। तलेबिस्याँ छाबै म्हिमैंइ खेंमैंए सैंर्बै स्योलिबै ताँमैं पोंम्।
२: बिश्‍वासीमैं न्‍होंरि तोन्दोंरि सै क्ह्रिमिंब नेरो सेवा लबै बारेर लोदा सैंदा लइमुँ। चिब्मैं (एलडरमैं) नेरो ल्होमिंब्‍मैं (डिकनमैं) छ्याँबै छ्ह थोल् त्‍हुम् बिइमुँ। धबै आक्ह्रिबै ताँ घ्रि मुँल: एफिससरि आर्तेमिस बिबै देबीए बेल्‍ले थेबै मन्दिर मुँल, धै ल्हें म्हिइ च देबि म्हाँदिमल (कुल्मिंब्मैं १९:२४-२८)। आर्तेमिस धर्मरि च्हमिरिमैंइ मुँयुँमैं भन्दा च्हमिरिमैं ओंसों बनेब् ग बिसि थेब् प्हैंमल। धै च्हमिरिमैंइ मुँयुँमैंलाइ म्हि आच्हिसि कचकच लमल। आर्तेमिस म्हाँदिबै को-कोइ च्हमिरिमैं येशूए फिर बिश्‍वास लसि बिश्‍वास लब्मैं न्होंर मुँलै। येशूए फिर बिश्‍वास लनाबिलेया चमैंए ओंसोंबै बानि ब्योर बिस्याँ आपिल। छतसि पावलइ चु स्योलिबै ताँमैंए बिरोध लसि एफिससर्बै च्हमिरिमैं “तोइ आबिल्‍ले टिरिगे” बिल् त्हुलै (१ तिम २:९-१५)।
सोंखेबै ताँ, तिमोथी येशू ख्रीष्‍टए छ्याँबै के लबै म्‍हि तल् त्‍हुम् बिइमुँ, झाइले बिश्‍वासीमैं न्होंर्बै म्हिमैंइ लल् त्‍हुबै केए बारेर लोदा सैंदा लइमुँ।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ओंसोंबै ताँ १:१-२
अगुवामैंइ लल् त्हुबै केए बारेर लोदा सैंदा लब १:३—३:१६
लल् त्हुबै केए बारेर तिमोथीलाइ लोदा सैंदा लब ४:१—६:२१
1
ङ पावलउँइँले तिमोथीलाइ जय मसीह मुँ। ङ्योलाइ मुक्‍ति पिंबै परमेश्‍वर नेरो ङ्योलाइ क्ह्रोंसेंन्बै आशा पिंबै ख्रीष्‍ट येशूजी बिबइले ङ येशू ख्रीष्‍टजी कुल्मिंबै चेला चिब तइमुँ। क्हिइ येशूए फिर बिश्‍वास लबइले क्हि ङए क्ह्रोसेंन्बै च्ह ग। परमेश्‍वर आबा नेरो ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टउँइँले खोंयोंन् बिलै क्हिए फिर दयाम्हाँया, आशिक नेरो शान्ति तरिगे। 1:2 चिब्मैं १६:१
स्‍योलिबै ताँ लोमिंब्‍मैंए बिरोधर पोंबै ताँ
ङ माकेडोनिया ह्‍युलर ह्‍यामा क्हिलाइ “एफिससर्न टिसि स्योलिबै ताँमैं लोमिंबै म्हिमैंने छाबै स्योलिबै ताँ लोमिंल् आयों बिद्!” बिसि चर्न टिद् बिल। धै चमैं स्‍योंम्‍बै स्‍योर ताँमैं नेरो खेमैंए खोंयोंइ आनुबै ताँर सैं आह्‍यारिगे, तलेबिस्याँ च ताँमैंउँइँले झन प्होंगि कैगि मत्‍त्रे तम्। बरु क्ह्रोंसेंन्बै परमेश्‍वरए ताँमैं क्होबर खीए फिर बिश्‍वास लल् त्हुम्। चर्बै ताँन् प्रभुए फिर बिश्‍वास लब्मैंइ क्ह्रोंसेंन्बै बिश्‍वासउँइँले, छ्याँबै खों प्ह्‍यासि छ्याँबै सैंउँइँले, ताँनने म्हाँया लरिगे बिसि ङइ चु ताँ बिइ। दिलेया को-कोइ म्हिमैं चु छ्याँबै घ्‍याँउँइँले स्योयासि स्योलिबै केर आफेबै घ्‍याँर अलमल् तरिइमुँ। चमैं परमेश्‍वरए ताँमैं लोमिंबै म्‍हि तदा ङ्हाँमुँ, दिलेया चमैंइ खेंमैंइ लोमिंबै ताँ खेंमैंइन आक्‍हो।
परमेश्‍वरए ठिम छेनाले म्हाँदिस्याँ छ्याँब तम् बिसि ङ्योइ सेइमुँ। मोशाइ च ठिममैं छ्याँबै के लब्‍मैंए ल्हागिर आपिं, ठिम आङिंब्मैं नेरो आछ्याँबै के लप्रब्मैंए ल्हागिर पिंइ बिसि क्हेमैंइ क्होल् त्हुम्। आबा आमा सैब्मैं, परमेश्‍वरलाइ आम्हाँदिब्मैं, आबा-आमा सैब्मैं, म्हि सैब्मैं, 10 नेरो छमिं न्हब्मैं, फ्रें क्ल्योंब्मैं, मुँयुँमैंइ मुँयुँमैं म्हैब्मैं, रिंमैंइ रिंमैं म्हैब्मैं, म्हि क्हाइ बोब्मैं, ह्‍योमैं, स्योर्गुमैं, स्योर तेसि ग्वाइ पिंब्‍मैं नेरो ठिक ताँमैंए बिरोधर पोंब्मैंए ल्हागिर पिंइ। 11 च ठिक लोमिंबै ताँमैं बेल्‍ले छ्याँबै नेरो ताँनइ म्हाँदिल् त्हुबै परमेश्‍वरजी ङने पिंबै सैं तोंबै ताँने क्ह्रिम्।
 
पावलए फिर परमेश्‍वरए म्हाँया
12 खीए के लबर ङलाइ भों पिबै येशू ख्रीष्‍ट ङ्योए प्रभुलाइ ङ धन्‍यबाद पिंम्, तलेबिस्याँ ङए फिर बिश्‍वास म्हाँदिसि खीए सेवा लबर खीजी ङलाइ त्हाँइ। 13 ओंसों ङइ खीए बिरोधर आछ्याँबै केमैं लसि खीलाइ बेल्‍ले ह्रुगुदिइ। तलेबिस्याँ च त्हेर ङइ खीए फिर बिश्‍वास आलल छतसि ङइ तो लरिइमुँ बिसि ङइ था आसेल, दिलेया परमेश्‍वरए ल्हयो ङइ योंइ। 1:13 चिब्मैं ८:३; ९:४-५ 14 ङ्योए प्रभुजी खीए बेल्‍ले थेबै दयाम्हाँया ङलाइ उँइँमिंइ। धै ङलाइ खीने घ्रिन् लमिंसि बिश्‍वास नेरो म्हाँया लबै शक्‍ति ङलाइ पिंइ। 15 चु ताँ क्ह्रोंसेंन्बै मुँ, छतसि चु ताँ ताँन् म्हिमैंइ क्वेंल् त्‍हुम्: ङ्योए प्रभु पापिमैं जोगेबर ह्‍युलर युब् ग। पापिमैं न्होंरि ताँन् भन्दा ल्हें पाप लबै म्हि ङन् ग। 16 धै पापिमैं न्होंरि ताँन् भन्दा ल्हें पाप लबै म्‍हि ङ मुँनाबिलेया खीए फिर बिश्‍वास लसि खोंयोंइ आखाँबै छ्ह योंब्‍मैं ताँनए ल्हागिर ङ नमुना तरिगे बिसि येशू ख्रीष्‍टए सैदिबै शक्‍ति ङउँइँले म्हिमैंइ म्रोंरिगे बिसि परमेश्‍वरजी ङए फिर ल्हयो लइ। 17 छतसि खोंयोंन् बिलै तरिबै म्रुँ, खोंयोंइ नास आतब, नेरो म्रोंल आखाँबै घ्रि मत्‍त्रे परमेश्‍वर खीलाइन खोंयोंन् बिलै मान, इजेत नेरो महिमा तरिगे। आमेन, छान् तरिगे!
18 ओ ङए च्ह तिमोथी, ङइ क्‍हिने बिमुँ, अगमबक्‍तामैंइ ओंसों क्‍हिए बारेर बिबै तामैंउँइँले भों योंसि बिश्‍वासर छ्याँबै सैं लसि छेनाले के लल् खाँब् तद्। 19 खोंयोंन् बिलै छ्याँबै सैंउँइँले बिश्‍वासर भोंब् तद्। तलेबिस्याँ को-कोइ म्हिमैंए सैं आछ्याँब तबइले चमैं बिश्‍वासउँइँले ह्रेंगो तयाइमुँ। 20 चमैं न्होंरि हुमेनियस नेरो अलेक्जेन्डर बिब छाबै म्‍हिमैं ग। चमैंइ परमेश्‍वरए बारेर आछ्याँबै ताँ आपोंरिगे बिसि ङइ चमैं दुष्‍टए योर्न पिंवाइ।* 1:20 ङइ चमैं दुष्‍टए योर्न पिंवाइ। बिब “क्‍हेमैं दुष्‍टए लिलि प्रन् समा बिश्‍वास लब्मैंने संगति लल् आयों, धै दुष्‍टइ चमैंलाइ तो लदा ङ्हाँमुँ लरिगे” बिसि पिवाइ।

1:2 1:2 चिब्मैं १६:१

1:13 1:13 चिब्मैं ८:३; ९:४-५

*1:20 1:20 ङइ चमैं दुष्‍टए योर्न पिंवाइ। बिब “क्‍हेमैं दुष्‍टए लिलि प्रन् समा बिश्‍वास लब्मैंने संगति लल् आयों, धै दुष्‍टइ चमैंलाइ तो लदा ङ्हाँमुँ लरिगे” बिसि पिवाइ।