3
ङिए ल्हागिरै या प्राथना लमिंन् ओ
ओ अलि-अङाँमैं, प्रभुउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ क्हेमैंए म्हाँजोर तब् धोंले खन्तोंदोंन् बिप्रल् खाँरिगे धै म्हिमैंइ म्हाँदिरिगे बिसि ङिए ल्हागिरै या प्राथना लब्रें लद्। को-कोइ म्‍हिमैंइ च सैं तोंबै ताँ आपदे। छतसि च आछ्याँब नेरो दुष्‍ट म्‍हिमैंउँइँले ङि जोगेमिंन् बिसि परमेश्‍वरने प्राथना या लब्रें लद्।
दिलेया प्रभु येशू भर पर्दिब् मुँ। खीजी क्‍हेमैंए सैं भोंब् लमिंब्मुँ धै दुष्‍टउँइँले जोगेमिंब्‍मुँ। ङिइ बिबै ताँ खैले तोगो क्‍हेमैंइ लरिइमुँ, च ताँ धबै लिउँइँज्‍यै या लरिब्‍मुँ बिसि प्रभुजी ङिलाइ पक्‍का था पिंइमुँ। क्‍हेमैंए फिर दुःखन् तलेया दुःख सैदिल् खाँबै भों प्रभुजी क्हेमैं पिंब्मुँ। धै परमेश्‍वरजी क्‍हेमैंए फिर कति थबै म्हाँया लम् बिबै ताँ क्होमिंदै खीजीन् क्‍हेमैं डोरेमिंरिगे।
प्ह्‍लेउ तल् आत
ओ अलि-अङाँमैं, ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए मिंर ङिइ क्हेमैंने बिमुँ: ङिइ क्हेमैंने लोमिंबै ताँर आप्रबै प्ल्हेउ अलि-अङाँमैंउँइँले स्‍योले टिद्। ङि क्‍हेमैंने टिमा प्ह्‍लेउ तसि आटिल, चु ताँ क्‍हेमैंज्यै था सेइमुँ। छतसि ङिइ खैले के लल, छलेन क्‍हेमैंज्यै लल् त्‍हुम्। ङिइ खाबलैया छलेन् तोइ आचल, खाबलै खर्ज आतरिगे बिसि ङिइ त्‍हिंयाँ म्‍हुँइँस के लमल। ङिइ छलेन् चब् थुँब् योंबै हक मुँल, दिलेया ङिइ लब् धोंले क्‍हेमैंज्‍यै या लरिगे बिसि ङिइ छ लइ। 10 क्‍हेमैंने टिमा ङिइ “खाबइ के आल, चइ चबै या आचरिगे” बिल।
11 क्हेमैंए न्होंरि को-कोइ प्ल्हेउ तसि छ्ह थोरिइमुँ, धै चमैं ह्रोंसइ के आल दिलेया अरूए केर तोनतोर्न यो झोंम् बिब ङिइ थेइमुँ। 12 तारे छाबै म्हिमैंलाइ प्रभु येशू ख्रीष्‍टए मिंर ङिइ चु अर्थि पिंमुँ: चमैंइ चब-थुँबै ल्हागिर खुरूखुरू ह्रोंसैना के लरिगे धै ह्रोंसए कमैं चरिगे।
13 ओ अलि-अङाँमैं, आगुलाइ ल्होबै केमैंर खोंयोंइ आनारद्। 14 ङिइ चु प्ह्रिछ्यार प्‍ह्रिबै ताँ खाबै आङिं, च म्हिलाइ छेन्‍ले ङो सेथेंन्। च फा पिन् तरिगे बिसि चने प्रब-टिब ने पोंब आलद्। 15 दिलेया चलाइ शत्तुर धों आलद्, ह्रोंसए अलिलाइ धोंलेन् लोदा सैंदा लद्।
आखिरि ताँमैं
16 तारे पिरु ङ्योए सैं क्‍होल् लमिंबै प्रभुजी खोंयों बिलै या क्‍हेमैंलाइ खैतबै त्हेर्न बिलै छिं ङ्हाँल् लमिंरिगे। क्‍हेमैं ताँनने प्रभु तरिगे।
17 ङ पावलउँइँले जय मसीह मुँ। ङए ताँन् प्ह्रिछ्यार ङ चु ताँ ह्रोंसए योइन प्ह्रिसि चिनु लम्। 18 ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए दयाम्हाँया क्‍हेमैं ताँनने प्रे तरिगे।