पत्रुसइ ङ्हिखेबै लार
प्ह्रिबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: पत्रुस।
प्ह्रिबै त्हे: ई. सं. ६५, अथवा बि. सं. १२२ साल जरे।
प्‍ह्रिल् त्हुबै ताँ: ह्‍युल तिगोंन् प्हुँइ टिबै ख्रीष्‍ट येशू फिर बिश्‍वास लब्‍मैंलाइ पत्रुसइ “न्हो क्रों मि क्रोंले टिद्!” बिसि चु प्ह्रिछ्या प्ह्रिब् ग, तलेबिस्याँ को-कोइ म्हिमैं स्योलिबै ताँमैं लोमिंबर चमैं ङाँर खमल। क्ह्रोसेंन्बै ताँ बिस्याँ ख्रीष्‍टलाइ म्रोंसि खीए ताँ थेबै चेला चिब्मैंइ लोमिंमल। छतसि च स्योलिबै ताँमैंए बिरोध लबै ल्हागिर बिश्‍वास लब्‍मैंइ पक्‍का ताँ छेनाले थेल् त्हुम। धै चमैंइ परमेश्‍वर आबा नेरो प्रभु येशू ख्रीष्‍टलाइ छेनाले ङो सेल् त्हुम् बिब् ग।
को‍-कोइ म्हिए सैंर प्रभु युब तले क्हैइ बिब् मैंलेया प्रभुजी फाक्‍कर्न क्हैल् लब आङिं। बरु खाबै नास आतरिगे ताँनइ सैं एसि खी ङाँइ तोरिगे धै खीउँइँले ताँनइ आशिक योंरिगे बिसि खीजी क्हैल् लब् ग बिबै ताँमैं पत्रुसइ चु प्ह्रिछ्यार प्ह्रिइमुँ। (२ पत्रुस ३:९)
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ओंसोंबै ताँमैं १:१-२
येशू ख्रीष्‍टए लिलि प्रमा खैले छ्ह थोब १:३-२१
स्‍योर ताँ लोमिंब्‍मैं २:१-२२
धै येशू ख्रीष्‍ट एयुब ३:१-१८
1
येशू ख्रीष्‍टए के लबै कुल्मिंबै चेला चिब ङ सिमोन पत्रुसउँइँले क्हेमैंलाइ जय मसीह मुँ। ङ्योए परमेश्‍वर नेरो ङ्योलाइ जोगेमिंबै येशू ख्रीष्‍टजी खाबलाज्यै या आफेलल्‍ले ठिक के लइमुँ। खीजी ङिलाइ पिंब् धोंले क्हेमैंलाज्यै या ठिक बिश्‍वास लल् पिंइमुँ। क्हेमैंइ परमेश्‍वर नेरो ङ्योए प्रभु येशूलाइ ङो सेइमुँ, छतसि खीए दयाम्हाँया नेरो शान्ति क्‍हेमैंने ल्हें ततै ह्‍यारिगे।
परमेश्‍वरजी क्‍हेमैंलाइ त्‍हाँसि खीलाइ ङो सेल् पिंइमुँ
परमेश्‍वर बेल्‍ले छ्याँब नेरो थेब मुँ। ङ्योलाइ हुइबै परमेश्‍वरलाइ ङ्योइ ङो सेइमुँ, छतसि खीए सेवा लबर ङ्योए छ्हर चैदिबै तोन्दोंरि सैमैं खीए अचम्मबै शक्‍तिउँइँले खीजी ङ्योलाइ पिंइमुँ। छलेन ह्रोंसए सैंउँइँले खबै आछ्याँबै केमैं लब् पिरिगे, धै क्हेमैंइ छ्याँबै बानि ब्योरउँइँले परमेश्‍वरजी लब् धोंबै छ्याँबै केमैं लरिगे बिसि खीजी बाछा फैब् धोंले ङ्योलाइ सै ल्हें फेबै बरदानमैं पिंइमुँ।
छतसि छ्याँबै केमैं लबै भों लसि क्हेमैंए बिश्‍वासए फिर छ्याँबै बानि लद्। धै छ्याँबै बानिए फिर परमेश्‍वरए इच्‍छाए बारेर क्होबै ज्ञान म्हैद्। च ज्ञान योंसि ह्रोंसलाइ ठिक अधीनर थेंन्। ह्रोंसलाइ ठिक अधीनर थेंसि दुःख ढुक्‍कले सैदिद्। च सैदिबै शक्‍ति योंसि परमेश्‍वरलाइ छेनले म्हाँदिद्। खीलाइ छेन्ले म्हाँदिसि ताँन् बिश्‍वासी अलि-अङाँमैंलाइ म्हाँया लबै सैं लद्, झाइले म्हाँया लसि सब् लमिंबै म्हाँया लल् त्‍हुम्। तलेबिस्याँ चु ताँमैं क्हेमैंइ लइबिस्याँ ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टलाइ छेनले ङो सेल् खाँम्, धै ङ्योइ खीए फिर बिश्‍वास लबै ताँ खेरो ह्‍याल् आपिं। दिलेया छाबै बानि ब्योर आरेबै म्‍हिमैं बिस्याँ कनमैं धों तम्, ओंसों ङइ लबै पापउँइँले ङ ख्रुवाल् खाँइमुँ बिबै ताँ चमैंइ म्‍लेयाइमुँ।
10 छतसि ओ ङए अलि-अङाँमैं, परमेश्‍वरजी क्‍हेमैंलाइ त्हाँसि हुइमुँ बिबै ताँ क्ह्रोंसेंन् ग बिसि उँइँबै ल्हागिर क्हेमैं छेनले छ्ह थोद्। छ लस्‍याँ क्‍हेमैं परमेश्‍वरउँइँले खोंयोंइ ह्रेंगो तरिब् आरे। 11 धै ङ्योलाइ जोगेमिंबै ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए खोंयोंन् बिलै तरिबै ग्याल्सर परमेश्‍वरजी ङ्योलाइ थेबै मान्ले होंल् पिंब्मुँ।
12 चु ताँन् ताँमैं क्‍हेमैंइ सेलेया, क्‍हेमैंने मुँबै चु क्ह्रोंसेंन्बै ताँर क्‍हेमैं दर मुँलेया, क्हेमैंइ चु ताँ आम्‍लेरिगे बिसि ङइ चु ताँमैं क्‍हेमैंने खोंयोंइ बिरिब् ग। 13 ङ आसिन् समा क्‍हेमैंलाइ न्ह क्रों मि क्रों लमिंबर चु ताँमैं बिल् त्हुम् बिब ङए सैं मुँ। 14 तलेबिस्याँ ङ सिबै त्हे चेंदो तखइमुँ बिसि ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टजी ङलाइ उँइँमिंइमुँ। 15 छतसि ङ सिबै लिउँइँज्‍यै या ङइ बिबै अर्थिए ताँमैं खोंयोंइ या क्‍हेमैंइ मैंल् खाँरिगे बिसि लोमिंबर ङइ बेल्‍ले भों लसिन् मुँ।
ख्रीष्‍टजी मान योंब ङिइ म्रोंइ बिब
16 ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए शक्‍तिए बारेर नेरो खी धबै युब्मुँ बिबै ताँ ङिइ क्‍हेमैंने बिल। चु ताँ म्हिमैंइ पार्दिबै स्योलिबै ताँमैं आङिं। खीए थेबै शक्‍तिए औदिबै केमैं ङिए मिइन म्रोंल। 17 धै ताँन् भन्दा थेबै परमेश्‍वर आबाजी येशूलाइ थेबै मान पिंसि चारमिंइ, धै च चारबै ह्‍वेइले “चु ङए खोबै च्‍ह ग! चु म्रोंसि ङ बेल्‍ले सैं तोंइमुँ,” बिबै कै ङिइ थेल। 18 च पबित्र कोंर ङि खीने बालुन् मुँमा स्‍वर्गउँइँले पोंबै चु कै ङिइ थेल। 1:17-18 मत्ती १७:१-५; मर्क ९:२-७; लूक ९:२८-३५
19 धै अगमवक्तामैंइ येशूए बारेर बिबै ताँलाइ ङ्योइ भर लल् खाँम्। न्हाँग छझँ मि म्रोंबै त्हे आतन् समा धै न्हाँग छझँबै मुसारा आत्होंब् धोंले प्रभु येशू ख्रीष्‍ट युसि क्हेमैंए खोंर आचारन् समा अगमवक्तामैंइ प्ह्रिबै ताँ मिछु खैबर चारबै बत्ति धों तम्। छतसि चमैंए ताँलाइ न्ह क्रों मि क्रोंले थेंस्‍याँ क्‍हेमैंलाइ फायदा तम्। 20 परमेश्‍वरए पबित्र छ्वेर्बै अगमबाणिए ताँमैं म्हिमैंइ ह्रों-ह्रोंसए सैंर मैंसि पोंबै ताँमैं आङिं बिसि क्हेमैंइ क्होल् त्हुम्। 21 तलेबिस्याँ अगमबाणि पोंमा म्हिमैंइ खेंमैंए सैंर खबै ताँमैं पोंब आङिं, बरु पबित्र प्ल्हजी म्‍हिमैंलाइ लोमिंसि चमैंइ परमेश्‍वरजी पोंन् बिबै ताँमैं पोंब् ग।

1:18 1:17-18 मत्ती १७:१-५; मर्क ९:२-७; लूक ९:२८-३५