थेसलोनिकीमैंए ल्हागिर
पावलइ प्‍ह्रिबै ङ्हिखेबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: पावल।
प्‍ह्रिबै क्‍ल्‍ह्‍यो: कोरिन्‍थ सहर।
प्ह्रिबै त्हे: ई. सं. ङच्युसे घ्रि (५१) साल, अथवा बि. सं. प्रसे प्रे (१०८) साल जरे।
प्‍ह्रिबै ताँ: पावलइ थेसलोनिकीमैंए ल्हागिर ओंसोंबै प्ह्रिछ्यार येशू ख्रीष्‍ट थाइ आसेल्‍ले धबै युम् बिबै ताँमैं प्ह्रिल। दिलेया चमैंए सैंर येशू युनन् युब्मुँ ङ्हाँइ। छतसि चमैं न्होंर्बै ल्हें म्हिइ ह्रों-ह्रोंसए के-तिन् फ्यापिसि तोइ आलल्‍ले “ख्रीष्‍ट युब्मुँ” ङ्हाँसि घ्याँउँइँन ङ्ह्‍योइ टिरिल। छतसि पावलइ, “छ आङिं! ह्रोंसए लल् त्हुबै केमैं लद्! प्ह्‍लेउ आतद्!” बिसि लोदा सैंदा लबै ल्हागिरि चु प्ह्रिछ्या प्‍ह्रिब् ग। तलेबिस्याँ प्रभु येशू युब् भन्दा ओंसों “परमेश्‍वरए शत्तुर” बिबै दुष्‍टए लिलि प्रबइले म्हिमैंउँइँले ल्हें पाप केमैं तब्‍मुँ बिसेया चु प्ह्रिछ्यार प्ह्रिइमुँ।
छतसि चु प्ह्रिछ्यार पावलइ चमैंने खैबै दुःख तनाबिलेया प्रभु येशूए फिर बिश्‍वास लरिद्, धै खाँन् समा छ्याँबै केमैं लसि छ्ह थोद् बिइमुँ।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ओंसोंबै ताँमैं १:१-२
स्‍याबासि पिंब १:३-१२
ख्रीष्‍ट युबै बारेर्बै ताँ २:१-१७
ख्रीष्‍टियान छ्ह थोबै अर्थिमैं ३:१-१५
आखिरि ताँ ३:१६-१८
1
ङि पावल, सिलास नेरो तिमोथीउँइँले थेसलोनिका सहरर्बै बिश्‍वासीमैंलाइ जय मसीह मुँ। 1:1 चिब्मैं १७:१ क्हेमैं परमेश्‍वर ङ्योए आबा नेरो प्रभु येशू ख्रीष्‍टए म्हिमैं ग। परमेश्‍वर ङ्योए आबा नेरो प्रभु येशू ख्रीष्‍टजी क्‍हेमैंए फिर दयाम्हाँया नेरो शान्‍ति पिंरिगे।
परमेश्‍वरजी लबै ठिक निसाफ
ओ अलि-अङाँमैं, क्‍हेमैंए ल्हागिर ङिइ परमेश्‍वरलाइ खोंयोंन् बिलै धन्‍यबाद पिंलन् त्‍हुम्। छ लब ठिक मुँ, तलेबिस्याँ क्हेमैंइ लबै प्रभु येशूए फिर्बै बिश्‍वास बडिसि ह्रों-ह्रोंसए न्होंरै या घ्रिइ घ्रिने झन् ल्हें म्हाँया लरिइमुँ। क्हेमैंए फिर कति दुःख तलेया च दुःख सैदिसि क्हेमैं बिश्‍वासर भोंब् तब् म्रोंसि परमेश्‍वरए फिर बिश्‍वास लब्मैंए म्हाँजोर ङिइ प्हैंदै पोंल् योंमा ङिए ङ्‍हो च्हौ प्ल्ह्‍याब् धों ङ्हाँइमुँ। धै ङि क्हेमैंए बारेर प्हैंसि पोंम्। चु ताँन् सै परमेश्‍वरजी लबै निसाफ ठिक मुँ बिबै साक्षि ग। च निसाफउँइँले क्‍हेमैं परमेश्‍वरए ग्याल्सर होंबर लायकर्बै तल् खाँम्, तलेबिस्याँ चए ल्हागिर्न क्हेमैंइ दुःख योंरिइमुँ। परमेश्‍वरजी छेनाले निसाफ लम्, क्‍हेमैंए फिर दुःख पिंब्‍मैंलाइ खीजी दुःख पिंम्, झाइले क्‍हेमैं दुःख योंब्‍मैं नेरो ङि या परमेश्‍वरजी सुख पिंब्‍मुँ। प्रभु येशू ह्रोंसए शक्‍ति मुँबै स्‍वर्गदूतमैंने लुँरिबै मिने स्‍वर्गउँइँले युबै त्हेर परमेश्‍वरजी ङ्योलाइ च सुख पिंब्मुँ। परमेश्‍वर ङो सेल् आङिंब्मैं नेरो ङ्योए प्रभु येशूउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ आक्वेंब्‍मैं ताँनलाइ खीजी दण्ड पिंब्‍मुँ। चमैं प्रभुउँइँले ह्रेंगो लवाब्मुँ, धै खीउँइँले योंबै खोंयोंइ आनुबै छ्ह नेरो खीए थेबै दयाम्हाँयाउँइँले फ्रेवासि नास लवाब्मुँ। 1:9 यशै २:१० 10 च त्हिंइर प्रभु येशूजी खीए म्‍हिमैंउँइँले थेबै मान योंबर नेरो बिश्‍वासीमैं ताँन प्लेटोयाल् लबर खी युब्‍मुँ। क्हेमैं या चमैं न्होंर तब्मुँ तलेबिस्याँ खीए बारेर ङिइ बिबै ताँ क्‍हेमैंइ क्वेंल।
11 छतसि ङ्योए परमेश्‍वरजी क्‍हेमैंलाइ खैबै छ्ह थोबर त्‍हाँइमुँ छाबन् छ्ह थोल् खाँब लमिंरिगे, झाइले क्‍हेमैं ताँनइ छ्याँबै सैंइ बिश्‍वास लसि लल् त्हुबै केमैं खीए शक्‍तिउँइँले छेनाले लल् खाँरिगे बिसि ङिइ क्हेमैंए ल्हागिर खोंयोंइन बिलै प्राथना लरिइमुँ। 12 छतस्याँ ङ्योए परमेश्‍वर नेरो प्रभु येशू ख्रीष्‍टजी दयाम्हाँया लमा ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए मिं क्हेमैंए छ्हर चाररिगे, धै क्हेमैं प्रभु येशूने घ्रिन् तसि क्‍हेमैंज्यैया मान योंरिगे।

1:1 1:1 चिब्मैं १७:१

1:9 1:9 यशै २:१०