कलस्‍सीथेंमैंए ल्हागिर
पावलइ प्‍ह्रिबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: पावल।
प्‍ह्रिबै क्‍ल्‍ह्‍यो: रोम सहरर्बै झेलर।
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. टुज्यु सेरे टुज्युसे ङ्हिं (६०-६२) साल जरे, अथवा बि. सं. प्रसे च्युसे ङि सेरे प्रसे च्युसे कु (११७-११९) साल जरे।
प्‍ह्रिल् त्हुबै ताँ: कलस्‍सी नाँस तिंजोरोबै टर्कि बिबै ह्‍युलर मुँल। कलस्सी नाँस एफिसस सहरने चेंदो मुँल। पावल कलस्‍सीर आह्‍याल, दिलेया चइ एफिसस सहरउँइँले च खाउबै नाँसजरे येशू ख्रीष्‍टए बारेर्बै ताँमैं बिमिंबर म्हिमैं कुल्‍मिंल। छतसि पावलइ चर्बै बिश्‍वासीमैं ह्रोंसए जिम्‍मार मुँ बिसि मैंल। दिलेया कलस्‍सीर स्‍योलिबै ताँमैं लोमिंबै म्‍हिमैं खना बिब पावलइ सेइ। च स्‍योर ताँ लोमिंब्‍मैंइ, “ह्रोंसए पापउँइँले फ्रेबै ल्हागिर म्‍हिमैंइ नर्गर्बै ताँन् दुष्‍टए शक्‍ति मुँबै सैमैंए म्हाँदिल् त्‍हुम्, झाइले यहूदीमैंए छ्यार बिब् धोंलेन् ज्युर्बै ज्युर चिनु लल् त्‍हुम्, अरू रोसमैं या म्हाँदिल् त्‍हुम्,” धै चबै समैं या को-कोइ जुट् तम् चल् आत बिसि लोमिंमल।
च स्योलिबै ताँमैं आम्हाँदिरिगे बिसि पावलइ प्रभु येशूए बारेर्बै क्‍ह्रोंसेंन्बै ताँमैं प्ह्रिब् ग। येशू ख्रीष्‍टजी मत्‍त्रे म्हिमैं जोगेमिंल् खाँम्, म्हिमैं अरू रोसमैं लिलि प्रस्याँ ह्रोंसलाइन येशूउँइँले फ्रेवाब्मुँ। ख्रीष्‍टउँइँले परमेश्‍वरजी ह्‍युलर्बै ताँन् सैमैं बनेइ, झाइले ख्रीष्‍टउँइँलेन् परमेश्‍वरजी ह्‍युलर्बै ताँन् सैंमैं खीने क्‍ह्रिल् लमिंइमुँ। ख्रीष्‍टने घ्रिन् तस्याँ मत्‍त्रे ह्‍युलर्बै म्‍हिमैं जोगेल् खाँम् बिसि पावलइ ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लब्‍मैंए ल्हागिर लल् त्‍हुबै केमैंए बारेर प्ह्रिइमुँ।
चु प्ह्रिछ्या कलस्सिर तुखिकस बिबै म्‍हिइ बोल। चने ओनेसिमसै या ह्‍याइ। च ओनेसिमस फिलेमनए केब्छैं मुँला, दिलेया च फिलेमनने फ्रेसि रोम सहरर भौदिह्‍याल। च त्हरि भौदिह्‍याबै केब्छैंलाइ थेबै दण्ड पिंमल, दिलेया पावलइ ओनेसिमसने त्‍होसि फिलेमन नेरो च क्ह्रिरिगे बिसि प्ह्रिछ्या घ्रि प्‍ह्रिइ। च प्ह्रिछ्या छारा बाछार्बै “फिलोमन” बिबै कितबर ङ्योइ खेल् योंम्।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ओंसोंबै ताँ १:१-१२
ख्रीष्‍ट ताँन् भन्दा थेब ग १:१३—२:१९
ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लबइले आङ्हिंन्ले खीजी बिबै घ्याँर प्रब २:२०—४:६
आखिरि ताँमैं ४:७-१८
1
परमेश्‍वरजी त्हाँबइले येशू ख्रीष्‍टजी कुल्मिंबै चेला चिब ङ पावल नेरो ङ्योए अलि तिमोथीउँइँले, कलस्‍सी नाँसर मुँबै बिश्‍वासीमैंलाइ जय मसीह मुँ। क्हेमैं येशू ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लबै ङिए अलि-अङाँमैं नेरो परमेश्‍वरए म्‍हिमैं ग।
ङ्योए परमेश्‍वर आबाजी क्‍हेमैंए फिर खीए दयाम्हाँया नेरो शान्ति पिंरिगे।
धन्‍यबाद पिंबै प्राथना
ङिइ क्‍हेमैंए ल्हागिर प्राथना लमा ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए आबा परमेश्‍वरलाइ खोंयोंइ या धन्‍यबाद पिंम्। तलेबिस्याँ येशू ख्रीष्‍टए फिर्र क्हेमैंइ लबै बिश्‍वास नेरो परमेश्‍वरए म्‍हिमैं ताँनने क्‍हेमैंइ म्हाँया लइमुँ बिसि ङिइ थेइमुँ। क्हेमैंइ योंल् त्हुबै सैमैं परमेश्‍वरजी क्हेमैंए ल्हागिर स्वर्गर जोगेथेंइमुँ बिबै आशा लसि क्हेमैंइ छाबै बिश्‍वास नेरो म्हाँया लब् ग। चु आशाए ताँ ओंसोंन् ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँउँइँले सेल। ओंसों क्‍हेमैंइ परमेश्‍वरए दयाम्हाँया खैब मुँना बिसि क्‍होबै त्हिंइ सेरोन् क्‍हेमैंइ च सैं तोंबै ताँ क्ह्रोंसेंन् ग बिसि सेल। च त्हिंइ सेरो च ताँइ लमा क्‍हेमैं न्‍होंरि आशिक योंइमुँ। च ताँ क्‍हेमैंइ थेब् धोंलेन् ताँन् ह्‍युल जरे या थेनेसिन् मुँ धै म्हिमैंइ आशिक योंसिन् मुँ। ङिने बालु के लबै खोबै थु इपाफ्रासउँइँले क्हेमैंइ सैं तोंबै ताँ थेइ। चइ क्हेमैंए ल्हागिर येशू ख्रीष्‍टए भर पर्दिल्‍ले के लइमुँ। 1:7 कल ४:१२; फिले २३ परमेश्‍वरए पबित्र प्ल्हजी क्‍हेमैंलाइ पिंबै म्हाँयाए बारेर चइ ङिने बिइ।
छतसि च ताँ थेबै त्हिंइ सेरोन् ङिइ क्हेमैंए ल्हागिर प्राथना लब आपिइमुँ। परमेश्‍वरए पबित्र प्ल्हजी पिंबै बुद्धि नेरो क्‍होबै सैं योंसि क्हेमैंइ खीजी बिब् धोंले तो के लल् त्‍हुम् बिसि छेनाले क्‍होरिगे बिसि ङिइ यो छ्युँ लम्। 10 च क्होस्याँ क्‍हेमैंइ प्रभुए सैं तोंन् लसि खीजी खोबै छ्ह थोब्मुँ, धै क्‍हेमैंइ ताँन् खालर्बै छ्याँबै के लमा क्‍हेमैं छ्याँबै रो रोबै धुँ धों ततै परमेश्‍वरए ज्ञानर बडिदै ह्‍याब्मुँ। 11 क्‍हेमैंए फिर तो तलेया क्हेमैंइ ढुक्‍कले सैदिल् खाँरिगे बिसि परमेश्‍वरए थेबै शक्‍तिउँइँले ताँन् भों योंरिगे। छतसि क्हेमैं सैं तोंदै भोंसि तद्। 12 तलेबिस्याँ ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लब्मैंइ परमेश्‍वरए चारबै ग्यालसर योंल् त्हुबै सैमैं योंबै हग खीजी क्हेमैंलाइ पिंइमुँ। छतसि परमेश्‍वर आबालाइ धन्‍यबाद पिंन्। 13 खीजी ङ्योलाइ शैतानए मिछु खैबै ग्याल्सउँइँले फ्रेपखसि खीए खोबै च्‍ह येशू ख्रीष्‍टए ग्याल्सर पखइमुँ। 14 खीजीन् ङ्योए पाप क्षमा लमिंसि ङ्यो जोगेमिंइमुँ। 1:14 एफि १:७-८
येशू ख्रीष्‍टन् ताँन् भन्दा थेब मुँ
15 म्‍हिमैंइ परमेश्‍वर म्रोंल् आखाँ, दिलेया परमेश्‍वर खैब मुँ, येशू ख्रीष्‍टै या छाबन् मुँ। परमेश्‍वरजी ह्‍युल बनेब् भन्दा ओंसोंन् ख्रीष्‍ट मुँल, खी ताँन् बनेबै सै भन्‍दा थेब ग। 16 तलेबिस्याँ ख्रीष्‍टउँइँलेन् परमेश्‍वरजी स्‍वर्ग नेरो पृथ्‍बीर्बै ताँन् सैमैं बनेइ। म्रोंल् खाँबै सैमैं, म्रोंल् आखाँबै सैमैं, ताँन् शक्‍ति मुँबै सैमैं परमेश्‍वरजी ख्रीष्‍टउँइँलेन् ख्रीष्‍टए ल्हागिर्न बनेइ। 17 ख्रीष्‍ट ताँन् सै भन्दा ओंसों मुँल, खीजी खै बिमुँ ताँन् सैमैं छान् तम्। 18 खीए फिर बिश्‍वास लब्मैं खीए ज्यु ग, चमैंए क्र खीन् ग। खीजी चमैंलाइ सोल् लमिंमुँ।* 1:18 खीजी चमैंलाइ सोल् लमिंमुँ ग्रिक क्युइरि, खी सुरु या मुल तम् ख्रीष्‍ट ताँन् सै भन्दा थेब तरिगे बिसि परमेश्‍वरजी ताँन् भन्दा ओंसों ख्रीष्‍टलाइ सोगों लमिंइ। 1:18 एफि १:२२-२३ 19 तलेबिस्याँ खीने मुँबै ताँन् गुनमैं ख्रीष्‍टने मुँबइले परमेश्‍वर सैं तोंइ। 20 छले क्रूसर येशूजी कोए ख्रो पिंबइले परमेश्‍वरजी पृथ्‍बी नेरो स्‍वर्गर मुँबै ताँन् सैमैं खीने बालुन् क्ह्रिल् लमिंइ। 1:20 एफि २:१६
21 ओंसों क्‍हेमैंइ आछ्याँबै सैंले पापए केमैं लसि परमेश्‍वरउँइँले ह्रेंगो तयासि खीए शत्तुरमैं तल। 22 दिलेया खीए उँइँर तोइ छ्याब् आरेल्‍ले पबित्र लमिंबै ल्हागिर म्हिए क्हो किंसि युबै ख्रीष्‍ट क्रूसर सिमिंबइले परमेश्‍वरजी क्‍हेमैं खीने क्ह्रिल् लमिंइमुँ। 23 छतसि येशू ख्रीष्‍टए फिर भोंन्ले बिश्‍वास लसि क्‍हेमैंइ ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँउँइँले योंबै आशा आपिल्‍ले टिद्। (च आशा तो मुँ बिस्याँ ङ्यो येशूने बालु स्‍वर्गर तब्मुँ।) चु सैं तोंबै ताँ बिप्रबै ल्हागिर परमेश्‍वरजी ङ पावलइ या के लबर त्हाँइमुँ, धै चु ताँ स्वर्ग न्होंरि ह्‍युल तिगोंन् ताँन् म्‍हिमैंने बिमिंइमुँ।
पावलइ बिश्‍वासीमैंए ल्हागिर के लब
24 क्हेमैंए ल्हागिर दुःखन् योंरिलेया ङ सैं तोंइमुँ, तलेबिस्याँ ख्रीष्‍टए ज्युए ल्हागिर, खी क्वेंब्मैंए ल्हागिर ङज्यै या नोल् त्हुबै दुःख ङ‍ए ज्युर्न नोसि पूरा लम्। 25 परमेश्‍वरजी पिंबै सैं तोंबै ताँ ङइ क्हेमैंलाइ छेनाले बिमिंरिगे बिसि खीजी बिश्‍वासीमैंए ल्हागिर के लबै म्हि ङ तल् पिंइमुँ। 26 ओंसों ओंनोंन् म्‍हिमैंइ आसेबै चु औदिबै ताँ तिंयाँ खीजी खीए म्‍हिमैंने सेल् लमिंइमुँ। 27 ताँन् ह्रेंमैंए ल्हागिरै या परमेश्‍वरए ताँ कति थेब मुँ बिसि खीजी ह्रोंसए म्हिमैंलाइ था सेमिंब सैं लइ। च औदिबै ताँ तो जा बिस्याँ क्‍हेमैंए सैं न्‍होंर ख्रीष्‍ट मुँब् ग। ख्रीष्‍ट क्‍हेमैं न्‍होंर मुँबइले क्‍हेमैंज्यै या परमेश्‍वरउँइँले थेबै मान योंब्‍मुँ।
28 ताँन् म्हिमैं ख्रीष्‍टर भोंसि तरिगे बिसि ङिइ ख्रीष्‍टउँइँले खबै बुद्धिए ताँमैं लोमिंदै ताँन् म्हिमैंने न्ह क्रों मि क्रोंले टिद् बिम्। 29 ङए सैं न्होंर ख्रीष्‍टजी थेंमिंबै भोंउँइँले ङ खैबै दुःखन् तलेया चु के लम्।

1:7 1:7 कल ४:१२; फिले २३

1:14 1:14 एफि १:७-८

*1:18 1:18 खीजी चमैंलाइ सोल् लमिंमुँ ग्रिक क्युइरि, खी सुरु या मुल तम्

1:18 1:18 एफि १:२२-२३

1:20 1:20 एफि २:१६