प्रस्थान
(त्होंबि छेब)
ओंसों बिल् त्हुबै ताँमैं
प्रस्थानए अर्थ त्होंबि छेब अथवा प्रबर होंब् ग। मिश्र ह्‍युलर केब्छैं-केब्स्यो तसि टिबै इस्राएलीमैं च ह्‍यलउँइँले त्होंखबै ताँमैं चु कितबर मुँ। चु कितबउँइँले क्होलन् त्हुबै ताँ सों मुँ।
१. मिश्रर केब्छैं-केब्स्योमैं तसि टिबै इस्राएलीमैं च क्ल्ह्‍योउँइँले त्होंसि सिनै कों समा खैले फेखइ बिबै ताँ
२. सिनै कोंर परमेश्‍वरजी ह्रोंसए म्हिमैंने बाछा फैसि खीए म्हिमैं तल् पिंब, खीए म्हिमैंइ खैले छ्ह थोल् त्हुम्, खीए म्हिमैंइ लल् त्हुबै के तो जा बिबै ताँमैं सेरिगे बिसि खीजी खैले ठिम पिंइ बिबै ताँ।
३. इस्राएलीमैंइ खीए मिंर ख्रो पिंबै क्ल्ह्‍यो बनेमा तो-तोइ सजेल् त्हुम् बिबै ताँ नेरो खीए मिंर ख्रो पिंमा खेगिइ लल् त्हुबै केमैं।
मिश्रर केब्छैं-केब्स्यो तसि टिरिबै ह्रोंसए म्हिमैं तेपखसि परमेश्‍वरजी चमैंए सैं खैले भोंब लमिंइ बिबै ताँमैं या चु कितबर मुँ।
ह्रोंसए म्हिमैंलाइ मिश्रर्बै दु:खउँइँले तेपखबै ल्हागिर परमेश्‍वरजी मोशालाइ त्हाँइ।
चु कितबर परमेश्‍वरए प्हसेमैंइ आलसि आतब आर्थत ललन् तहुबै ताँ च्यु मुँ। च ताँमैं चु कितबए ङ्हिस्यु आध्यायर मुँ।
चु कितबर मुँबै ताँमैं
इस्राएलीमैंलाइ मिश्र ह्‍युलउँइँले तेपखब १:१—१५:२१
क) मिश्र ह्‍युलर इस्राएलीमैं केब्छैंमैं तब १:१-२२
ख) मोशा फिब नेरो कोलोर्बै ताँ २:१—४:३१
ग) मोशा नेरो हारून मिश्री म्रुँए उइँर राब ५:१—११:१०
घ) दुःखउँइँले फ्रेमिंबै चाड १२:१-३०
ङ) मिश्रउँइँले त्होंयाब १२:३१—१५:२१
काँसाए घारि मुँबै मा ङ्युँइउँइँले (ओल्ग्या मा ङ्युँइउँइँले) सिनै बिबै कोंर ह्‍याब १५:२२—१८:२७
फरमेश्‍वरजी पिंबै ठिम नेरो फैबै बाछा १९:१—२४:१८
पबित्र तम्बु बनेब नेरो परमेश्‍वरए सेवा लबर लोमिंब २५:१—४०:३८
1
मिश्र (इजिप्‍त) ह्‍युलर इस्राएलीमैंए फिर दुःख पिंब
याकूब मिश्र ह्‍युलर ह्‍यामा चए च्हमैं या ह्रों-ह्रोंसए परवा किंसि चने बालुन ह्‍याइ। च च्हमैंए मिं चुमैंन् ग: रूबेन, शिमियोन, लेबी, यहूदा, इस्साखार, जबूलून्, बेन्यामीन, दान, नप्‍ताली, गाद, नेरो आशेर। 1:1-4 उत ४६:८-२७ याकूबए सन्तानमैं ताँन् लसि ङिच्यु मुँल। योसेफ बिस्याँ ओंसों ओंनोंन् मिश्रर मुँल। चर टिमा योसेफ नेरो चए ताँन् आघें-अलिमैं धै च पुस्तार्बै ताँन् म्हिमैं सियाइ। दिलेया इस्राएलए सन्तानमैं बिस्याँ बेल्‍ले ल्हें ततै ह्‍यासि मिश्र ह्‍युल तिगोंन् चमैंइ प्लिंयाइ। 1:7 चिब्मैं ७:१७
झाइले मिश्रर योसेफलाइ ङो आसेबै म्रुँ घ्रिइ शासन लबर होंइ। 1:8 चिब्मैं ७:१८ चइ ह्रोंसए म्हिमैंने बिइ, “ङ्‍ह्‍योद्, इस्राएलीमैं ङ्यो भन्दा ल्हें ततै ह्‍यासि बेल्‍ले भोंब तइमुँ। 10 चमैं ल्हें ततै ह्‍याब्मुँ, धै खनिज्यै प्होंब-नेब तस्याँ चमैं ङ्योए शत्तुरमैंने क्ह्रिसि ङ्योए बिरोधर प्होंब-नेब लब्मुँ धै चु ह्‍युल पिसि ह्‍याब्मुँ। छतसि तारे ङ्योइ च्हैंसि मैंसि चमैंने बालु के लल् त्हुम्।” 1:10 चिब्मैं ७:१९ 11 छतसि मिश्रीमैंइ इस्राएलीमैंलाइ बेल्‍ले गारो के ल्हैदिबै चिब्मैं त्हाँइ। धै चमैंइ फारोए ल्हागिर पिताम नेरो रामसेस बिबै म्ल्ह नारिमै खुथेंबै सहरमैं बनेइ। 12 दिलेया मिश्रीमैंइ इस्राएलीमैंए फिर कति दुःख पिंलेना चमैं च ह्‍युलर ल्हें तसि प्लिंदै ह्‍याइ। छतमा मिश्रीमैं चमैंने ङ्हिंबर होंइ। 13 छतमा मिश्रीमैंइ इस्राएलीमैंलाइ खैच्हिजिले के लबर ल्हैदिइ। 14 मसला नेरो इटा बनेब धै म्रोर्बै ताँन् खालर्बै केब्छैंमैंइ लबै केमैं लबर ल्हैदिसि चमैंए छ्ह ककाँ क्युँक्युँ ङ्हाँन् लइ।
15 झाइले मिश्रर्बै म्रुँइ शिप्रा नेरो पूआ मिं लबै हिब्रू सुँडेनिमैं हुइसि बिइ, 16 “हिब्रूस्योमैंइ प्हसे फिसि चमैंए सुसर लमा च्ह फिस्याँ सैवाद्, च्हमिं फिस्याँ आसैद्।” 17 दिलेया च सुँडेनिमैं परमेश्‍वरने ङ्हिंमल। छतसि मिश्रर्बै म्रुँइ बिब् धोंले चमैंइ आल, चमैंइ च्हमैं या सोगोंन् थेंमिंइ। 18 छतमा मिश्रर्बै म्रुँइ च सुँडेनिमैं हुइसि “क्हेमैंइ च्हमैंलाइ तले आसैल? तले छ लल?” बिसि ङ्योएइ।
19 सुँडेनिमैंइ फारोने बिइ, “हिब्रूस्योमैं मिश्रीस्योमैं धों तब आरे। चमैं भोंभों धुँधुँ तब मुँ। ङि फेनेब् भन्दा ओंसोंन् चमैंइ प्हसे फिम्।” 20 छले परमेश्‍वजी सुँडेनिमैंए फिर ल्हयो खइ, धै इस्राएलीमैं ल्हें त-तै ह्‍यासि भोंब तइ। 21 छले सुँडेनिमैंइ परमेश्‍वरने ङ्हिंबै लमा खीजी चमैंलाइ प्हसेमैं पिंइ। 22 छतमा फारो म्रुँइ ह्रोंसए ताँन् म्हिमैंने “हिब्रूमैंला च्हमैं कति फिलेया चमैं ताँन् नील स्योंर भ्योंवाँन्, च्हमिंमैं बिस्याँ सोगोंन् थेंन्,” बिसि ल्हैदिइ। 1:22 चिब्मैं ७:१९

1:4 1:1-4 उत ४६:८-२७

1:7 1:7 चिब्मैं ७:१७

1:8 1:8 चिब्मैं ७:१८

1:10 1:10 चिब्मैं ७:१९

1:22 1:22 चिब्मैं ७:१९