50
याकूबलाइ छगोंर पाब
छतमा योसेफ ह्रोंसए आबाए फिर पद्खु तसि क्रोदै चलाइ म्वें लइ। झाइले योसेफइ ह्रोंसए के लबै बैद्यमैंने ह्रोंसए आबाए सिनुर लिंबै थाँ खबै मसला फोबर ल्हैदिमा च बैद्यमैंइ याकूबए सिनुर लिंबै थाँ खबै मसला फोमिंइ। चु के लबर प्लिच्यु त्हिंइ छ्युल तलेबिस्याँ लिंबै थाँ खबै मसला फोबर च्हगन् छ्युमल। च सिमा मिश्रीमैंइ ङिच्यु त्हिंइ समा शोक लइ।
शोक लबै त्हे खाँबै लिउँइ योसेफइ फारोए के लबै चिब्मैंने छ बिसि ताँ लइ, “क्हेमैंए म्हाँया ङए फिर मुँस्याँ गार आम्हाँदिल्‍ले चु ङए ताँ फारोने बिमिंन्। ‘ङए आबाइ ङने “ङ सिबर होंइमुँ। छतसि कनान ह्‍युलर बोसि ङइ तासि बनेबै ङए छगोंर्न ङ पाद् बिसि ङने कसम चबर ल्हैदिल।” छतसि ङ ह्‍यासि ङए आबालाइ चर पासि एखल् पिंन्।’ ” 50:5 उत ४७:२९-३१
फारोइ बिइ, “क्हिने चइ कसम चबर ल्हैदिब् धोंलेन् ह्‍यासि क्हिए आबालाइ पाद्।”
छबिमा योसेफ ह्रोंसए आबालाइ पाबर ह्‍याइ। चने बालु फारोए ताँन् चिब्मैं, के लबै म्हिमैं नेरो मिश्रर्बै ताँन् थेबै म्हिमैं ह्‍याइ। छलेन योसेफए परवार्बै ताँन् म्हिमैं, चए आघें-अलिमैं नेरो चए आबाए परवार्बै ताँन् म्हिमैं चने ह्‍याइ। दिलेया खेंमैंए प्हसेमैं नेरो खेदोमैंए बगालमैं गोशेन ह्‍युलर्न वाथेंइ। चमैंने बालु रथर क्रेब्मैं नेरो घोडाए फिर क्रेब्मैं या ह्‍याइ। छतमा म्हलामिमैं ल्हें मुँल।
10 छले चमैं यर्दन ङाँर्बै आतादए खलर फेनेसि चर बेल्‍ले शोक लसि क्रोइ। योसेफइ चर ङिरो समा ह्रोंसए आबाए ल्हागिर शोक लइ। 11 छतमा कनानीथेंमैंइ आतादए खलर शोक लब् म्रोंसि “चु मिश्रीथेंमैंइ थेबै शोक लरिइमुँ बिइ।” छतसि च यर्दन ङाँर्बै क्ल्ह्‍योए मिं हाबिल-मिश्रइम* 50:11 हाबिल-मिश्रइम हिब्रू क्युइरि चु मिं “मिश्रीमैंइ शोक लब” बिब्धोंन् थेम्। थेंइ।
12 छले याकूबइ चमैंने बिब् धोंले चए च्हमैंइ लइ। 13 चए च्हमैंइ चए सिनु कनानर बोसि अब्रामइ हित्ती एप्रोनने किंबै मम्रें ङाँर्बै मकपेलार्बै उर पाइ। 50:13 चिब्मैं ७:१६ 14 ह्रोंसए आबा पाबै लिउँइ ह्रोंसए आघें-अलिमैं नेरो आबा पाबर चने बालु ह्‍याबै म्हिमैंने योसेफ मिश्रर एह्‍याइ।
 
योसेफइ ह्रोंसए आघें-अलिमैंए सैं क्होमिंब
15 खेंमैंए आबा सियाब् म्रोंसि योसेफए आघें-अलिमैंइ खेंमैं न्होंर बिइ, “तारे योसेफ ङ्योने बालु ख्रे लसि ङ्योइ चने लबै ताँन् आछ्याँबै केए खी किंब्मुँ।” 16 छतसि चमैंइ योसेफ ङाँर छ बिसि सँउँसर कुलइ, “क्हिए आबाइ सिब् भन्दा ओंसों छाबै ताँ बिल: 17 ‘क्हेमैंइ योसेफने गार आम्हाँदिल्‍ले ङिइ क्हिने लबै आछ्याँबै केए ल्हागिर क्हिए आघेंमैं क्षमा लद्।’ तारे यो छ्युँ लमुँ, गार आम्हाँदिल्‍ले ङि क्हिए आबाए परमेश्‍वरए केब्छैंमैंए आछ्याँबै के क्षमा लमिंन् बिद्।” चु ताँ थेसि योसेफ क्रोइ।
18 चए आघेंमैं या खसि चए ओंसों पद्खु तसि “थेद्, ङि क्हिए केब्छैंमैं ग,” बिइ।
19 दिलेया योसेफइ चमैंने बिइ, “आङ्हिंन्! ङ परमेश्‍वरए क्ल्ह्‍योर मुँ रो वा? 20 ङए फिर क्हेमैंइ न्होह्रों लबै सैं लल दिलेया परमेश्‍वरजी च केउँइँले छ्याँब लमिंबै सैं मैंइ। च के तिंयाँ ङ्यो ताँनए फिर तरिइमुँ छतमा ल्हें म्हि सोरिइमुँ। 21 छतसि आङ्हिंन्! क्हेमैं नेरो क्हेमैंए प्हसेमैं या ङइ न्हब्मुँ।” छले चइ चमैंए सैं भोंब् लमिंसि चमैंए सैं क्होमिंइ।
 
योसेफ सिब
22 योसेफ नेरो चए आबाए परवामैं ताँन् मिश्रर्न टिइ। धै योसेफ प्रसे च्युदिं समा सोसि 23 एफ्राइमए क्वें-क्वेंमिंमैं या म्रोंइ। मनश्शेए च्ह माकिरए प्हसेमैं या योसेफए प्हलेर थेंमिंइ।
24 झाइले योसेफइ ह्रोंसए आघें-अलिमैंने बिइ, “ङ सिबै त्हे तइ। परमेश्‍वरजी क्ह्रोंसेंन्लेन् क्हेमैंलाइ वास्ता लब्मुँ। खीजी अब्राहाम, इसहाक नेरो याकूबने बाछा फैसि पिंम् बिबै ह्‍युलर चु ह्‍युलउँइँले क्हेमैं बोमिंब्मुँ।” 25 झाइले याकूबए प्हसेमैंने कसम चबर ल्हैदिसि योसेफइ बिइ, “परमेश्‍वरजी क्हेमैंलाइ छेनाले ङ्‍ह्‍योब्मुँ। परमेश्‍वरजी क्हेमैंलाइ बोह्‍याम् बिबै क्ल्ह्‍योर क्हेमैं ह्‍यामा ङए ह्रुइबमैं या बोयाद्।” 50:25 प्रस १३:१९; यहो २४:३२; हिब्रू ११:२२
26 छले योसेफ प्रसे च्युदिं तसि सिइ। धै चमैंइ याकूबए सिनुर बेल्‍ले लिंबै थाँ खबै मसला नेरो आक्राँन् लबै मैं फोसि बकासर झोंसि मिश्र ह्‍युलर्न थेंइ।

50:5 50:5 उत ४७:२९-३१

*50:11 50:11 हाबिल-मिश्रइम हिब्रू क्युइरि चु मिं “मिश्रीमैंइ शोक लब” बिब्धोंन् थेम्।

50:13 50:13 चिब्मैं ७:१६

50:25 50:25 प्रस १३:१९; यहो २४:३२; हिब्रू ११:२२