फिलेमोनए ल्हागिर
पावलइ प्‍ह्रिबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: पावल।
प्‍ह्रिबै क्‍ल्‍ह्‍यो: रोम सहरर्बै झेल।
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ६१-६२ साल, बि. सं. ११८-११९ साल जरे।
प्‍ह्रिबै ताँ: चु प्ह्रिछ्या पावलइ कलस्‍सी नाँसर्बै बिश्‍वासी फिलेमोनलाइ प्ह्रिब् ग। फिलेमोनल ओनेसिमस बिबै केब्छैं मुँल। तिगैं च केब्छैं ह्रोंसए क्ल्हेउँइँले भौदिह्‍याइ। छले भौदिह्‍यामा च रोम सहरर झेलर मुँबै पावलने त्‍होइ। च्हमा पावलउँइँले ओनेसिमसइ प्रभुए ताँ थेल् योंइ, धै चइ प्रभुए फिर बिश्‍वास लइ। पावलइ चु प्ह्रिछ्यारि च केब्छैं धबै एमिंमा “चुलाइ तोइ न्होह्रों आलल्‍ले छेनाले टिल् पिंन्” बिसि फिलेमोनने यो छ्युँ लइमुँ। “तारे ओनेसिमस केब्छैं मत्‍त्रे आङिं, प्रभुए फिर बिश्‍वास लबै अलि ग” बिसेया पावलइ चु प्ह्रिछ्यार बिइमुँ।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ओंसोंबै ताँ १-३
फिलेमोनए ल्हागिर धन्‍यबाद पिंब ४-७
ओनेसिमसए ल्हागिर यो छ्युँ लब ८-२२
आखिरि ताँ २३-२५
1
येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ बिप्रइ बिसि झेलर च्युथेंबै ङ पावल नेरो ङ्योए अलि तिमोथीउँइँले ङिने बालु के लबै थु फिलेमोनलाइ जय मसीह मुँ। झाइले ङिए अङाँ अप्‍फिया, ङिने बा-बालुन् के लबै येशूए सिपाइ अर्खिप्पस नेरो क्‍हिए धिंर खागु तबै बिश्‍वासीमैंने जय मसीह बिमिंन्। 1:2 कल ४:१७ ङ्योए परमेश्‍वर आबा नेरो प्रभु येशू ख्रिष्‍‍टउँइँले क्‍हेमैंइ दयाम्हाँया नेरो शान्‍ति योंरिगे।
फिलेमोनए बिश्‍वास नेरो म्हाँया
ओ अलि फिलेमोन, ङइ प्राथना लमा क्हिलाइ मैंसि ङए परमेश्‍वरलाइ खोंयोंन् बिलै धन्‍यबाद पिंम्, तलेबिस्याँ क्‍हिइ प्रभु येशूए फिर बिश्‍वास लसि ताँन् बिश्‍वासीमैंने म्हाँया लइमुँ बिबै ताँ ङइ थेइमुँ। क्‍हि नेरो ङिइ ख्रीष्‍टर बिश्‍वास लबइले ख्रीष्‍टर ङ्योए ल्हागिर मुँबै ताँन् छ्याँबै ताँमैं क्होबै ज्ञान ल्हें योंरिगे बिसि ङए प्राथना मुँ। ओ अलि, क्‍हिइ ङने च्हौ थेबै म्हाँया लब् म्रोंसि ङ बेल्‍ले सैं तोंसि भों योंइमुँ, तलेबिस्याँ क्हिइ प्रभुए म्‍हिमैंए सैं क्‍होल् लमिंइमुँ।
फिलेमोनए केब्छैंए ल्हागिर पावलइ यो छ्युँ लब
छतसि ख्रीष्‍टए के लबै ल्हागिर क्हिलाइ के ल्हैदिबै हग ङने मुँलेया ङइ ल्हैदिबै के ललन् त्हुम् बिसि क्हिलाइ कर आल्हैदि। ङइ क्हिने ताँ मत्‍त्रे थेंब् ग। तलेबिस्याँ ङइ क्हिलाइ बेल्‍ले म्हाँया लम्, ङ खेब् तयाइमुँ, येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ बिप्रइ बिसि छाबै खेब् तयाबै म्हि या झेलर टिल् त्हुइमुँ। 10 ङए च्ह ओनेसिमसए ल्हागिर ङ क्‍हिने यो छ्युँ लम्। ङ झेलर मुँबै त्हेर ङइ चने प्रभुए ताँ बिमा चइ प्रभुए फिर बिश्‍वास लइ। छतसि च ङए च्ह धोंन् ग। 1:10 कल ४:९ 11 ओंसों क्हिए ल्हागिर च केर आफेब् मुँल, दिलेया तोगो क्‍हि नेरो ङए ल्हागिर च केर फेब् तइमुँ।* 1:11 केर फेब् तइमुँ ओनेसिमस बिबै मिंए अर्थ “केर फेब् ग”।
12 च ङइ खोबै च्ह ग, दिलेया ङइ च तोगो क्हि ङाँर कुलबै सैं लइमुँ। 13 ङ ङाँर्न चलाइ थेंदा ङ्हाँल, तलेबिस्याँ सैं तोंबै ताँ बिप्रइ बिसि ङलाइ झेलर च्युवामा क्‍हिइ धोंलेन् चइ ङए सेवा लमल। 14 दिलेया क्हिए सैंर तो मुँ चलाइ कुलले उ आकुलले क्हिइ खै बिमुँ छान् लम्।
15 तलेबिस्याँ दे त्हे च क्हिउँइँले फ्रेयालै या तारे च खोंयोंन् बिलै क्हिनेन् टिरिगे। 16 तारे च क्हिए केब्छैं आङिं, केब्छैं भन्दा थेब क्‍हिइ खोबै अलि तरिगे। ङइ चलाइ बेल्‍ले म्हाँया लमुँ। बिलन् त्हुमा अझै क्हिए ल्हागिरि च क्हिए के लबै म्हि ग, झन् च भन्दै थेबै ताँ च प्रभुए फिर बिश्‍वास लबै खोबै अलि ग। छतमा क्हिज्यै या चलाइ बेल्‍ले म्हाँया लब्‍मुँ बिसि ङए सैंर ङ्हाँइमुँ।
17 छतसि क्‍हिइ ङलाइ ह्रोंसने बालुन् के लबै थु धों ङ्हाँम् बिस्याँ ङलाइ धोंले चलाज्यै या म्हाँया लद्। 18 चइ क्‍हिला तोइ न्होह्रों लस्याँ, चने क्‍हिइ किंल् त्हुबै तोइ सै मुँस्याँ, च ङए मिंर प्ह्रिथेंन्। 19 ङ पावलइ ङए योइन चु ताँ प्ह्रिइमुँ: चइ फोल् त्हुबै सैमैं तोइ मुँस्याँ ङइन फोमिंस्‍यो। (बिलन् त्हुमा क्हिज्यै या ङइ बिबै सैं तोंबै ताँउँइँलेन् खोंयोंइ आखाँबै छ्ह योंइमुँ। 20 छतसि ओ ङइ खोबै अलि, प्रभु नेरो ङए ल्हागिर चए फिर ल्हयो लमिंन्। ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लबै ङए अलि क्हिइ चु ताँर ङए सैं सन्‍तोक लमिंन्।
21 ङइ बिब् धोंले क्‍हिइ लब्‍मुँ, अझै च भन्दा ल्हें क्‍हिइ लब्‍मुँ बिब चु ताँ प्‍ह्रिरिमा ङइ मैंइमुँ। 22 अर्को ताँ ङए ल्हागिर टिबै क्ल्ह्‍यो लथेंन्, तलेबिस्याँ क्‍हेमैंए प्राथना थेसि परमेश्‍वरजी ङ क्‍हेमैं ङाँर खल् पिंम् उ बिब ङए सैंर ङ्हाँइमुँ।
आखिरि ताँ
23 येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ बिप्रइ बिसि ङने बालुन् झेलर च्युथेंबै इपाफ्रासइ क्‍हिने जय मसीह बिइमुँ। 1:23 कल १:७; ४:१२ 24 छलेन ङने बालु के लब्‍मैं मर्कूस, अरिस्‍तार्खस, डेमास नेरो लूकाज्यै या क्हिलाइ जय मसीह बिमिंइमुँ। 1:24 चिब्मैं १२:१२,२५; १३:१३; १५:३७-३९; १९:२९; २७:२; कल ४:१०,१४; २ तिमो ४:१०,११
25 ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टए दयाम्हाँया क्‍हेमैंए सैंर तरिगे।

1:2 1:2 कल ४:१७

1:10 1:10 कल ४:९

*1:11 1:11 केर फेब् तइमुँ ओनेसिमस बिबै मिंए अर्थ “केर फेब् ग”।

1:23 1:23 कल १:७; ४:१२

1:24 1:24 चिब्मैं १२:१२,२५; १३:१३; १५:३७-३९; १९:२९; २७:२; कल ४:१०,१४; २ तिमो ४:१०,११