भजनमैंए कितब
कितब ङोसेमिंब
परमेश्‍वरए मिं क्वेबर प्रिंबै भजनमैं नेरो प्राथनामैं स्योंम्बै ल्हें म्हिमैंइ चु कितबर प्ह्रिइमुँ। छले इस्राएलीमैंइ परमेश्‍वरए मिं क्वेबै त्हेर चु ताँमैं लमल। लिउँइ चमैंइ चु पबित्र भजनमैं नेरो प्राथनामैं खेंमैंए छ्वेर कोंइ।
भजनमैंए कितबर ल्हें खालर्बै भजनमैं मुँ। कोइ परमेश्‍वरए मिं क्वेबै भजनमैं, कोइ परमेश्‍वरउँइँले आशिक योंबै ल्हागिर लबै प्राथनामैं, कोइ आशिकए ल्हागिर परमेश्‍वरलाइ धन्यबाद पिंबै ताँ, कोइ के न्होंवामा क्षेमा ह्रिबै ताँ, कोइ शत्तुरमैंलाइ दण्ड पिंन् बिसि लबै प्राथना मुँ। चुर मुँबै प्राथनामैं ह्रोंसए ल्हागिर मत्‍त्रे आङिं, ह्‍युलर मुँबै ताँन् म्हिमैंए ल्हागिर केर फेम्। चु भजनमैं कोइर म्हिए सैं न्होंरबै ताँमैं मुँ, कोइर परमेश्‍वरए फिर बिश्‍वास लबै ताँन् म्हिमैंए सैंर्बै ताँमैं मुँ।
यशू ख्रीष्‍टजी म्हिमैंलाइ लोमिंमा चु कितबर्बै ताँमैं पोंइ। धै “छारा बाछा” न्होंर्बै कितबमैं प्ह्रिबै म्हिमैंइ चु भजनमैंए कितबर्बै ताँमैं पोंइ। छले ओंसों ओंनोन येशू ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लब्मैंए छ्हर चु भजनमैंए कितब बेल्‍ले केर त्हुबै पबित्र छ्वे तइ।
चु कितबर को-कोइ ताँफुँमैं स्यो स्यो मुँलेया चमैंए अर्थ घ्रिन् मुँ:
याकूब बिलेया, इस्राएल बिलेया म्हि घ्रिन् ग।
छलेन “याहवेहए म्हिमैं” बिलेया, “याहवेहजी त्हाँबै म्हिमैं” बिलेया, याकूबए सन्तानन् ग।
छलेन हामए सन्तान नेरो मिश्रीमैं बिब घ्रिन् ग।
छलेन सियोन नेरो यरूशलेम बिब क्ल्ह्‍यो घ्रिन् ग।
चु कितबर्बै भजनमैंने हिब्रू क्युइर कोइने “क्वे”, कोइने “भजन” बिम्। “भजन” ह्राबै सैमैं ह्रासि प्रिंबै क्वे ग; “क्वे” बिब ह्राबै सैं मुँलै तम् आरेलै तम्।
भाग घ्रि
1
भजनमैं १—४१
क्ह्रोंसेंन्बै सैं तोंल् लबै ठिक घ्याँ
दुष्‍टमैंए सल्‍लार आप्रब,
नेरो पापिमैंइ लब् धोंले आलब,
धै परमेश्‍वर स्यारब्मैंने बालु आटिबै म्हिइ
आशिक योंम्।
दिलेया याहवेहए ठिमर्न (नियमर्न) च सैं तोंरिमुँ,
धै त्हिंयाँ म्हुँइँस खीए ठिम सैंर थेंरिम्।
च स्योंए रेर रुँइँबै सिंधुँ धोंन् तम्।
चइ रो रोल् त्हुबै त्हेर रो पिंम्,
धै चए प्हो खोंयोंइ आङ्योंलों।
चइ तो के ललेया छ्याँब तम्। 1:3 यर १७:८
 
दुष्‍ट के लब्मैं बिस्याँ छाब आत!
चमैं खैंइ नोइ बोयाबै पुइ धोंन् तम्।
छतसि दुष्‍ट के लब्मैं निसाफ लबै त्हेर राल् खाँरिब् आरे,
धै पापिमैं ठिक के लब्मैंने बालु टिल् योंरिब् आरे।
छलेन याहवेहजी ठिक के लब्मैं प्रल् त्हुबै घ्याँर रक्षा लमिंम्,
दिलेया दुष्‍ट म्हिमैं बिस्याँ नास तबै घ्याँर प्रम्।

1:3 1:3 यर १७:८