10
मोर्दकैलाइ थेब् लब
झाइले म्रुँ अहासूरसइ चए ताँन् ह्‍युल तिगों नेरो मा ङ्युँए रे-रेमैंर मुँबै नाँसथेंमैंलाइ बालि फोबर ल्हैदिइ। म्रुँ अहासूरसए शक्ति, चए छ्याँबै केमैं, नेरो मोर्दकैलाइ थेबै मान पिंसि चए बयन्, चु ताँन् ताँमैं मादी नेरो फारस ह्‍युलर्बै म्रुँमैंए इतिहासए कितबर प्ह्रिइमुँ यहूदी मोर्दकै म्रुँ अहासूरस भन्दा न्होंर्बै ताँन् भन्दा चिब मुँल। च यहूदीमैंए थेबै म्हि मुँल। धै चइ ह्रोंसए यहूदी म्हिमैंए ल्हागिर बेल्‍ले छ्याँबै के लसि खातोनोइ खोबै म्हि तइ। मोर्दकैइ ह्रोंसए ह्रेंर्बै म्हिमैंए ताँन् सन्तानमैंए ल्हागिर शन्तिए ताँमैं मत्‍त्रे लइ।