9
यहूदीमैंइ ट्होब
म्रुँइ ओंसोंन् बिब् धोंले अदार (फागुन) बिबै च्युसे ङ्हिं म्हैनर्बै च्युसे सोंगैंर प्ह्रिछ्यार प्ह्रिब् धोंलेन् लबै त्हे तखइ। च त्हिंइर यहूदीमैंए शत्तुरमैंइ यहूदीमैं खेंमैंए न्होंर थेंल् योंबै आशा लल, दिलेया उल्टोन् चमैं यहूदीमैंए न्होंर टिल् त्हुबै त्हिंइ तइ। च त्हिंइर म्रुँ अहासूरसए ग्याल्सर मुँबै क्ल्ह्‍यो-क्ल्ह्‍योर्बै ताँन् यहूदीमैं ह्रों-ह्रोंसए क्ल्ह्‍योर खेंमैंने नेबर खब्मैंलाइ सैब् बिसि खागु तल। छतसि म्हिमैं ङ्हिंसि चमैंने नेखल् आखाँ। च क्ल्ह्‍योर्बै ताँन् चिब्मैं, क्रथे मिंथेमैं, म्रुँए के लब्मैं नेरो म्रुँए सेवा लब्मैंइ यहूदीमैंलाइ ल्होइ, तलेबिस्याँ चमैं मोर्दकैने ङ्हिंइ। म्रुँए दरबारर के लब्मैं न्होंर्बै क्रथे मोर्दकै थेब तइमुँ, धै चइ थेब-थेबै के लबै हग योंइमुँ बिबै ताँ ताँन् क्ल्ह्‍योजरे थेनेइ।
छतसि यहूदीमैंइ खेंमैंलाइ हेल लब्मैंलाइ खै लदा ङ्हामुँ छान् लल् योंइ। धै चमैंइ ताँन् शत्तुरमैं सेलाँइ सैवाइ। यहूदीमैंइ राजधानी शूशनर ङ्‍हप्र मुँयुँमैं सैवाइ। धै चमैंइ पर्शन्दाता, दल्फोन, अस्पाता, पोराता, अदलिया, अरीदाता, पर्मशता, अरीशै, अरीदै, नेरो बैजाता सैवाइ। 10 दिलेया यहूदीमैंइ चमैंए सैमैं तोंइ आकिं। चुमैं यहूदीमैंए शत्तुर हामानए च्ह च्यु हम्मदाताए क्वेंमैं मुँल।
11 च त्हिंइर्न शूशनर्बै राजधानीर मुँयुँमैं कति सैवाइमुँ बिबै ताँ म्हिमैंइ म्रुँने बिइ। 12 चु ताँ थेसि “यहूदीमैंइ शूशनर्बै राजधानीर मुँयुँमैं ङ्‍हप्र नेरो हामानए च्ह च्यु सैवान!” बिसि म्रुँइ म्रुँस्यो एस्तरने बिइ। “चुरमि छ लइ बिस्याँ अरू क्ल्ह्‍योरम् झन खै लगे? तारे क्हिए सैंर तोइ ताँ मुँस्याँ बिद्। तो ह्रिलेया ङइ पिंस्यो।”
13 एस्तरइ बिइ, “क्हिए सैं मुँस्याँ तिंयाँ खै लल प्हन्हागै या यहूदीमैंइ शूशनर छान् लल् योंरिगे, धै हामानए च्ह च्युए सिनु त्होर च्योवारिगे।”
14 छबिमा म्रुँइ म्हिमैंने छान् लबर ल्हैदिइ, धै म्हिमैंइ हामानए च्ह च्युए सिनु त्होर च्योवाइ। 15 धबै अदार म्हैनर्बै च्युसे प्लिगैंरै या शूशनर्बै यहूदीमैं ताँन् खागु तसि चर्बै मुँयुँमैं सोंप्र सैवाइ। दिलेया चमैंने मुँबै सैमैं तोंइ आकिं।
16 छलेन म्रुँए ग्याल्सर्बै अरू क्ल्ह्‍योजरेबै यहूदीमैं या ह्रों-ह्रोंसए क्ल्ह्‍योर खागु तसि ह्रोंसए म्हिमैं जोगेबर शत्तुरमैंने नेइ। छले नेमा चमैंइ ङिच्युसे हजार ङ्‍ह म्हिमैं सैवाइ, दिलेया चमैंने मुँबै सैमैं तोइ आकिं। 17 छले अदार म्हैनर्बै च्युसे सोंगैंर चमैंइ खेंमैंए शत्तुरमैं सैवाइ, धै च्युसे प्लिगैंर भों न्हसि सैं तोंदै लिं-लिंबै चबै सैमैं चइ। 18 दिलेया शूशनर्बै यहूदीमैं बिस्याँ अदार म्हैनर्बै च्युसे सों नेरो च्युसे प्लि, चु ङ्हिरोन् खेंमैंए शत्तुरमैंने नेइ। छतसि च्युसे ङ्‍‍हगैंर लिं-लिंबै चबै सैमैं चसि सैं तोंदै चमैं भों न्हइ।
छले चमैंइ चु त्हिंइलाइ चाड म्हाँदिइ। 19 दिलेया नाँस जरेबै यहूदीमैंइ बिस्याँ अदार म्हैनर्बै च्युसे प्लिगैंर चाड म्हाँदिम्। च त्हिंइर चमैंइ घ्रिइ घ्रिलाइ चबै सैमैं पिमिंम्।
 
पूरिम बिबै चाड
20 मोर्दकैइ चु ताँन् ताँमैं प्ह्रिबर ल्हैदिइ। झाइले म्रुँ अहासूरसए ह्‍युलर मुँबै ताँन् क्ल्ह्‍यो जरेबै यहूदीमैंलाइ प्ह्रिछ्यामैं पिमिंइ। 21 च प्ह्रिछ्यार “तारे सेरे बर्ष ह्रोंसे चु अदार म्हैनए च्युसे प्लि नेरो च्युसे ङ्‍ह त्हिंइलाइ बेल्‍ले छेन्ले म्हाँदिद्। 22 च त्हिंइ ङ्योइ शत्तुरमैंलाइ ट्होबै त्हिंइ ग। च त्हिंइ ङ्यो न्हुँ नेरो दु:खउँइँले फ्रेसि छिं ङ्हाँबै त्हिंइ ग। छतसि सैं तोंदै म्हाँदिद्। च त्हिंइर घ्रिइ घ्रिलाइ चबै सैमैं पिमिंन्, धै आयो-आख्युब्मैंलाइ चल् पिंन्,” बिसि प्ह्रिल।
23 छले मोर्दकैइ कुलबै प्ह्रिछ्यार्बै ताँमैं ताँन् यहूदीमैंइ ङिंइ, धै च छ्यान् तइ। 24 तलेबिस्याँ च त्हेए ल्हागिर्न अगागी ह्रेंर्बै हम्मदाताए च्ह यहूदीमैंए शत्रु हामानइ यहूदीमैं सैब् बिसि चिट्टा झोंबै चाँजो लइ, चिट्टाने हिब्रू क्युइर “पूरिम्” बिम्। 9:24 एस ३:७ 25 हामानइ यहूदीमैं सैबै चाँजो लइमुँ बिबै ताँ एस्तरउँइँले म्रुँ सेसि “हामानइ यहूदीमैंलाइ खै लल् म्हैइमुँ चलाज्यै छन् लद्!” बिसि म्रुँइ प्ह्रिछ्या प्ह्रिबर ल्हैदिइ। छले ह्रोंसै लबै आछ्याँबै चाँजोइ लमा हामान नेरो चए च्हमैं त्होर च्योवाइ। 26 (छतसि च त्हिंइमैंलाइ “पूर” बिबै ताँफुँउँइँले “पूरिम” बिइ।)
च प्ह्रिछ्यार प्ह्रिबै ताँमैं ताँन् चमैंए छ्हर तल। 27 छतसि यहूदीमैंइ “बर्ष ह्रोंसे ङ्हिरो खेंमैं, खेंमैंए प्हसेमैं नेरो यहूदी तखब्मैं ताँनइ चाड म्हाँदिल् त्हुम्,” बिसि ठिम बनेइ। 28 “यहूदीमैंए ल्हागिर च त्हिंइमैंर तो-तो तल बिबै ताँ क्हेमैंइ खोयोंन् बिलै आम्‍लेरिगे बिसि ताँन् क्ल्हयोर्बै यहूदीमैंइ चु चाड म्हाँदिल् त्हुम्।”
29 चु ताँ धबै अबीहेलए च्हमि म्रुँस्यो एस्तर नेरो यहूदी मोर्दकैइ “चु पूरिम बिबै चाड खैले बिलै म्हाँदिल् त्हुम्। चु ङ्योए ल्हागिर थेबै त्हिंइ ग,” बिसि थेबै अधिकारले अर्को प्ह्रिछ्या प्ह्रिइ। 30 धै म्रुँ अहासूरसए ग्याल्सर मुँबै प्रसे ङ्हिस्युसे ङि क्ल्ह्‍यो-क्ल्ह्‍योर्बै यहूदीमैंलाइ “तारे ङ्यो ङ्हिंल् आत्हु, ङ्योइ न्हुँ लल् आत्हु,” बिसि एस्तरइ चमैंलाइ भों खबै प्ह्रिछ्यामैं पिमिंइ। 31 झाइले यहूदी मोर्दकै नेरो म्रुँस्यो एस्तरइ “चु पूरिम बिबै चाड ठिक त्हिंइर म्हाँदिद्,” बिसि ल्हैदिइ। (यहूदीमैंइ खेंमैंज्यै ह्रोंस नेरो ह्रोंसए सन्तानमैंए ल्हागिर ओंसों योंबै दु:खमैं मैंदै बर्त टिसि सैं नब् म्हाँदिबै ठिम लब् धोंले चमैंइ पूरिम बिबै चाड म्हाँदिबै ठिम लइ।) 32 छले म्रुँस्यो एस्तरइ पूरिमए ल्हागिर पक्‍का लबै ताँ कितबर प्ह्रिबर ल्हैदिइ।

9:24 9:24 एस ३:७