8
यहूदीमैंए ल्हागिर म्रुँइ छारा ठिम बनेइ
च त्हिंइर्न म्रुँ अहासूरसइ यहूदीमैंए शत्तुर हामानए धिं-नाँ ताँन् एस्तरलाइ पिंवाइ। झाइले एस्तरइ म्रुँने मोर्दकै ङए प्हाज्यों ग बिइ, छतसि च त्हेउँइँले मोर्दकै म्रुँ ङाँर खल् योंइ। झाइले म्रुँइ ह्रोंसए योर्बै च्या प्लिसि मोर्दकैलाइ पिंइ। च च्या म्रुँइ ओंसों हामान पिंल, धबै लिउँइ चइन प्हेंवाइ। धै एस्तरज्यै या हामानए धिं-नाँए जिम्मा मोर्दकैलाइ पिंइ।
धबै एस्तरइ म्रुँए प्हले फ्योसि क्रोदै बिइ, “अगागी ह्रेंर्बै म्हि हामानइ यहूदीमैंए बिरोधर लल् म्हैबै आछ्याँबै चाँजोमैं स्योवामिंन्।” छबिमा म्रुँइ एस्तर ङाँइ ह्रोंसए माराए प्हरे स्योंमा एस्तर रेसि म्रुँए ओंसों राइ।
एस्तरइ धबै बिइ, “ङइ बिबै ताँ क्हिइ छ्याँब ङ्हाँस्याँ, ङए फिर ल्हयो मुँस्याँ, धै चु के क्हिइ ठिक ङ्हाँस्याँ, अगागी ह्रेंर्बै हम्मदाताए च्ह हामानइ यहूदीमैंलाइ नास लल् त्हुम् बिसि प्ह्रिबै प्ह्रिछ्यार्बै ताँमैं थोबर अर्को प्ह्रिछ्या प्ह्रिबर ल्हैदिसि क्हिए ग्याल्सर्बै ताँन् क्ल्ह्‍यो-क्ल्ह्‍योर पिमिंन्। तलेबिस्याँ ङए म्हिमैंए फिर तखबै दु:ख ङइ खैले सैदिब? ङए परवा नास तब ङइ खैले ङ्‍ह्‍योब?”
छबिमा म्रुँ अहासूरसइ म्रुँस्यो एस्तर नेरो यहूदी मोर्दकैने बिइ, “ङ्ह्‍योद्, ङइ हामानए ताँन् सैमैं म्रुँस्यो एस्तरलाइ पिंइमुँ, हामान बिस्याँ च्योसि सैवाइमुँ, तलेबिस्याँ चइ यहूदीमैंलाइ सैल् म्हैइ। दिलेया म्रुँए मिंर प्ह्रिसि चइ च्याए छाप ल्हैदिबै प्ह्रिछ्या खाबज्यै थोल् आखाँ। छतसि तारे क्हेमैंइ क्हेमैंए ल्हागिर खैले छ्याँब तम् ङ्हाँमुँ, छलेन ङए मिंर अर्को प्ह्रिछ्या घ्रि प्ह्रिद्, धै ङए च्याए छाप ल्हैदिद्।”
छतसि सीवान (आषाढ) म्हैनर्बै ङ्हिस्युसे सों त्हिंइर म्रुँइ खटिदिबै सचिबमैं ताँन् मोर्दकैइ हुइइ, धै मोर्दकैइ बिब् धोंलेन् भारातउँइँले कूश ह्‍युल् समार्बै प्रसे ङ्हिस्युसे ङि ह्‍युलर्बै ताँन् क्रथे मिंथेमैं नेरो चिबनाँब्मैंए खें-खेंमैंए लिपि नेरो क्युइर प्ह्रिछ्या प्ह्रिइ। छलेन युहूदिमैंए ल्हागिरै या चमैंए लिपि नेरो क्युर्न प्ह्रिछ्या प्ह्रिइ। 10 च प्ह्रिछ्या मोर्दकैइ म्रुँ अहासूरसए मिंर प्ह्रिसि म्रुँए च्याए छाप ल्हैदिइ। धै प्ह्रिछ्या बोबै ल्हागिर बेल्‍ले न्हेल् खाँबै घोडामैंर म्हिमैं क्रेमिंसि क्ल्ह्‍यो-क्ल्ह्‍योर कुलइ।
11 “क्ल्ह्‍यो-क्ल्ह्‍योर्बै यहूदीमैं ताँन् क्ह्रिसि ह्रोंसए ह्रेंमैंलाइ जोगेल् त्हुम्। धै क्हेमैं नेरो क्हेमैंए म्रिं-प्हसेमैंने नेखबै ह्रेंमैं खाबन् मुँलेया, आर्मि पुलिसमैं मुँलेया, क्हेमैंज्यै या चमैं सैवासि चमैंए मि-क्ह्रन् म्हवाल् खाँम्, धै चमैंए धिं-नाँमैं या क्हेमैंइ किंल् खाँम्। 12 अदार (फागुन) बिबै च्युसे ङ्हिं म्हैनर्बै च्युसे सों त्हिंइर क्हेमैंइ चु के लल् खाँम्,” बिसि च प्ह्रिछ्यार प्ह्रिल। 13 तोक्दिबै त्हिंइर यहूदीमैंइ ह्रोंसए शत्तुरमैंने खि किंल् खाँरिगे बिसि चु प्ह्रिछ्यार्बै ताँमैं क्ल्ह्‍यो-क्ल्ह्‍योर्बै ताँन् म्हिमैंलाइ बिबर ल्हैदिल।
14 छतसि म्रुँइ बिब् धोंलेन् म्रुँए छ्याँबै घोडामैंर क्रेसि म्हिमैं प्ह्रिछ्या बोसि क्ल्ह‍यो-क्ल्ह्‍योर ह्‍याइ। धै म्रुँए टिबै क्ल्ह्‍यो शूशनर्बै म्हिमैंने या चु ताँ बिइ।
15 च लिउँइ म्रुँमैंइ खिबै तार्ग्या नेरो मु रङर्बै क्वें खिसि मोर्दकै कलाँजी रङर्बै सुतिए पछ्यौर पोइ, धै माराइ बनेबै मुकुट कुसि मोर्दकै म्रुँए दरबाराउँइँले त्होंइ। छले शूशन सहरर मुँबै ताँन् म्हिमैं बेल्‍ले सैं तोंदै उफर्दिइ, 16 धै यहूदीमैं बेल्‍ले सैं तोंइ, तलेबिस्याँ तारे ङ्हिंल् आत्हुमल। 17 छतमा म्रुँए ग्याल्सर्बै ताँन् क्ल्ह्‍योजरे मुँबै यहूदीमैं सैं तोंदै लिं-लिंबै चबै सैमैं चबै त्हिंइ तइ। च्हमा अरू ह्रेंर्बै ल्हें ह्रेंमैं या यहूदी ह्रें तखइ, तलेबिस्याँ चमैं यहूदीमैंने ङ्हिंइ।