7
हामानलाइ च्योवाब
झाइले म्रुँ नेरो हामान म्रुँस्यो एस्तर ङाँर चब् चबर ह्‍याइ। च अर्को त्हिंइर अँगुरए प्हा थुँदै म्रुँइ म्रुँस्यो एस्तरने धबै बिइ, “म्रुँस्यो एस्तर, तारे क्हिए सैंर तो मुँ? बिद्। क्हिइ तो ह्रिदा ङ्हाँइमुँ? च ङइ क्हि पिंस्यो। क्हिइ ङए आधा ग्याल्स ह्रिलैया ङइ पिंस्यो।”
छबिमा म्रुँस्यो एस्तरइ बिइ, “ओ म्रुँ, क्हि ङए फिर ल्हयो खम् बिस्याँ, धै ङए यो छ्युँ पिंदा ङ्हाँस्याँ, ङ नेरो ङए ह्रेंमैं जोगेमिंन्। तलेबिस्याँ ङ नेरो ङए ह्रेंमैंलाइ सैवासि ङिए मिं-क्ह्रन् म्हवाद् बिसि म्हिमैंलाइ मुइ पिंइमुँ। ङिलाइ केब्छैं-केब्स्योमैं तबर मत्‍त्रे चुँवाब् ग बिस्याँ ङ आपोंन्ले टिमल, च्हौ च्योंबै ताँर म्रुँलाइ छोंरों ङ्हाँन् आलमल।”
चु ताँ थेसि म्रुँ अहासूरसइ एस्तरने बिइ, “छाबै के लबै म्हि खाब् जा? च खनिर मुँ?”
एस्तरइ बिइ, “ङलाइ सैल् म्हैबै ङिए शत्तुर चु दुष्‍ट हामानन् ग।”
छ बिब् थेसि म्रुँ नेरो म्रुँस्योए ओंसों हामान बेल्‍ले ङ्हिंइ। झाइले म्रुँ ह्रिसइ मि धों तसि अँगुरए प्हा* 7:7 दाखमाद्य, वाइन थुँरिबै क्ल्ह्‍योउँइँले रेसि दरबारए बगैंचाए बैरु ह्‍याइ। हामान बिस्याँ ह्रोंसए ज्यु जोगेबर म्रुँस्यो एस्तरने यो छ्युँ लरिइ, तलेबिस्याँ तारे म्रुँइ दण्ड पिब्मुँ बिब चइ सेल।
झाइले म्रुँ दरबारए बगैंचाउँइँले अँगुरए प्हा थुँबै क्ल्ह्‍योर धबै एखमा एस्तर रोबै सोफाए फिर हामान क्रेरिब म्रोंइ।
छाब् म्रोंसि म्रुँ ह्रिस खसि “चुइ ङए धिंर, ङए ओंसोंन् म्रुँस्योलाइ न्होंवाल् म्हैमुँ उ तो जा?” बिसि ओरइ। म्रुँइ छ बिबै तोदोंन् हिचडमैंइ हामानए लि हुवाइ। झाइले म्रुँए ओंसों खोंयोंइ रारिबै हिचडामैं न्होंर्बै हर्बोनाइ बिइ, “ङ्ह्‍योद्, क्हिलाइ जोगेबै मोर्दकैलाइ च्योवाब् बिसि चुइ ह्रोंसए धिंर ङ्हिस्युसे ङ्‍ह मिटर नुबै त्हो क्योइमुँ।”
झाइले म्रुँइ बिइ, “छ बिस्याँ च त्होर चलाइन च्योवाद्।” 10 म्रुँइ छबिमा मोर्दकैलाइ च्योब् बिसि क्योबै त्होर चमैंइ हामानलाइन च्योवाइ। च लिउँइँ बल्‍ल म्रुँए ह्रिस म्हइ।

*7:7 7:7 दाखमाद्य, वाइन