6
म्रुँ अहासूरसइ मोर्दकैलाइ मान लद् ङ्हाँब
च म्हुँइँसर म्रुँलाइ तिफुँइ न्हरु आख। छतसि म्रुँइ ह्रोंसए के लबै म्हि घ्रिने चए ग्याल्सर ओसों तल् खाँबै ताँमैं प्ह्रिथेंबै कितब पखसि खेमिंन् बिसि ल्हैदिइ, धै चइ कतब पखसि म्रुँए ल्हागिर खेमिंइ। म्रुँए म्रार राबै म्हि ङ्हिं बिग्थाना नेरो तेरेशइ म्रुँ अहासूरसलाइ सैबै चाँजो लइमुँ बिबै ताँ च कितबर प्ह्रिथेंल। धै च ताँ मोर्दकैउँइँले सेल बिसि थेइ। 6:2 एस २:२१-२२
झाइले चु ताँ सेसि म्रुँइ बिइ, “चु ताँए ल्हागिर मोर्दकैलाइ तो इनाम पिंइ दि?”
धै म्रुँए सेवा लब्मैंइ बिइ, “मोर्दकैए ल्हागिर तोइ इनाम आपिंइमुँ।”
छबिमा म्रुँइ “चोकर खाब् मुँ?” बिसि ङ्योएइ। च त्हेर्न हामानइ मोर्दकै च्योब बिसि चइ बनेबै त्हो क्योसि म्रुँने च ताँ बिबर दरबारर्बै चोकर फेखल।
छतसि म्रुँए सेवा लब्मैंइ बिइ, “चोकर हामान रारिइमुँ।”
धै म्रुँइ “च न्होंर पखो,” बिसि ल्हैदिइ। झाइले हामान न्होंर खमा, म्रुँइ चने “म्रुँइ ह्रोंसए सैंउँइँलेन् मान् इजेत पिंदा ङ्हाँबै म्हिए ल्हागिर तो लल् त्हुमुँ?” बिसि चने ङ्योएइ।
छबिमा “म्रुँइ मान् इजेत पिंबै म्हि ङ बाहेक् अरू खाब् मुँलै?” बिसि हामानइ मैंइ। छतसि चइ म्रुँने बिइ, “खाबलाइ म्रुँइ मान्-इजेत पिंदा ङ्हामुँ, चए ल्हागिर म्रुँइ ह्रोंसइ खिबै क्वें, म्रुँइ क्रेबै घोडा नेरो म्रुँए क्रर कुबै मुकुट पखरिगे। च क्वें नेरो घोडा म्रुँए के लब्मैं न्होंर्बै ताँन् भन्दा थेबै पद मुँबै चिबए योर पिंरिगे, धै च चिबइ म्रुँइ मान-इजेद पिंदा ङ्हाँबै म्हिलाइ च सैमैं पैरेमिंरिगे। धै सहरर्बै घ्याँजरे च घोडा फिर क्रेसि स्युररिमिमा ‘म्रुँइ मान-इजेत पिंबै म्हिलाइ खैबै इनाम पिंइमुँ ङ्‍ह्‍योद्!’ बिदै चिबनाँब्मैं चए ओंसों-ओंसों घ्याँजरे ओररिगे।”
10 झाइले म्रुँइ हामानने बिइ, “छ बिस्याँ क्हिइ बिब् धोंलेन् च क्वें नेरो घोडा युनन् पखो, धै यहूदी मोर्दकैए ल्हागिर छान् लद्। च दरबारर्बै ओंसों मुल म्रार टिरिम्। क्हिइ बिबै ताँन् ताँमैंर घ्रि या आछुटिरिगे।”
11 म्रुँइ बिब् धोंलेन् हामानइ च क्वें पखसि मोर्दकै घोडा फिर क्रेमिंइ, धै सहरर्बै घ्याँजरे स्युरदै बोसि ओंसों-ओसों हामान छ बिदै ओरइ, “म्रुँइ मान-इजेत पिंबै म्हिलाइ खैबै इनाम पिंइमुँ ङ्ह्‍योद्!” बिसि बिइ।
12 झाइले मोर्दकै धबै म्रुँए मुल म्रार एखइ। हामान बिस्याँ सुँ हुदै धिंर ह्‍याइ। 13 धै चइ ह्रोंसए प्ह्रेंस्यो जेरेश नेरो ताँन् थुमैंने ह्रोंसए फिर तखबै ताँन् ताँमैं बिइ।
धै चलाइ सल्‍ला पिंबै थुमैं नेरो चए प्ह्रेंस्यो जेरेशइ चने बिइ, “च मोर्दकै यहूदी ह्रें ग बिस्याँ, क्हिइ चए न्होह्रों लल् आखाँ। क्हिइ चए फिर ट्होल् आखाँ, क्हिइ चए ओंसों खैलेबिले कुरल् त्हुब्मुँ।”
14 छले चमैंइ हमानने प्रे च ताँमैं लरिबै त्हेर म्रुँए के लबै हिचडामैं फेखइ, धै हामानलाइ एस्तरए ङाँर चब चबर बोयाइ।

6:2 6:2 एस २:२१-२२