5
एस्तरइ म्रुँने बिन्ति लब
बर्त टिसि सोंरोर एस्तरइ म्रुँस्योइ खिल् त्हुबै क्वें खिइ, धै म्रुँए दरबारए न्होंर्बै ह्‍युर ह्‍यासि रारिइ। च त्हेर म्रुँ ह्रोंसए गद्दिर क्हुँसि मुल म्राउँइ ह्‍वेंरिल। च्हमा एस्तर ह्‍युर रारिब् म्रोंसि म्रुँइ ह्रोसए योर्बै माराए प्हरे एस्तरउँइँ स्योंइ। छलमा एस्तर चेंदो ह्‍यासि म्रुँए प्हरेए च्होर छुइ।
झाइले म्रुँइ बिइ, “म्रुँस्यो एस्तर, क्हिलाइ तो चैदिइमुँ? क्हिइ तो ह्रिलैया ङइ पिंस्यो, ङए आधा ग्याल्स ह्रिलेया ङइ क्हि पिंस्यो।”
छबिमा एस्तरइ बिइ, “ओ म्रुँ, क्हिइ छ्याँब ङ्हाम् बिस्याँ हामान नेरो क्हि खैलसेया खमिंन्। तिंयाँ ङइ क्हिए ल्हागिर लिंबै चबै सैमैं ह्‍योथेंइमुँ।”
छबिमा एस्तरइ बिब् धोंलेन् म्रुँइ “हामान युनन् हुइ पउ,” बिसि म्हि कुलइ।
धै म्रुँ नेरो हामान एस्तरए ङाँर चब् चबर ह्‍याइ। च्हमा अँगुरए प्हा* 5:6 दाखमद्य, वाइन थुँदै म्रुँइ एस्तरने धबै बिइ, “क्हिइ ङने तो ह्रिइमुँ? तो ह्रिलैया ङइ पिंस्यो। क्हिइ ह्रिदा ङ्हाँबै सै तो जा? बिद्, ङ‍ए आधा ग्याल्स समान् ह्रिलैया ङइ पिंस्यों।”
एस्तरइ बिइ, “ङए बिन्ति चुन् मुँ: ओ म्रुँ, ङए ताँ ङिंम् बिस्याँ, ङइ ह्रिबै सै पिंम् बिस्याँ, प्हन्हाँगै या क्हेमैंए ल्हागिर ङइ ह्‍योथेंबै चबै सैमैं चबर खमिंन्। धै च्हमन् ङए सैंर्बै ताँमैं ङइ क्हिने बिस्यो।”
 
मोर्दकैइ म्रोंसि हामान बेल्‍ले ह्रिस खब
च त्हिंइर हामान सैं तोंदै ह्‍यारिमा मोर्दकै म्रुँए दरबारए मुल म्राए ओसों म्रोंइ। हामान म्रोंलेया च आरे, आङ्हिंन्ले क्हुँइ। छाब् म्रोंसि हामान बेल्‍ले ह्रिस खइ। 10 छ तलेया हामानइ ह्रोंसए ह्रिस थौंदसि धिंर ह्‍याइ।
झाइले चइ ह्रोंसए थुमैं नेरो ह्रोंसए प्ह्रेंस्‍यो जेरेश हुइबर म्हि कुलइ। 11 चमैं खबै लिउँइ हामानइ ह्रोंसए सै न्होरमैं कति मुँ बिबै ताँ, च्ह-च्हमि कति मुँ बिबै ताँ नेरो के लब्मैंए न्होंर म्रुँइ चलाइ खैले ताँन् भन्दा थेबै पदर थेंमिंइ बिबै ताँ चमैंने बिइ। 12 हामानइ धबै बिइ, “च्हौ मत्त्रे आङिं, के लब्मैं न्होंर म्रुँने बालु चब् थुँब लबर म्रुँस्यो एस्तरइ ङलाइ मत्त्रे हुइइ। धबै प्हान्हागै या म्रुँने बालुन् चब् थुँब् लबर ङलाइ हुइमुँ। 13 दिलेया ङल थेबै मान, ल्हें सै न्होरमैं नेरो च्ह-च्हमिमैं मुँलेया च यहूदी मोर्दकै म्रुँए दरबारए मुल म्राए ओसों क्हुँरिब् म्रोंन् समा ङए सैंर सन्तोक आत।”
14 चु ताँ थेसि चए प्ह्रेंस्यो जेरेश नेरो चए ताँन् थुमैंइ बिइ, “चलाइ च्योसि सैवाबै ल्हागिर ङ्हिंस्युसे ङ्‍ह मिटर नुबै त्हो क्योदु, धै प्हान्हा न्हाकर्न च त्होर मर्दाकैलाइ च्योवासि सैबर ल्हैदिद् बिसि म्रुँने बिदु। च लिउँइ सैं तोंदै म्रुँने बालु म्रुँस्योइ ह्‍योथेंबै चब् चबर ह्‍याद्।” छबिमा चु ताँ हामानइ बेल्‍ले छ्याँब ङ्हाँइ, धै चइ मोर्दकै च्योवाबै ल्हागिर त्हो क्योबर ल्हैदिइ।

*5:6 5:6 दाखमद्य, वाइन