4
यहूदीमैंए बिलाप
चु ताँ था सेसि मोर्दकैइ ह्रोंसए क्वें ट्होदै नइ ह्रेंग खिसि मेप्रो फोसि थेबै कैले क्रोदै सहरजरे स्युर प्रइ। च्हमा मर्दकइ म्रुँए दरबारए मुल म्रा समा ह्‍याइ, तलेबिस्याँ नइ ह्रेंग खिसि खाबै या म्रुँए मुल म्राउँइँले न्होंर होंल् आयोंमल। छले म्रुँइ कुलबै प्ह्रिछ्या योंबै ताँन् क्ल्ह्‍योर्बै यहूदीमैं क्रोदै न्हुँ लसि बर्त टिइ, झाइले चमैं नइ ह्रेंगा खिसि मेप्रोए फिर टिइ।
छतबै ताँ एस्तरए केब्स्योमैं नेरो हिचडमैंइ एस्तर ङाँर खसि बिमा म्रुँस्यो खैल-तोल तसि आदेइ। झाइले मोर्दकैइ नइ ह्रेंग प्लिइ भ्योंवासि छ्याँबै क्वें खिरिगे बिसि एस्तरइ चए ल्हागिर क्वेंमैं पिमिंइ, दिलेया मोर्दकैइ च क्वें खिल् आङिं। छतसि मोर्दकैइ खै तरिगे तो तरिगे बिसि क्होबर एस्तरइ हताक बिबै हिचड घ्रि हुइसि मोर्दकैइ ङाँर कुलइ। चु हिचड एस्तरए के लबै ल्हागिर म्रुँइ खटेबै म्हि मुँल।
झाइले च हताक म्रुँए दरबारए उँइँर मुँबै चौरर मोर्दकैए ङाँर ह्‍याइ। छले हताक च ङाँर खमा मोर्दकैइ “म्रुँइ यहूदीमैं सैल् त्हुम् बिसि प्ह्रिछ्या प्ह्रिइ, धै युहूदिमैं सैबर हामानइ लाख सों किलो चाँदि पिंम्। छतसि ङ बेल्‍ले न्हुँ खइमुँ बिबै ता एस्तरने बिमिंन्,” बिसि हाताकने बिइ। म्रुँइ शूशनर यहूदीमैं सैल् त्हुम् बिसि प्ह्रिबै प्ह्रिछ्यार्बै ताँमैं अर्को काउदर सार्दिसि चु प्ह्रिछ्या एस्तरलाइ पिंन् बिइ, धै “ह्रोंसए ह्रेंमैं जोगेबै ल्हागिर क्हि म्रुँ ङाँर ह्‍यासि बिन्ति लद्!” बिबै ताँ या एस्तरने खैलसेया बिद् बिसि मोर्दकैइ हताक कुलइ।
छले हताक ह्‍यासि मोर्दकैइ बिबै ताँन् ताँमैं एस्तरने बिइ। 10 च लिउँइ धबै मोर्दकैइ ङाँर ह्‍यासि चु ताँ बिद् बिसि एस्तरइ हताक कुलइ, 11 “मुँयुमैं मुँलै च्हमिरिमैं मुँलै, म्रुँ आहसुरसए दरबार न्होंर होंम् बिस्याँ चए ल्हागिर घ्रि मत्‍त्रे ठिम मुँ। म्रुँइ ह्रोंसने मुँबै माराए प्हरे आस्योंस्याँ च सैवाब्मुँ, माराए प्हरे स्योंइ बिस्याँ च सोल् योंब्मुँ। ङै या म्रुँ ङाँर ह्‍याल् आयोंब सोंच्यु त्हिंइ तइ।”
12 हताक ह्‍यासि एस्तरइ बिबै ताँमैं मोर्दकैने बिइ। 13 धै मोर्दकैइ हताकने म्रुँस्यो एस्तरए ल्हागिर चु सँउँसर कुलइ, “क्हि म्रुँस्यो तसि म्रुँए दरबारर मुँ बिबर्न यहूदीमैं न्होंरि ङ मत्त्रे सोल् योंब्मुँ बिबै सैं क्हिइ आमैंन्। 14 छाबै त्हेर क्हि आपोंल्‍ले टिइ बिस्याँ यहूदीमैं जोगेमिंबर अरूमैंन् त्होंब्मुँ, दिलेया क्हि नेरो क्हिए आबाए सन्तानमैं ताँन् सिब्मुँ। ह्रोंसए ह्रेंमैंलाइ जोगेबै ल्हागिर्न क्हि चु त्हेर्न म्रुँस्यो तसि म्रुँए दरबारर टिल् योंइ उ?”
15 धबै एस्तरइ मोर्दकै ङाँर छ बिसि कुलइ, 16 “छ बिस्याँ क्हि ह्‍यासि शूशनर्बै ताँन् यहूदीमैं खागु लद्, धै सोंरो समा त्हिंयाँ म्हुँइँस तोइ आचल्‍ले तोइ आथुँन्ले ङए ल्हागिर बर्त टिद्। ङ नेरो ङए केब्स्योमैं या छलेन् बर्त टिम्। च लिउँइ ठिमए बिरोधर मुँलैया ङ म्रुँ अहासूरस ङाँर ह्‍याब्मुँ। सिल् त्हुम् बिस्याँ, ङ सिब्मुँ।”
17 च ताँ थेसि मोर्दकै ह्‍यासि एस्तरइ चने बिब् धोंन् लइ।