3
हामान बिबै चिबइ यहूदीमैंलाइ सैबै चाँजो लब
च लिउँइ म्रुँ अहासूरसइ अगागी ह्रेंर्बै हम्मदाताए च्ह हामानए मान बढिमिंसि ताँन् भन्दा थेबै चिब लमिंइ। झाइले म्रुँइ बिब् धोंलेन् म्रुँए दरबारर्बै मुल म्रार राब्मैं ताँनइ हामानलाइ च्हि तुँसि फ्योमल। दिलेया मोर्दकैइ बिस्याँ छ आलमल। छतसि म्रुँए दरबारर्बै मुल म्रार राब्मैंइ मोर्दकैने, “क्हिइ म्रुँइ बिबै ताँ तले आङिंल?” बिसि त्हिंइ ह्रोंसे बिरिमल। दिलेया मोर्दकइ चमैंए ताँ थेबै न्है आलमल। मोर्दकैइ “ङ यहूदी ग” बिसि चमैंने ओंसोंन् बिल। छतसि च अझै हामानलाइ फ्योब आफ्योब् बिसि चमैंइ “मोर्दकैइ क्हिलाइ आफ्योब् ग,” बिसि हामानने बिइ।
छले मोर्दकैइ च्हि तुँसि चलाइ आफ्योबै ताँ सेसि हामान बेल्‍ले ह्रिस खइ। दिलेया चइ मोर्दकैए फिर यो झोंब मत्‍त्रे आङिं, म्रुँ अहासूरसए ग्याल्सर मुँबै चए ह्रेंर्बै ताँन् यहूदीमैंलाइ सैवाबै चाँजो लइ।
छतसि म्रुँ अहासूरसइ ग्याल्स लबै च्युसे ङ्हिं बर्षर्बै नीसान (बैसाख) बिबै ओंसोंबै म्हैनरि “यहूदीमैंलाइ खाब म्हैनर्बै खाब त्हिंइर सैब?” बिसि त्हिंइ तोक्दिबर हामानए उँइँर म्हिमैंइ म्हैन ह्रोंसे चिट्ठा झोंमल। (च चिट्ठालाइ “पूर” बिमल।) चिट्ठा लिउँइँबै अदार (चैत्र) बिबै च्युसे ङ्हिं म्हैंनर्बै च्युसे सों त्हिंइर तइ।
झाइले हामानइ म्रुँ अहासूरसने बिइ, “क्हिए ग्याल्सर मुँबै ह्रेंमैंए म्हाँजोर छाबै ह्रें घ्रि मुँ। चमैंए रोस अरू म्हिमैंल् भन्दा स्योन् मुँ। चमैंइ म्रुँए कानुनमैं आम्हाँदि, छतसि म्रुँए ल्हागिर चमैं ठिक आरे। चु ताँ क्हिए सैंर ठिकन् ग ङ्हाँस्याँ छाबै म्हिमैं सैल् त्हुम् बिबै प्ह्रिछ्या घ्रि प्ह्रिबर ल्हैदिद्। छलस्याँ च केए ल्हागिर ङज्यैया लाख सों किलो चाँदि पिंब्मुँ।”
10 छबिमा म्रुँइ ह्रोंसए छाप मुँबै च्या चए योउँइँले प्लिसि यहूदीमैंए शत्तुर अगागी ह्रेंर्बै हम्मदाताए च्ह हामानलाइ पिंइ। 11 झाइले म्रुँइ हामानने बिइ, “च चाँदि क्हिनेन् थेंन्, धै चु ह्रें या क्हिए योर्न पिंमुँ। क्हिइ तो लदा ङ्हाँमुँ, चन् लद्।”
12 झाइले ओंसोंबै म्हैंनए च्युसे सों त्हिंइर म्रुँइ बिबै ताँमैं प्ह्रिबर म्हिमैं हुइइ, धै हामानइ बिब् धोंलेन् म्रुँए के लबै चिब्मैं, ताँन् क्ल्ह्‍योर्बै चिबनाँब्मैं नेरो ताँन् क्ल्ह्‍योर्बै ताँन ह्रेंमैंए चिब्मैंलाइ, चमैंए क्युइर्न प्ह्रिछ्या प्ह्रिसि कुलइ। म्रुँ अहासूरसए मिंउँइँलेन् च प्ह्रिछ्या प्ह्रिल, धै च प्ह्रिछ्यार म्रुँए छाप मुँबै च्याए छापै या झोंल। 13 च प्ह्रिछ्यार तारे खबै च्युसे ङ्हिंर्बै अदार बिबै म्हैनए च्युसे सों त्हिंइर यहूदी ह्रेंर्बै कोलोमैं चिब्मैं, फ्रेंसि छमिमैं, खेब्-माँब्मैं, ताँन् सैवासि चमैंए ताँन् सै न्होर किंवाँन् बिबै ताँमैं च प्ह्रिछ्यार मुँल। 14 तोक्दिबै त्हेर यहूदीमैं सैबर ताँन् म्हिमैं तयार तरिगे बिसि प्ह्रिछ्यार्बै ताँमैं ताँन् म्हिमैंइ सेल् त्हुम्।
15 म्रुँइ ल्हैदिब् धोंले च प्ह्रिछ्या बोब्मैं युनन् क्ल्ह्‍यो क्ल्ह्‍योर ह्‍याइ। चु ताँमैं राजधानी शूशनर्बै म्हिमैंने या बिइ। चु ताँ थेसि शूशनर्बै म्हिमैं खैलबैल तइ, दिलेया म्रुँ नेरो हामान बिस्याँ प्हा थुँबर टिइ।