2
एस्तर म्रुँस्यो तब
लिउइ म्रुँ अहासूरसए ह्रिस म्हमा म्रुँस्यो बश्ती नेरो चइ लबै केए बिरोधर चइ प्ह्रिबै प्ह्रिछया मैंइ। छतमा म्रुँए सेवा लब्मैंइ बिइ, “क्हिए ल्हागिर छ्याँ-छ्याँबै च्हमिरिमैं म्हैद्। ह्रोंसए ग्याल्सर्बै ताँन् ह्‍युलउँइँले क्हिइ छ्याँ-छ्याँबै च्हमिरिमैं क्हि टिबै क्ल्ह्‍यो शूशनर्बै दरबरर पखो बिसि क्हिए के लबै म्हिमैं खटिदिद्। धै क्हिए के लबै म्हि हिचडा हेगेए जिम्मार चमैंलाइ थेंन्। धै चमैंलाइ पैरेबै सैमैं पिंन्। झाइले खाब् च्हमिरिलाइ क्हिइ खोमुँ चलाइन बश्तीए क्ल्ह्‍योर म्रुँस्यो तरिगे।” चु ताँ म्रुँइ बेल्‍ले छ्याँब ङ्हाँइ, धै छान् लइ।
राजधनि शूशनर बिन्यामिन खलकर्बै मोर्दकै मिं मुँबै यहूदी घ्रि मुँल। च याईरए च्ह मुँल, याईरए आबा शिमि मुँल, शिमिए आबा किश मुँल। बेबिलोनर्बै म्रुँ नबुकदनेसरइ यरूशलेमउँइँले यहूदार्बै म्रुँ यहोयाकीन च्युबर बोमा चु किश बिबै म्हि या चमैंने बालु बोल। 2:6 २ म्रुँ २४:१०-१६; २ इति ३६:१० चइ ह्रोंसए प्हाज्योंए च्हमि हदस्सा बिबै एस्तर धर्म च्हमि बनेल, तलेबिस्याँ चल आबा-आमा खाबै आरेल। च बेल्‍ले छ्याँब मुँल। चए आबा आमा सिबै लिउँइँ मोर्दकैइ च ह्रोंसए च्हमि धोंले न्हल।
च्हम म्रुँइ प्ह्रिबै प्ह्रिछ्यार्बै ताँ खन्तोदोंन् थेनेइ। छतसि ल्हें म्हिमैंइ ह्रों-ह्रोंसए च्हमिरिमैं शूशनर्बै म्रुँए दरबरर हेगेए जिम्मार पिंखइ। एस्तरलाज्यैया च च्हमिरिमैंए जिम्मा किंबै म्हि हेगेए जिम्मा दरबरर पखइ। एस्तर म्रोंमा हेगे बेल्‍ले सैं तोंसि चइ पैरेबै ल्हागिर एस्तरलाइ छ्या-छ्याँबै सैमैं पिंइ। झाइले म्रुँए दरबारउँइँले चए सेवा लबै ल्हागिर हेगेइ च्हमिरिमैं ङि खटेइ। च च्हमिरिमैं टिबै धिंर अरूलाइ भन्दा चमैंलाइ छेन् लइ।
10 एस्तरइ ह्रोंसए परवा नेरो ह्रेंए बारेर खाबलाज्यै या तोइ आबिल। तलेबिस्या मोर्दकैइ एस्तरने चु ताँ खाब्नेइ आबिद् बिल। 11 एस्तर खै तरिइमुँ बिसि क्होबर च च्हमिरिमैं टिबै धिंर्बै ह्‍यु घ्याँ मोर्दकैइ त्हिंइ ह्रोंसे प्ररिमल।
12 च त्हेर च्हमिरिमैं म्रुँ ङाँर बोब् भन्दा ओंसों म्हैंन टुल् समा मुर्रए छ्युगु, म्हैना टुल अत्तर फोसि छ्याँ-छ्याँबै सैमैंइ पैरेमिंमल। धै तिदिं योबै लिउँइ च्हमिरिमैं पलो-पलोले म्रुँ ङाँर बोमल। 13 च्हमिरि खाब् मुँलै खेंमैं टिबै धिंउँइँले म्रुँए दरबरर ह्‍यामा ह्रोंस चैदिबै सैमैं तो मुँलेया चइ बोसि ह्‍याल् योंमल। 14 च्हमिरि ङेसर म्रुँए ङाँर बोमल, धै प्हन्हाँधों न्हाँगर म्रुँइ न्हबै छमिंमैंए जिम्मा किंबै म्हि हिचड शाश्गजए जिम्मार अर्को धिंर च बोमल, धै म्रुँ सैं तोंसि चए मिं तेसि आहुइन् समा च म्रुँ ङाँर ह्‍याल् आयोंमल।
15 च त्हेर्न मोर्दकैए प्हाज्यों अबीहेलए च्हमि एस्तर म्रुँ ङाँर ह्‍याबै पलो खइ। (मोर्दकैइ एस्तरलाइ ह्रोंसए च्हमि धोंलेन् न्हल।) झाइले च च्हमिरिमैं रुँबर थेंबै हिचड हेगेइ तो-तो बोद् बिल च मत्त्रे एस्तरइ बोइ, अरू तोइ आबो। एस्तरलाइ म्रोंब्मैं ताँनइ चलाइ छ्याँब ङ्हाँइ। 16 म्रुँ अहासूरसइ ग्याल्स लसि टुदिंसे म्हैंन च्युल् तमा, तेबेत (पौष) बिबै म्हैनर, एस्तरलाइ दरबारर म्रुँ ङाँर बोइ।
17 अरू च्हमिरिमैं भन्दा म्रुँइ एस्तरलाइ बेल्‍ले खोइ, धै चए सैं एस्तर ङाँइ ह्‍याइ, छतसि म्रुँइ एस्तरए क्रर म्रुँस्योइ कुबै मुकुट कुमिंसि चलाइ बश्तीए क्ल्ह्‍योर म्रुँस्यो तल् पिंइ। 18 च लिउँइ म्रुँइ ह्रोंसए ग्याल्सर्बै ताँन् ह्‍युलर छुट्टि लसि ह्रोंसए ग्याल्सर्बै चिबनाँब्मैं नेरो ह्रोंसए सेवा लब्मैं हुइसि एस्तरए मिंर थेबै भत्तेर पिंइ। धै ताँनलाइ सै ल्हें फेबै सैमैं पिंइ।
 
म्रुँए बिरोधर जाल रोबै ताँ मोर्दकैइ सेइ
19 धबै अर्को च्हमिरिमैं खागु लमा मोर्दकै म्रुँए दरबारए मुल म्रार टिरिल। 20 मोर्दकैइ बिब् धोंलेन् एस्तरइ च त्हे समा च खाब म्हिमैं ग बिसि नेरो ह्रोंसए परवाए बारेर खाब्नेया तोइ आबिल। तलेबिस्याँ कोलो ओंनोंन् चइ प्हाज्योंइ बिबै ताँ ङिंमल।
21 तिगैं मोर्दकै म्रुँए दरबारए मुल म्रार टिरिमा दरबारए म्रार राबै हिचड बिग्थाना नेरो तेरेश म्रुँने ह्रिस खसि म्रुँलाइ सैबै ताँ लरिल। 22 चु ताँ थेसि मोर्दकैइ म्रुँस्यो एस्तरने बिइ, धै एस्तरइ मोर्दकैइ बिबै ताँ म्रुँने बिइ। 23 चु ताँ क्ह्रोंसेंन ङिंन उ आङिन बिसि ङ्योलु-च्युलु लमा चु ताँ क्ह्रोंसेन मुँन बिब् सेसि चमैं ङ्हिंलाइ सिं धुँर च्योवाइ। धै ओंसों तबै ताँमैं प्ह्रिथेंबै कितबर म्रुँए उँइँर चु ताँ या प्ह्रिथेंइ।

2:6 2:6 २ म्रुँ २४:१०-१६; २ इति ३६:१०