एस्‍तरए बारेर्बै ताँ
क्होल् त्हुबै ताँ
चु कितबर्बै ताँमैं फारस ह्‍युलर्बै (इरान) म्रुँ अहासूरसइ ग्याल्स (राज्य) लरिमा तबै ताँ ग। च त्हेर एस्तर मिं मुँबै यहूदी ह्रेंर्बै च्हमिरि घ्रि मुँल। च टोर्स्यो मुँल। च बेल्‍ले छ्याँब मुँबइले म्रुँ अहासूरइ चने ब्ह्‍या लइ। छले च म्रुँस्यो तइ। लिउँइ यहूदीमैंए शत्तुरमैंइ यहूदीमैं सैबर होंमा म्रुँस्यो एस्तरइ ताँन् यहूदीमैं जोगेमिंइ। चु कितबर म्रुँस्यो एस्तरइ लबै के ल्हें मुँ।
पूरिम बिबै यहूदीमैंए चाढ खैले तखइ बिब ङ्योइ चु कितब खेसि था सेल् खाँम्। चु कितब प्ह्रिबै म्हि खाब् मुँगे बिसि खाबज्यै था आसे। दिलेया यहूदी ह्‍युल नेरो च ह्रेंर्बै ताँमैं छेनाले था सेबै याहूदि म्हिइन चु प्ह्रिलै ङ्हाँम्। चु कितबर परमेश्‍वरए मिं आप्ह्रिइमुँ, दिलेया खीए फिर बिश्‍वास लब्मैंए फिर खैतबै दु:ख तखलेया परमेश्‍वरजी जोगेमिंल् खाँम् बिब ङ्योइ चु कितबउँइँले क्होल् खाँम्।
चु कितबर मुँबै ताँमैं
एस्तर म्रुँस्यो तयाब १:१—२:२३
हामानइ लबै आछ्याँबै चाँजोमैं ३:१—५:१४
हामानलाइ सैवाब ६:१—७:१०
यहूदीमैंइ शत्तुरमैंए फिर ट्होब ८:१—१०:३
1
म्रुँस्यो बश्ती पदउँइँले तवाब
चुर मुँबै ताँमैं म्रुँ अहासूरसए पलोर तल, च म्रुँ अहासूरसइ भारात ह्‍युलउँइँले कूश ह्‍युल* 1:1 कूश ह्‍युल मिश्र ह्‍युलए दक्षिणउइ पर्दिमल समा प्रसे ङ्हिस्युसे ङिं ह्‍युल फिर ग्याल्स लल। 1:1 एज्रा ४:६ च त्हेर म्रुँ अहासूरसइ शूशनर मुँबै ह्रोंसए राजगद्दिर टिसि शासन लल। चइ शासन लबै सोंदिर ह्रोंसए ताँन् के लब्मैंए जिम्मा नोब्मैं नेरो चर्बै चिब्मैंए ल्हागिर थेबै भत्‍तेर पिंइ। छले भत्‍तेर पिंमा चर ताँन् ह्‍युलर्बै म्रुँमैंए प्हसेमैं, फारसी नेरो मादी सेनामैं, थे-थेबै म्हिमैं नेरो ताँन् ह्‍युलर्बै चिबनाँब्मैं खइ।
च त्हेर म्रुँइ ह्रोंसए दरबारर मुँबै सै न्होरमैं, सै ल्हें फेब छ्याँ-छ्याँबै सैमैं प्रसे प्रेज्यु त्हिंइ (म्हैंन ट्हुल्) समा उँइँइ। च त्हेमैं नुयाबै लिउँइ म्रुँइ राजधानी शूशनर्बै थेब च्योंबै म्हिमैं ताँनलाइ भत्तेर पिंइ। च भत्तेर म्रुँए दरबारर्बै बगैंचा न्होंर ङिगैं समा तइ। च बगैंचर सुतिए तार्ग्या, पिङ्ग्या पर्दामैं च्योंल, च पर्दा तार्ग्या नेरो कलाँजी रङर्बै छोइ सिङ्गमरमर बिबै तार्ग्या युमाए त्होर मुँबै चाँदिए रिंङमैंर फैल, धै चर छ्याँ-छ्याँबै बुट्‍टा झोंबै ओल्ग्या, तार्ग्या सिङ्गमरमर नेरो सै ल्हें फेबै छ्याँ-छ्याँबै युमामैं ह्‍युर तिल। छलेन म्हि क्हुँबै ल्हागिर चए फिर मारा नेरो चाँदिए सोफामैं थेंल। धै सैं तोंदै म्रुँइ स्यो-स्योबै बुट्‍टा झोंबै माराए प्हेलर अँगुरए प्हा 1:7 वाइन, दाखमद्य झोंसि चर टिबै म्हिमैंलाइ म्रेंन्ले थुँल् पिंइ। चर खाबलाज्यै या कर ल्हैदिसि थुँल् पिंल् आयोंमल। छतसि ह्रोंसए के लब्मैंने “म्हिमैंइ थुँल् खाँब्दे थुँल् पिंन्,” बिसि म्रुँइ ओंसोंन् बिथेंल।
च त्हेर्न म्रुँस्यो बश्तीज्यै या म्रुँ अहासूरसए दरबारर च्हमिरिमैंए ल्हागिर भत्तेर पिंइ।
10 भत्तेर लबै ङिरोर अँगुरए प्हा थुँदै निस्योदै सैं तोंसि म्रुँइ ह्रोंसए केब्छैंमैं ङि महूमान, बिज्‍था, हर्बोना, बिग्‍ता, अबगथा, जेथेर नेरो कर्कास हुइसि “म्रुँस्योलाइ मुकुट कुसि पैरेदिसि ङ ङाँर पखो,” बिसि ल्हैदिइ, 11 तलेबिस्याँ म्रुँस्यो बश्ती बेल्‍ले छ्याँब मुँल। छतसि चर्बै चिबनाँब्मैं नेरो अरू ताँन् मुँयुमैंइ म्रुँस्यो म्रोंरिगे बिबै सैं म्रुँल् मुँल। 12 दिलेया चइ खो बिसि सँउँसर कुलसेया म्रुँस्यो बश्ती आखमा म्रुँ मि धोंलेन् लुँबै ह्रिस खइ।
13 च त्हेर “छाबै म्हिमैंए ल्हागिर तो लल् त्हुम्? नियम कानुनर तो मुँ?” बिसि क्होबर म्रुँइ ह्रब् सेब्मैंने सल्‍ला किंइ। 14 फारस नेरो मादी ह्‍युलर्बै कर्शेना, शेथार, अद्‌माथा, तर्शीश, मेरेस, मर्सेना नेरो ममूकान बिबै म्हिमैं म्रुँने बालुन् मुँल। चमैं खोंयोंन् बिलै म्रुँ ङाँर ह्‍याल् योंमल धै च ग्याल्सर्बै थेबै मान योंब्मैं मुँल।
15 छतसि म्रुँइ चमैंने बिइ, “म्रुँस्योलाइ किंबर ङइ म्हिमैं कुलसेया च आख। ङइ बिब चइ आङिं! तारे छाबै म्हिलाइ कानुनइ पिंल् त्हुबै सजैं तो मुँ? तलेबिस्याँ ङइ किंबर म्हिमैं कुलसेया च खल् आङिं।”
16 छबिमा ममूकानइ बिइ, “म्रुँल् मत्त्रै आङि, म्रुँस्यो बश्तीइ म्रुँ अहासूरसए ग्याल्सर्बै ताँन् चिबनाँब्मैं नेरो अरू ताँन् मुँयुमैंल या अब्ब्रु वाइ। 17 म्रुँस्यो बश्तीइ लबै केमैं तारे खन्तोदोंर्बै चमिरिमैंइ थेब्मुँ, धै चमैंज्यै या ह्रों-ह्रोंसए प्युँलाइ तो धोंइ आङ्हाँब्मुँ। ‘म्रुँ अहासूरइ म्रुँस्यो बश्ती ह्रोंसए ङाँर पोखो बिसि म्हिमैं कुलसेया म्रुँस्यो बश्ती आङि,’ बिसि चमैंइ बिब्मुँ। 18 म्रुँस्यो बश्तीइ छ लइ बिब थेमा फारस नेरो मादीर्बै थे-थेबै घरानार्बै च्हमिरिमैंइ म्रुँए के लबै चिब्मैंने चु ताँ लब्मुँ, चु ताँइ लमा चर्बै च्हमिरिमैंज्यै या ह्रोंसए प्युँमैंलाइ तो धोंइ आङ्हाँब्मुँ, छलमा चमैंए प्युँमैं बेल्‍ले ह्रिस खब्मुँ। 19 छतसि तारे बश्ती खोंयोंइ क्हिए ङाँर खल् आयोंरिगे बिब क्हिए सैं मुँस्याँ फरिसीमैं नेरो मादीमैंए कानुनइ थोल् आखाँबै प्ह्रिछ्या घ्रि प्ह्रिबर ल्हैदिद्। धै म्रुँस्यो बश्तीए क्ल्ह्‍योरि च भन्दा छ्याँबै च्हमिरिलाइ म्रुँस्यो लसि थेंन्। 20 छले म्रुँइ प्ह्रिछ्या प्ह्रिइ बिबै ताँ ताँन् ग्याल्सर थेनेरिगे। छलस्याँ थेब च्योंब ताँन् च्हमिरिमैंइ ह्रों-ह्रोंसए प्युँइ बिब ङिंब्मुँ।”
21 ममूकानइ बिबै चु ताँ म्रुँ नेरो म्रुँए चिब्मैंइ छ्याँब ङ्हाँइ, धै म्रुँइ ममूकानइ बिब् धोंन् लइ। 22 झाइले “चर्बै मुँयुँमैंइ ह्रोंसए धिंर्बै परवार क्ल्हे लरिगे,” बिसि म्रुँइ ग्याल्सर्बै खन्तोदोंन् ह्रों-ह्रोंसए क्युइर प्ह्रिछ्या प्ह्रिसि कुलइ।

*1:1 1:1 कूश ह्‍युल मिश्र ह्‍युलए दक्षिणउइ पर्दिमल

1:1 1:1 एज्रा ४:६

1:7 1:7 वाइन, दाखमद्य