4
बोअज नेरो रूथए ब्ह्‍या
छतसि बोअज सहरर्बै मुल म्रा ङाँर ह्‍यासि टिरिबै तिस्याँदे लिउँइँ चमैंलाइ दु:ख सुखर ल्होल् त्हुबै एलीमेलेकए चेंदोर्बै नातो फेबै म्हि च घ्याँन् खइ। चए बारेर बोअजइ ओसोंन् रूथने बिल। चलाइ म्रोंसि “ओ ङए थु, चुर खो,” बिसि बोअजइ चलाइ हुइ। छले हुइमा चै या बोअज ङाँर खसि टिइ। च त्हेर्न सहरउँइँले चिबनाँब्मैं च्यु च घ्याँर् खरिल। छतसि चमैंलाज्यै या बोअजइ “तिस्याँ चुर टिमिंन्,” बिसि यो छ्युँ लमा चमैं या टिइ। झाइले नाओमी नेरो रूथलाइ दु:ख सुखर ल्होल् त्हुबै एलीमेलेकए चेंदोर्बै नातो फेबै म्हिने बिइ, “ङ्योए आघेंए प्ह्रेंस्यो नाओमी मोआब ह्‍युलउँइँले एखइमुँ, चइ ह्रोंसने मुँबै म्रों तिलुँ चुँल् म्हैमुँ। छतसि चु चिबनाँब्मैंए ओंसों च म्रों क्हिइ किंरिगे बिब ङए सैं मुँ। तलेबिस्याँ चेंदोंर्बै नातो न्होंर्बै हगवाल क्हि ग। क्हिइ आकिं बिस्याँ ङन् किंम्, तलेबिस्याँ ङै या नातो न्होंर्बै म्हिन् ग।”
छबिमा चइ “अँ अँ ङन् किंम्,” बिइ।
धबै बोअजइ बिइ, “तम् तम्। नाओमीए क्ल्ह्‍यो किंम् बिस्याँ क्हिइ मोआब ह्‍युलउँइँले नाओमीने खबै म्हरेस्यो रूथने ब्ह्‍या लल् त्हुम्। तलेबिस्याँ सियाबै म्हिए मिं आम्हबै ल्हागिर च क्ल्ह्‍यो चए परवाए न्होंर्न तल् त्हुम्।”
चु ताँ थेसि च चेंदोंर्बै नातो फेबै म्हिइ बिइ, “चु क्ल्ह्‍यो ङ आकिं, क्हिन् किंन्। ङ चेंदोंर्बै हगवाल मुँनाबिलेया चु क्ल्ह्‍‍यो किंबै हग ङइ क्हिलाइन पिंस्यो, तलेबिस्याँ चु क्ल्ह्‍यो किंइबिस्याँ लिउँइ ङइ योंल् त्हुबै सै न्होर आयों उ बिसि ङ ङ्हिंइमुँ।”
स्योंम इस्राएलीमैंइ क्ल्ह्‍‍यो किंब-चुँब लमा तारे ताँ पक्‍का तइ ओ बिबै ल्हागिर चुँबै म्हिइ किंबै म्हिलाइ ह्रोंसए जुत्ता प्लिसि पिंबै छ्या मुँल। छले चमैंइ ह्रोंसए ताँ पक्‍का लमल। छतसि च चेंदोंर्बै नातो फेबै म्हिइ “क्हिइन चु म्रों किंन्” बिसि ह्रोंसए जुत्ता प्लिसि बोअजलाइ पिंइ। 4:7-8 व्य २५:९
झाइले बोअजइ चर्बै चिबनाँब्मैं नेरो ताँन् म्हिमैंने बिइ, “एलीमेलेक, महलोन नेरो किल्‍योनए ताँन् सैमैं ङइ नाओमीए योउँइँले किंइमुँ बिबै ताँर तिंयाँ क्हेमैं साँचि मुँ। 10 च बाहेक सियाबै म्हिए मिं खोंयोंइ आम्हरिगे बिसि महलोनए प्ह्रेंस्यो मोआबीस्यो रूथने ङइ ब्ह्‍या लइमुँ। चु सहरर्बै म्हिमैंए मिं प्ह्रिबै खाता नेरो ङ्योए म्हाँजोउँइँले महलोनए मिं खोंयोंइ म्हरिब् आरे बिबै ताँए साँचि या क्हेमैंन् मुँ।” 4:10 व्य २५:५-६
11 छबिमा मुल म्रार मुँबै चिबनाँब्मैं नेरो ताँन् म्हिमैंइ “चु ताँर ङि साँचि मुँ,” बिइ। “धै क्हिए धिंर खबै चु च्हमिरिलाइ इस्राएलए कुल बनेबै स्योंम्बै राहेल नेरो लेआलाइ धोंले आशिक पिंरिगे। एप्राताए कुलर क्हिलाइ ताँनइ म्हाँदिरिगे। बेथलेहेमर क्हिए मिं कालेदिरिगे। 4:11 उत २९:३१ 12 झाइले याहवेहजी चु च्हमिरिउँइँले पिंबै प्हसेमैंउँइँले क्हिए सन्तान यहूदाउँइँले तामारइ फिबै च्ह फारेसए सन्तान धोंन् तरिगे।” 4:12 उत ३८:२७-३०
 
दाऊदए सन्तान
13 छले बोअजइ रूथलाइ ब्ह्‍या लसि ह्रोंसए धिंर बोइ। धै याहवेहजी आशिक पिंसि चमैंलाइ च्ह घ्रि पिंइ। 14 छतसि चर्बै च्हमिरिमैंइ नाओमीने बिइ, “याहवेहए मिं थेब् तरिगे! क्हिलाइ ल्होबै अर्को म्हि याहवेहजी पिंमा क्हिइ क्वें योंइ। इस्राएलर चु कोलोए मिं कालेदिरिगे। 15 क्हिए च्होंइ क्हिलाइ ल्हें म्हाँया लकमुँ, क्हिए ल्हागिर च्ह ङिइ भन्दा च थेब् ग। धै तोगो चउँइँले क्हिइ क्वें योंइमुँ। चु कोलोइ क्हिलाइ छारा छ पिंब्मुँ, धै क्हि माँब् तमा चुइ क्हि छेनाले न्हब्मुँ।”
16 नाओमीइ च कोलो सुसर लसि क्ह्‍वेंदर ख्वेमल। 17 चमैंए ङ्‍हेब्-ट्हुबमैंइ “नाओमीइ च्ह योंइ!” बिसि चए मिं ओबेद थेंइ। चुन् ओबेद यिशैए आबा नेरो दाऊदए बाज्यु तइ।
 
फारेसउँइँले दाऊद समार्बै सन्तानमैं
18 फारेसए च्ह हेस्रोन तइ, 19 हेस्रोनए च्ह आराम तइ, आरामए च्ह अम्‍मीनादाब तइ, 20 अम्‍मीनादाबए च्ह नहशोन तइ, नहशोनए च्ह सल्‍मोन तइ, 21 सल्‍मोनए च्ह बोअज तइ, बोअजए च्ह ओबेद तइ, 22 ओबेदए च्ह यिशै तइ, धै यिशैए च्ह दाऊद तइ।

4:8 4:7-8 व्य २५:९

4:10 4:10 व्य २५:५-६

4:11 4:11 उत २९:३१

4:12 4:12 उत ३८:२७-३०