यूहन्‍नाने उँइँथेंबै
दर्शन
प्‍ह्रिबै म्‍हि: यूहन्‍ना।
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ९० साल, अथवा बि. सं. १४७ सालजरे प्‍ह्रिलै।
प्‍ह्रिबै ताँ: ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लब्‍मैंइ “येशू प्रभुन् ग” बिमल, छतसि रोमी सरकारइ चमैंलाइ दुःख पिंमल। छतमा यूहन्‍नाइ चु ताँ प्ह्रिइ। यूहन्‍नाए खास ताँ चमैंलाइ क्ह्रोंसेंन्बै आशा लल् पिंसि सैं क्‍होल् लबर झाइले खै तबै दुःख तलेया बिश्‍वास लब आपिल्‍ले छ्ह थोद् बिब् ग।
बिश्‍वास लब्मैं बाहेक अरूमैंइ आक्‍होरिगे बिसि यूहन्‍नाइ अहानउँइँले सैंर्बै दर्शनमैंए बारेर प्ह्रिइमुँ। चइ बिल् म्हैबै मुख्य ताँ चुन् ग: ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टजी के लमा परमेश्‍वरजी खीए ताँन् शत्तुरमैंए फिर, बिलन् त्हुमा दुष्‍टए फिर, ताँन् सैए फिर युगुर्लै ट्होगों तइमुँ। झाइले खीए फिर बिश्‍वास लब्मैंलाइ छारा मु नेरो छारा पृथ्‍बीर्बै थेबै आशिक पिंब्‍मुँ।
चु कितबर मुँबै ताँमैं
शुरुबै ताँ १:१-८
बिश्‍वासीमैंए ल्हागिर प्‍ह्रिबै प्ह्रिछ्या ङि १:९—३:२२
स्‍वर्गरि परमेश्‍वरए मिं क्वेब ४:१-११
छाप ङि झोंबै काउदए प्हैं ५:१—८:१
बिगुल ङि ८:२—११:१९
अजिङ्गर नेरो आछ्याँबै खेदो ङ्हिं १२:१—१३:१८
अरू दर्शनमैं १४:१—१५:८
परमेश्‍वरए ह्रिसइ प्लिंबै प्हेला ङि १६:१-२१
परमेश्‍वरए शत्तुरमैं ट्होसि नास लब १७:१—२०:१०
आखिरि सजैं २०:११-१५
छारा मु, छारा पृथ्‍बी नेरो छारा यरूशलेम २१:१—२२:५
आखिरि ताँ २२:६-२१
1
येशू ख्रीष्‍टजी उँइँमिंबै ताँमैं, तारे युनन् तखबै ताँमैं खीए के लब्‍मैंइ क्होरिगे बिसि परमेश्‍वरजी येशूलाइ चु ताँ पिंब् ग। येशूजी खीए सेवा लबै म्‍हि यूहन्‍ना ङाँर खीए स्‍वर्गदूत कुल्‍मिंसि चु ताँमैं बिमिंइ। झाइले यूहन्‍नाइ ह्रोंसइ म्रोंबै ताँन् सैमैं बिमिंइमुँ, चइ बिमिंबै परमेश्‍वरउँइँले खबै ताँ नेरो येशू ख्रीष्‍टजी उँइँमिंबै क्ह्रोंसेंन्बै ताँ चुन् ग। चु कितब खेमिंबै म्‍हिइ आशिक योंब्मुँ, झाइले चु कितबर्बै ताँ थेसि चर बिब् धोंले छ्ह थोब्मैंइ आशिक योंब्मुँ, तलेबिस्याँ चु ताँन् ताँमैं तबै त्हे चेंदोन् खसिन् मुँ।
एशियार्बै बिश्‍वासीमैंने जय मसीह बिमिंब
एशिया ह्‍युलर्बै नाँस ङिर्बै बिश्‍वासीमैंने ङ यूहन्‍नाउँइँले जय मसीह मुँ।
क्‍हेमैंलाइ परमेश्‍वर, प्ल्ह ङिउलो नेरो येशू ख्रीष्‍टउँइँले दयाम्हाँया नेरो शान्ति तरिगे। परमेश्‍वर मुँल, मुँ, लिउँज्‍यै या युब्‍मुँ। प्ल्ह ङिउलो खीए राजगद्दिए उँइँर मुँ। 1:4 प्रस ३:१४; दर्शन ४:५ येशू ख्रीष्‍ट क्ह्रोंसेंन्‍बै भर लल् खाबै साक्षि मुँ, सिबउँइँले खी ताँन् भन्दा ओंसों सोगों तल, खी पृथ्‍बीर्बै म्रुँमैंए क्ल्हे ग।
प्रभु येशूजी ङ्योलाइ म्हाँया लम्। खी सिमिंसि खीए कोउँइँले ङ्यो पापउँइँले फ्रेमिंइमुँ। 1:5 यशै ५५:४; भज ८९:२७ खीए परमेश्‍वर आबाए सेवा लरिगे बिसि येशूजी ङ्योलाइ परमेश्‍वरए मिंर ख्रो पिंबै खेगिमैं लमिंइमुँ। येशू ख्रीष्‍टए मिं खोंयोंन् बिलै थेब् तरिगे। आमेन, छान् तरिगे। 1:6 प्रस १९:६; दर्शन ५:१०
ङ्ह्‍योत्ति, येशू न्‍हाँम्‍स्योर युइन मुँ। खीलाइ सैब्मैं नेरो अरू ताँन् म्हिमैंज्यै या खी म्रोंब्‍मुँ। छले खि युरिब् म्रोंमा ह्‍युलर्बै ताँन् म्हिमैं न्हुँ लसि क्रोब्‍मुँ। आमेन, छान् तरिगे। 1:7 दान ७:१३; मत्ती २४:३०; मर्क १३:२६; लूक २१:२७; १ थेस ४:१७; जक १२:१०; यूह १९:३४,३७; मत्ती २४:३०
“ताँन् भन्दा ओंसोंबै नेरो ताँन् भन्दा लिउँइँबै ङन् ग।* 1:8 ताँन् भन्दा ओंसोंबै नेरो ताँन् भन्दा लिउँइँबै ङन् ग ग्रिक क्युइरि, अल्‍फा नेरो ओमेगा। चमैं ओंसोंबै नेरो आखिरि अक्षर ग। बिसि तोन्दोंरि लल् खाँबै परमेश्‍वरजी बिइमुँ, खी मुँल, मुँ, लिउँज्यै या युब्‍मुँ। ग!” 1:8 दर्शन २२:१३; प्रस ३:१४
यूहन्‍नाइ येशू ख्रीष्‍टलाइ म्रोंब
ङ क्‍हेमैंए आघें यूहन्‍ना ग। येशूए फिर बिश्‍वास लबइले क्‍हेमैंइ धोंलेन् ङज्यैया खैबन् दु:ख तलैया ङइ सैदिइमुँ। येशू ख्रीष्‍टए बारेर ग्वाइ पिंदै परमेश्‍वरए ताँ बिप्रबै लमा म्‍हिमैंइ ङलाइ मा ङ्युँइर मुँबै पत्‍मोस बिबै कोंर च्युथेंल। 10 प्रभुए त्हिंइर 1:10 प्रभुए त्हिंइर आइतबार पबित्र प्ल्हजी ङलाइ प्लिंइ। च्हमा ङए लिउँइ थुतुरुल् धों तबै कैइ, 11 “क्‍हिइ म्रोंबै ताँ कितबर प्‍ह्रिसि नाँस ङिर्बै एफिसस, स्‍मुर्ना, पर्गामम, थिआटीरा, सार्डिस, फिलाडेल्‍फिया नेरो लाउडिकिया बिबै नाँसर्बै बिश्‍वासीलाइ पिमिंन् बिब ङइ थेइ।”
12 ङने पोंब खाब् मुँगे बिसि ङ लिग्‍याँ तोइ ङ्‍ह्‍योमा ङइ माराए पानस ङिउलो म्रोंइ। 13 च पानसए म्हाँजोर म्‍हिए च्ह धों ब्योंबै म्हि घ्रि म्रोंइ। खीजी प्‍हले समान् युल्‍ले क्‍वें खिल, धै खीए तिंरै या माराए फित्ता मुँल। 1:13 दान ७:१३; दान १०:५ 14 खीए क्र पै, अथवा क्‍लिं धोंले फोस्रे ब्‍योंब मुँल। झाइले खीए मि मिए राब धों तब् मुँल। 1:14 दान ७:९; १०:६ 15 खीए प्‍हले भट्टिर खारदिबै सरेस धोंले वाँ वाँ ब्योंब् मुँल। खीए कै बेल्‍ले ङ्‍हेबै छारे धों तब् मुँल। 1:15 इज १:२४; ४३:२ 16 खीए क्‍योलो योर मुसारा ङि मुँल। झाइले खीए सुँउँइँले दोहोरोन् धार मुँबै सेलाँ त्‍होंल। खीए लि त्‍हिंयाँ आधार्बै त्‍हिंयाँ धोंले बेल्‍ले चारब मुँल। 17 खीलाइ म्रोंमा ङ सिब् धोंन् तसि खीए प्‍हलेर पत्गु तइ। दिलेया खीए क्‍योलो यो ङए फिर थेंसि खीजी बिइ, “आङ्हिंन्, ताँन् भन्दा ओंसोंबै नेरो ताँन् भन्दा लिउँइँबै ङन् ग। 1:17 यशै ४४:६; ४८:१२; दर्शन २:८; २२:१३ 18 सोगों परमेश्‍वर ङन् ग। ङ सियाल, दिलेया तारे ङ खोंयोंइ बिलै सोरिम्। काल नेरो म्‍हि प्‍ल्‍हमैं नाँसर्बै साँजु नेरो हग ङने मुँ। 19 छतसि तोगो म्रोंरिबै ताँमैं नेरो लिउँइ तखबै ताँमैं ङ्हिंन-ङ्हिंन् क्‍हिइ प्‍ह्रिद्। 20 ङए क्‍योलो योर क्‍हिइ म्रोंबै मुसारा ङिउलो नेरो माराए पानस ङिउलोए अर्थ चु ग: मुसारा ङिउलोए अर्थ नाँस ङिउलोर्बै बिश्‍वासीमैंए फिर्बै चिब्मैं ग, झाइले चु पानस ङिउलोए अर्थ नाँस ङिउलोर्बै बिश्‍वासीमैं ग।

1:4 1:4 प्रस ३:१४; दर्शन ४:५

1:5 1:5 यशै ५५:४; भज ८९:२७

1:6 1:6 प्रस १९:६; दर्शन ५:१०

1:7 1:7 दान ७:१३; मत्ती २४:३०; मर्क १३:२६; लूक २१:२७; १ थेस ४:१७; जक १२:१०; यूह १९:३४,३७; मत्ती २४:३०

*1:8 1:8 ताँन् भन्दा ओंसोंबै नेरो ताँन् भन्दा लिउँइँबै ङन् ग ग्रिक क्युइरि, अल्‍फा नेरो ओमेगा। चमैं ओंसोंबै नेरो आखिरि अक्षर ग।

1:8 1:8 दर्शन २२:१३; प्रस ३:१४

1:10 1:10 प्रभुए त्हिंइर आइतबार

1:13 1:13 दान ७:१३; दान १०:५

1:14 1:14 दान ७:९; १०:६

1:15 1:15 इज १:२४; ४३:२

1:17 1:17 यशै ४४:६; ४८:१२; दर्शन २:८; २२:१३