यहूदाइ
प्‍ह्रिबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: यहूदा। चु यहूदा प्रभु येशू नेरो याकूबए साख्‍खै अलि मुँल।
प्‍ह्रिबै क्‍ल्‍ह्‍यो: इस्राएल ह्‍युल
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ७० साल, अथवा बि. सं. १२७ सालजरे।
प्‍ह्रिल् त्हुबै ताँ: “ङिज्‍यै या येशू ख्रीष्‍टए फिर बिश्‍वास लम्” बिसि म्हिमैंलाइ स्‍योलिबै ताँ लोमिंब्मैंए बिरोधर यहूदइ चु प्ह्रिछ्या प्ह्रिब् ग। चु प्ह्रिछ्यार प्‍ह्रिबै ताँ नेरो प्ह्रिबै ङ्हिखेबै लार पत्रुसइ प्ह्रिबै प्ह्रिछ्यार्बै ताँमैं ल्हें क्ह्रिम्। चु प्ह्रिछ्या खेब्‍मैंलाइ म्हाँया लसि यहूदाइ छ बिइमुँ, “ङ्योइ बिश्‍वास लल् त्हुबै ताँ खोंयोंन् बिलै तरिबै ल्हागिर परमेश्‍वरजी तिखेर्न ह्रोंसए म्‍हिमैंलाइ लोमिंल् खाँइमुँ। छतसि च ताँ जोगेसि थेंन्।” (पद ३)
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ओंसोंबै ताँमैं १-२
स्‍योलिबै ताँ लोमिंब्‍मैंए बानि ब्योर नेरो चमैंइ योंल् त्हुबै सजैं ३-१६
येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै ताँ छेनाले क्वेंन् बिबै ताँ १७-२१
अरूमैंलाइ सैं न्होंउँइँलेन् म्हाँया लल् त्हुम् बिबै ताँ २२-२५
1
येशू ख्रीष्‍टए के लबै म्हि ङ याकूबए अलि यहूदाउँइँले 1:1 मत्ती १३:५५; मर्क ६:३ परमेश्‍वरजी खोसि त्‍हाँबै म्‍हिमैंलाइ जय मसीह मुँ।
परमेश्‍वर आबाजी क्हेमैंलाइ म्हाँया लइमुँ, धै येशू ख्रीष्‍टजी क्हेमैंलाइ रक्षा लथेंइमुँ। छतसि क्‍हेमैंए फिर थेबै दया, शान्ति नेरो म्हाँया ल्हें तदै ह्‍यारिगे।
स्‍योलिबै ताँ लोमिंबै म्‍हिमैं
ओ ङए खोबै थुमैं, ङ्यो ताँनइ योंबै मुक्‍तिए बारेर्बै ताँमैं प्‍ह्रिबै सैं ङल मुँल। दिलेया तोगो ङ्योइ बिश्‍वास लल् त्हुबै ताँए बारेर प्‍ह्रिल् त्‍हुइमुँ। खोंयोंन् बिलै तरिबै ल्हागिर परमेश्‍वरजी तिखेर्न खीए म्‍हिमैंलाइ च ताँ लोमिंल् खाँइ। च ताँ जोगेसि थेंन् बिबै ल्हागिर ङइ चु प्ह्रिछ्या प्ह्रिल् त्हुदा ङ्हाँइ। तलेबिस्याँ को-कोइ म्‍हिमैं स्योलिबै ताँ बिबर क्हेमैंए म्हाँजोर था आसेल्‍ले होंयाल् खाँइमुँ। चुमैंइ परमेश्‍वरलाइ आम्हाँदि, धै चुमैंए आछ्याँबै केमैं लबै ल्हागिर ङ्योए परमेश्‍वरए दयाम्हाँयालाइ तो धोंइ आङ्हाँन्ल्‍ले छाइ खैने माइ खै लवाम्। धै ङ्योए घ्रि मत्‍त्रे क्ल्हे प्रभु येशू ख्रीष्‍टए फिर चमैंइ बिश्‍वास आल। छतसि ओंसों ओंनोंन् चमैं दण्ड योंबर ठर्दिल् खाँइमुँ।
क्‍हेमैंइ चु ताँ ओंसोंन् था सेल् खाँल। दिलेया धबै क्हेमैंलाइ तिब्ले मैंमिंदा ङ्हाँइ, प्रभुजी इस्राएलीमैंलाइ मिश्र ह्‍युलउँइँले जोगेसि पखल, दिलेया चमैं न्होंरि लिउँइ बिश्‍वास आलब्मैंलाइ परमेश्‍वरजी नास लवाइ। 1:5 प्रस १२:५१; गन्ती १४:२९-३० धै अर्को ताँ, को-कोइ स्‍वर्गदूतमैंइ ह्रोंसए पदर टिसि लल् त्हुबै के आलल्‍ले अर्कोन् के लल् म्हैइ, टिल् त्हुबै क्ल्ह्‍यो पिवाइ। छतसि चमैंलाइ दण्‍ड पिंबै त्हिंइ समा खोंयोंइ त्होंल् आखाँल्‍ले मिछु खैबै क्ल्ह्‍योर खीजी फैथेंइमुँ। धै सदोम, गमोरा नेरो चमैंए खागुबै सहरर्बै म्हिमैंलाइ मैंन्। चमैंइ ब्यभिचार लसि आतबै के लइ। छतसि खोंयोंइ आसिबै मिर दण्‍ड योंसि चमैं नमुना तइमुँ। 1:7 उत १९:१-२४
च धोंलेन् चु स्‍योलिबै ताँमैं लोमिंबै म्‍हिमैंज्‍यै या पाप लम्। फाक्‍कर्बै दर्शन म्रोंसि चुमैंइ ह्रोंसए ज्युलाइन पापर च्होवाम्। झाइले प्रभु येशूए हगलाइ तो धोंइ आङ्हाँ, धै थेबै मान योंबै स्‍वर्गदूतमैंलाइ स्यारसि छ्याब् ल्हैदिम्। दिलेया स्वर्गदूतमैं न्होंर्बै चिब मिखाएलज्यै या मोशाए सिनुए बारेर दुष्‍ट‍ने ताँ लमा गाल् आके, छ्याब् ल्हैदिबै आँटै या आलल, बरु “क्‍हिलाइ याहवेहजीन् हौदिरिगे,” बिल। 1:9 दान १०:१३,२१; १२:१; दर्शन १२:७; व्य ३४:६; जक ३:२ 10 दिलेया चु स्‍योलिबै ताँ लोमिंब्‍मैंइ ह्रोंसइ आक्‍होबै ताँ या बिल्‍लि लसि पोंम्। धै बुद्धि आरेबै खेदोमैं धोंले च्हैंब् मैंब् आलल्‍ले चमैं सैंर्बै ताँमैंए लिलि प्रसि आछ्याँबै के लम्। छाबै केमैंइन चमैंलाइ नास लवाम्। 11 धिक्‍कार मुँ चमैंलाइ। तलेबिस्याँ स्‍योंम्‍बै कयिनइ* 1:11 कयिनइ कइनइ ह्रिस लसि ह्रोंसए अलिलाइ म्हाँया आलसि सैवाल। लब् धोंबै के चमैंइ लम्। ह्रोंसए फायदए ल्हागिर बालम बिबै म्हिइ लब् धोंबै गल्‍ति चमैंइ लम्। छतसि मोशाए बिरोधर राबै स्‍योंम्‍बै कोरह बिबै म्‍हि धोंले चमैंइ ठिक अधिकारए बिरोध लबइले नास तयाम्। 1:11 उत ४:३-८; गन्ती १६:१-३५; २२:१-३५ 12 संगति लल् खाँसि चब् थुँब् लमा चुमैं पि आरेल्‍ले चब्मैं ग। तलेबिस्याँ चमैंइ खाबलाज्यै या वास्ता आल, अरूइ चल् योंरिगे उ आयोंरिगे चमैंलाइ न्हुँ आरे। चमैं थेबै खैंइ नोइ बोवाबै नाँ आरेबै न्‍हाँम्‍स्यो धों तब्मैं ग। झाइले रो आरोबै सर्खर्बै सिं धुँ धों तब्मैं ग, ङ्हिब्‍ले सियाबै धुँमैं धोंले चमैं जराउँइँलेन् स्‍युवाइमुँ। 13 चमैं मा ङ्युँरर्बै थेबै भेल्‍गामैं धों तब्मैं ग। चुमैंइ फापिल्‍ले ह्रोंसइ लबै आछ्याँबै केमैं उँइँम्। चमैं क्‍ल्‍ह्‍यो घ्रिर आटिबै मुसारा धोंब मुँ। छाबै म्‍हिमैंए ल्हागिर क्रोंर्बै मिछु खैबै क्‍ल्‍ह्‍यो परमेश्‍वरजी खोंयोंइन साँथेंइमुँ।
14 चमैंए बारेर हनोकइ स्‍योमनन् लिउँइ तखबै ताँ बिल। (हनोक बिबै म्‍हि परमेश्‍वरजी बनेबै ओंसोंबै म्‍हि आदमउँइँले पुस्‍ता ङि लिउँइँबै म्‍हि मुँल।) 1:14 उत ५:१८,२१-२४
“थेद्, प्रभु खीए हजारौं-हजारौं स्‍वर्गदूतमैंने
15 ताँन् म्‍हिए निसाफ लबर युब्‍मुँ।
चमैंइ खीलाइ आम्हाँदिल्‍ले आछ्याँबै केमैं लइ,
धै खीलाइ आम्हाँदिब्मैंइ खीए बिरोधर आछ्याँबै ताँ पोंइ,
छतसि चमैंलाइ निसाफ लसि दण्ड पिंबर खी युब्मुँ।”
16 च स्योलिबै ताँ लोमिंब्‍मैं प्होंगि कैगि लब्मैं, अरूलाइ छ्याब् ल्हैदिब्मैं, ह्रोंसए सैंउँइँले खबै आछ्याँबै ताँमैंए लिलि प्रब्मैं, थेब् प्‍हैंब्मैं, ह्रोंसए फायदाए ल्हागिर म्‍हिमैंलाइ वाँब्मैं ग।
लोदा सैंदा लबै ताँ
17 छतसि ओ ङए खोबै थुमैं, ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टजी कुल्मिंबै चेला चिब्मैंइ ओंसोंन् बिबै ताँमैं क्हेमैंइ मैंन्। 18 “आखिरि त्हिंइर क्‍हेमैंलाइ बिल्‍लि लब्‍मैं त्होंब्मुँ। चमैं परमेश्‍वरलाइ आम्हाँदिल्‍ले ह्रोंसए सैंउँइँले खबै आछ्याँबै ताँमैंए लिलिन् प्रब्‍मुँ,” बिसि चमैंइ क्‍हेमैंने बिब्रें लमल। 1:18 २ पत्र ३:३ 19 परमेश्‍वरलाइ ङो आसेबै म्हिमैं, फोट झोंसि क्हेंमैंए न्होंर आक्ह्रिल् लवाब्मैं नेरो पबित्र प्ल्ह आरेब्मैं चमैंन् ग। 20 दिलेया ओ ङए खोबै थुमैं, क्‍हेमैं बिस्‍याँ ह्रोंसइ लबै पबित्र बिश्‍वासर भोंसि ततै ह्‍याद्, धै पबित्र प्ल्हए शक्‍तिउँइँले प्राथना लद्। 21 धै खोंयोंइ आखाँबै छ्ह योंबै ल्हागिर ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टजी लबै ल्हयो ह्रेरिमा क्हेमैं परमेश्‍वरए म्हाँयार टिरिद्। 1:21 यूह १५:९-१०
अरूलाइ खों न्होंउँइँले म्हाँया लद्
22 च स्‍योलिबै ताँ थेसि सैं ङ्हिरि तब्‍मैंए फिर ल्हयो लद्; 23 अरूमैंलाइ मिउँइँले तेवाब् धोंले च स्‍योलिबै ताँउँइँले जोगेमिंन्; धै अरूमैंलाइ ल्हयो लद्, दिलेया चमैंए सैं न्होंउँइँले खबै आछ्याँबै ताँमैंइ क्हेमैंए सैं न्होंवाल् आखाँरिगे बिसि क्हेमैंइ चु के च्हैंसि मैंसि लद्।
24 क्‍हेमैंलाइ पापर च्होवाबै सैउँइँले परमेश्‍वरजी जोगेल् खाँम्, धै तोइ छ्याब् आरेब् लमिंसि परमेश्‍वरए उँइँर सैं तोंन्ले टिल् योंब लमिंल् खाँम्। 25 छाबै ङ्योलाइ जोगेमिंबै घ्रि मत्‍त्रे मुँबै परमेश्‍वरलाइ ङ्योए प्रभु येशू ख्रीष्‍टउँइँले थेबै मान, थेबै शक्‍ति, थेबै भों नेरो अधिकार, ओंसोंउँइँले तिंयाँ धै प्हँना लिउँइ समा खोंयोंन् बिलै तरिगे! आमेन, छाबन् तरिगे!

1:1 1:1 मत्ती १३:५५; मर्क ६:३

1:5 1:5 प्रस १२:५१; गन्ती १४:२९-३०

1:7 1:7 उत १९:१-२४

1:9 1:9 दान १०:१३,२१; १२:१; दर्शन १२:७; व्य ३४:६; जक ३:२

*1:11 1:11 कयिनइ कइनइ ह्रिस लसि ह्रोंसए अलिलाइ म्हाँया आलसि सैवाल।

1:11 1:11 उत ४:३-८; गन्ती १६:१-३५; २२:१-३५

1:14 1:14 उत ५:१८,२१-२४

1:18 1:18 २ पत्र ३:३

1:21 1:21 यूह १५:९-१०