यूहन्‍नाइ सोंखेबै लार
प्ह्रिबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: प्रभु येशूजी कुल्मिंबै चेला चिब यूहन्‍ना।
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ९० साल, अथवा बि. सं. १४७ साल जरे।
प्‍ह्रिल् त्हुबै ताँ: परमेश्‍वउँइँले खबै सैं तोंबै ताँ बिप्रबै बिश्‍वासीमैंलाइ लोमिंबै म्हि गायसलाइ स्याबस पिंबर यूहन्‍नाइ चु प्ह्रिछ्यार प्ह्रिब् ग। झाइले चमैंलाइ बिरोध लसि पोंबै डियोत्रिफस बिबै म्हिमैंउँइँले क्हेमैं न्ह क्रों मि क्रोंले टिद् बिइमुँ। धै अर्को डेमेत्रियस बिबै म्हिलाज्यै चु प्ह्रिछ्यार यूहन्‍नाइ स्‍याबासि पिंइमुँ।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ओंसोंबै ताँ १-४
गायसलाइ स्‍याबासि पिंब ५-८
डियोत्रिफसइ आछ्याँबै के लइमुँ बिबै ताँ ९-१०
डेमेत्रियसलाइ स्‍याबासि पिंब ११-१२
आखिरि ताँ १३-१५
1
ङ बिश्‍वासीमैं न्होंर्बै एल्डरउँइँले ङइ खोबै थु गायसलाइ जय मसीह मुँ। ङइ सैं न्होंउँइँले क्हिलाइ म्हाँया लमुँ। 1:1 चिब्मैं १९:२९; रोम १६:२३; १ कोर १:१४
ओ ङइ खोबै थु, क्‍हिइ लबै ताँन् केर छ्याँब तरिगे, धै क्हि खोंयोंइ नब छब आतरिगे बिसि ङइ क्हिए ल्हागिर प्राथना लम्। क्‍हि बिश्‍वासर भोंब मुँ बिब ङइ सेइमुँ। क्‍हि क्ह्रोंसेंन्लेन् परमेश्‍वरए घ्याँर प्रइमुँ बिबै ग्वाइ चुर खबै अलिमैंइ पिंमा ङ बेल्‍ले सैं तोंइ। क्ह्रोंसेंन क्‍हि खोंयोंन् बिलै क्ह्रोंसेंन्बै घ्याँर प्रम्। ङए कोलोमैं छले क्ह्रोंसेंन्‍बै घ्याँर प्रइमुँ बिबै ताँ थेमा चु भन्दा थेबै सैं तोंन् लबै ताँ ङए ल्हागिर अरू तोइ आरे।
गायसलाइ स्‍याबासि पिंब
ओ ङए खोबै थु, क्हि ङाँर खबै बिश्‍वासी अलि-अङाँमैं स्याँमैं मुँलेया क्हिइ चमैंए सेवा लसि क्हिइ भर लल् खाँबै के लइमुँ। क्‍हिइ चमैंए फिर सैं न्होंउँइँलेन् म्हाँया लसि ल्होमिंइ बिसि चुर्बै बिश्‍वासीमैंए उँइँरि चमैंइ क्‍हिए बारेर ग्वाइ पिंइमुँ। अझै चमैंए ल्हागिर घ्‍याँर चैदिबै सैमैंए तौदु क्हिइ लमिंइ बिस्याँ झन् परमेश्‍वरजी खोबै छ्याँबै के क्हिइ लब्मुँ। तलेबिस्याँ प्रभु येशूए फिर बिश्‍वास आलब्मैंउँइँले चमैंइ तोइ सै आकिंल्‍ले ख्रीष्‍टए के लबर त्होंखब्मैं ग। छतसि ङ्योज्यै या क्ह्रोंसेंन्बै ताँ बिप्रबै केर ल्होमिंबै ल्हागिर छाबै म्‍हिमैंए सेवा ङ्योइ लल् त्‍हुम्।
डियोत्रिफस नेरो डेमेत्रियस
ङइ बिश्‍वासीमैंए ल्हागिर च्‍यु रिन्ठि प्ह्रिछ्या प्‍ह्रिल, दिलेया क्हेमैंए म्हाँजोर थेब् तल् म्‍हैबै डियोत्रिफसइ ङइ बिबै ताँ आङिं। 10 छतसि ङ चर खसि चइ लबै केमैंए बारेर ताँ रेब्‍मुँ। ङ्योए बिरोधर चइ आछ्याँबै ताँ पोंप्रम्, च्‍हौ मत्‍त्रे आङिं सैं तोंबै ताँ बिप्रबै बिश्‍वासी अलिमैंलाज्यै या चइ धिंर मान आल। चमैंलाइ मान लल् म्‍हैब्‍मैंलाज्यै या चइ छ आलद् बिसि चमैंलाइ मण्डलीउँइँले बैरु तेवाम्।
11 ओ ङइ खोबै थु, आछ्याँबै के लब्मैंइ धोंले आलद्, बरु छ्याँबै के लब्मैंइ धोंलेन् क्हिज्यै या छ्याँबै केमैं लद्। छ्याँबै के लब्मैं परमेश्‍वरए म्हिमैं ग, आछ्याँबै के लब्मैंइ परमेश्‍वरलाइ आम्रोंइमुँ।
12 ताँन् म्‍हिमैंइ डेमेत्रियसए बारेर छ्याँबै बयन लम्। क्ह्रोंसेंन्‍बै ताँइ बिब् धोंले च प्रबइले च छ्याँबै म्हि ग बिसि बयन लम्। ङिज्‍यै या चए बारेर छ्याँबै ग्वाइ पिंम्, झाइले ङिइ बिबै ताँ क्ह्रोंसेंन्बै ग बिसि क्‍हिइ सेइमुँ।
आखिरि ताँ
13 ङइ क्हिने बिल् त्‍हुबै ताँ ल्‍हेन् मुँ, छतसि तोगो काउदर कलमइ प्ह्रिब् भन्दा 14 बरु क्‍हिनेन् त्‍होसि ताँ लदा ङ्हाँइमुँ। छतसि ङ्यो तारे युनन् त्होसि ताँमैं लस्यो।
15 क्हिलाइ खोंयोंन् बिलै छिं ङ्हाँल् योंरिगे।
चुर्बै थुमैंइ क्हिने जय मसीह बिमिंइमुँ। झाइले चर्बै ङ्योए ताँन् थुमैंलाज्यै या ङिउँइँले जय मसीह बिमिंन् ओ।

1:1 1:1 चिब्मैं १९:२९; रोम १६:२३; १ कोर १:१४