यूहन्‍नाइ ङ्हिखेबै लार
प्ह्रिबै प्ह्रिछ्या
प्‍ह्रिबै म्‍हि: प्रभु येशूजी कुल्मिंबै चेला चिब यूहन्‍ना।
प्‍ह्रिबै त्हे: ई. सं. ९० साल, अथवा बि. सं. १४७ साल जरे।
प्‍ह्रिल् त्हुबै ताँ: च्हमिरि घ्रि नेरो चए प्‍हसेमैंए ल्हागिर अथवा क्‍ल्‍ह्‍यो घ्रिर्बै बिश्‍वासीमैंए ल्हागिर यूहन्‍नाइ चु प्ह्रिछ्या प्‍ह्रिब् ग। चु प्ह्रिछ्याइ बिल् म्हैबै मुख्‍य ताँ तो जा बिस्‍याँ: घ्रिइ घ्रिने सैं न्होंउँइँलेन् म्हाँया लल् त्‍हुम्, झाइले स्‍योलिबै ताँ लोमिंब्‍मैं नेरो चमैंए स्‍योर ताँउँइँले जोगेसि टिल् त्‍हुम् बिब् ग।
चु प्ह्रिछ्यार मुँबै ताँमैं
ओंसोंबै ताँ १-३
सैं न्होंउँइँलेन् म्हाँया लब ताँन् भन्दा थेबै के ग ४-६
स्‍योलिबै ताँ लोमिंब्मैंने जोगेसि टिद् बिब ७-११
आखिरि ताँ १२-१३
1
ङ बिश्‍वासीमैं न्होंर्बै एल्डरउँइँले परमेश्‍वरजी त्‍हाँबै आना नेरो क्‍हिए कोलोमैंने* 1:1 आना नेरो क्‍हिए कोलोमैंने चुए अर्थ मण्डली घ्रिर्बै बिश्‍वासीमैं मुँलै। जय मसीह मुँ। ङइ क्‍हेमैंलाइ सैं न्होंउँइँलेन् म्हाँया लमुँ। ङइ मत्‍त्रे आङिं, क्ह्रोंसेंन्‍बै ताँ था सेबै ताँन् बिश्‍वासीमैंज्यै या क्‍हेमैंलाइ म्हाँया लम्, तलेबिस्याँ च क्ह्रोंसेंन्‍बै ताँ ङ्योने बालु टिम्, झाइले खोंयोंन् बिलै ङ्योने टिरिब्मुँ।
परमेश्‍वर आबा नेरो खीए च्‍ह येशू ख्रीष्‍टउँइँले खबै दयाम्हाँया नेरो ल्हयोइ ङ्यो छिं ङ्हाँल् योंब्मुँ, ङ्यो घ्रिइ घ्रिने म्हाँया लसि क्ह्रोंसेंन्‍बै घ्‍याँर प्रमा चु ताँमैं योंब्मुँ।
क्ह्रोंसेंन्‍बै घ्‍याँ नेरो म्हाँया
परमेश्‍वर आबाजी ङ्योलाइ बिब् धोंलेन् क्हिए को-कोइ कोलोमैं क्ह्रोंसेंन्‍बै घ्‍याँर प्रबै ताँ था सेसि ङ बेल्‍ले सैं तोंइमुँ। छतसि ओ आना, ङइ क्हेमैंलाइ छारा ताँ तोइ आप्ह्रिइमुँ, ङ्यो ताँनइ घ्रिइ घ्रिने सैं न्होंउँइँलेन् म्हाँया लल् त्हुम् बिसि ओंसों ओंनोंन् ङ्योने बिबै ताँ ङइ चु प्ह्रिछ्यार प्ह्रिइमुँ। 1:5 यूह 13:34; 15:12,17 च म्हाँया तो जा बिस्याँ खीजी बिब् धोंले ङ्योइ प्रब् ग। खीजी तो बिइ बिस्याँ क्हेमैंइ सैं न्होंउँइँलेन् म्हाँया लल् त्हम्। च ताँ क्‍हेमैंइ ओंसों ओनोंन् थेइमुँ।
येशू ख्रीष्‍टए बिरोधीमैं
“येशू ख्रीष्‍ट म्हि तसि चु ह्‍युलरि युब आङिं” बिसि भाँड्याल् म्हैबै म्हिमैं खन्तोंदोंन् खइमुँ। चुमैंन् स्‍योलिबै ताँ बिब्‍मैं नेरो ख्रीष्‍टए बिरोधीमैं ग। क्हेमैंइ स्वर्गर्बै इनाम योंबै ल्हागिर के लरिइमुँ। छतसि च इनाम आम्हरिगे, बरु ताँन् इनाम योंरिगे बिसि न्ह क्रों मि क्रोंले टिद्।
ख्रीष्‍टजी बिब् धोंले आप्रब, खीजी बिबै ताँए फिरि अरू ताँ थप्‍दिब्‍मैंने परमेश्‍वर आटि। दिलेया खीजी बिब् धोंले प्रब्मैंने बालु परमेश्‍वर आबा नेरो च्‍ह ङ्हिंना ङ्हिंन् टिम्। 10 छतसि क्‍हेमैं ङाँर खबै म्हिमैंइ खीजी बिब् धोंले खीए ताँ आलोमिं बिस्याँ, छाबै म्हिमैंलाइ क्‍हेमैंए धिंर मान आलद्, जय मसीह या आलद्। 11 तलेबिस्याँ छाबै म्हिमैंलाइ जय मसीह लइ बिस्याँ, चमैंइ लबै आछ्याँबै केर क्‍हेमैं या क्ह्रिब् धोंन् तम्।
आखिरि ताँ
12 ङइ क्‍हेमैंलाइ प्ह्रिल् त्‍हुबै ताँमैं ल्‍हेन् मुँ, दिलेया तोगो तोन्दोंरि ताँमैं प्‍ह्रिदा आङ्हाँ। बरु ङ्यो बेल्‍ले तोंल् योंरिगे बिसि क्हेमैंनेन् त्होसि ताँ लबै सैं ङल् मुँ।
13 परमेश्‍वरजी त्हाँबै क्‍हिए खोबै अङाँए कोलोमैंइ 1:13 क्‍हिए खोबै अङाँए कोलोमैंइ अर्थ, यूहान्‍ना मुँबै मण्डलीर्बै बिश्‍वासीमैं मुँलै। क्हिने जय मसीह बिमिंइमुँ।

*1:1 1:1 आना नेरो क्‍हिए कोलोमैंने चुए अर्थ मण्डली घ्रिर्बै बिश्‍वासीमैं मुँलै।

1:5 1:5 यूह 13:34; 15:12,17

1:13 1:13 क्‍हिए खोबै अङाँए कोलोमैंइ अर्थ, यूहान्‍ना मुँबै मण्डलीर्बै बिश्‍वासीमैं मुँलै।