रूथए बारेर्बै ताँ
कथा ङोसेमिंब
निसाफ लबै म्हिमैंए फिर बेल्‍ले दु:ख तरिबै त्हेर रूथए छ्हर चु ताँमैं तल। रूथ मोआबथेंस्यों मुँल। चए ब्ह्‍या इस्राएलथेंने तल। ब्ह्‍या लबै दे त्हे लिउँइन चए प्युँ सियाइ। दिलेया चइ ह्रोंसए स्युमिलाइ बेल्‍ले म्हाँया लमल। छतसि स्युमिइ म्हाँदिबै परमेश्‍वरलाइ चज्यै या म्हाँदिमल। छले दु:खले छ्ह थोरिमा तिंगैं चए प्युँए नातो न्होंर्बै म्हि घ्रिने चए ब्ह्‍या तइ, धै लिउँइँ इस्राएलर्बै मिं कलिदिबै म्रुँ दाऊदए खे भुज्यु तइ।
परमेश्‍वरए म्हिमैं खीउँइँले ह्रेंगो तयामा चमैंए फिर खबै दु:ख तखइ बिबै ताँमैं निसाफ लबै म्हिमैं बिबै कितबर प्ह्रिइमुँ। दिलेया रूथए ताँ बिबै कितबर परमेश्‍वरए फिर बिश्‍वास लसि खीने चेंदो तब्मैं खाबन् मुँलेया खीजी चमैंए फिर आशिक पिंमुँ।
चु कितबर मुँबै ताँमैं
नाओमी रूथने बालु बेथलेहेमर एह्‍याब १:१-२२
रूथ बोअजने त्होब २:१—३:१८
बोअजइ रूथने ब्ह्‍या लब ४:१-२२
1
रूथए बारेर्बै ताँ
 
ल्हें त्हे ओसों निसाफ लबै म्हिमैंइ ग्याल्स त्हेजरे यहूदा ह्‍युलर थेबै अँगल् तइ। छतसि यहूदार्बै बेथलेहेम नाँसउँइँले म्हि घ्रि ह्रोंसए प्ह्रेंस्यो नेरो च्ह ङ्हिं किंसि मोआबी ह्‍युलर टिबर ह्‍याइ। चए मिं एलीमेलेक मुँल। चए प्ह्रेंस्योए मिं नाओमी धै चए च्हमैंए मिं महलोन नेरो किल्योन मुँल। चमैं यहूदार्बै बेथलेहेम नासर्बै एप्रातीमैं मुँल। चमैं मोआबी ह्‍युलर ह्‍यासि चर्न टिइ। चर टिमा नाओमीए प्युँ एलीमेलेक सियाइ, धै नाओमी नेरो चए च्ह ङ्हिं मत्‍त्रे तइ। च च्हमैं ङ्हिंइ मोआब थेंस्योमैं ओर्पा नेरो रूथने ब्ह्‍या लइ। चमैं च क्ल्ह्‍योर च्युदिदे टिरिमा च च्हमैं ङ्हिं महलोन नेरो किल्योनै या सियाइ। छले नाओमी ह्रोंसए प्युँ नेरो च्ह ङ्हिंने फ्रेयाइ।
 
नाओमी नेरो रूथ बेथलेहेमर एखब
ह्रोंसए ह्‍युलर्बै म्हिमैंलाइ याहवेहजी आशिक पिंसि चब-थुँब् पिंइमुँ रो बिबै ताँ नाओमीइ मोआब ह्‍युलर थेइ। छतसि नाओमी नेरो चए चोंमैं ह्रोंसए धिंर एह्‍याबै सैं लइ। नाओमीइ ह्रोंसए चोंमैं ङ्हिं किंसि ह्रोंस टिबै क्ल्ह्‍यो वाथेंइ, धै ह्रोंसए धिंर ह्‍याबर यहूदाए घ्याँ क्हाइ।
झाइले घ्याँर प्ररिमा नाओमीइ ह्रोंसए चोंमैंने बिइ, “क्हेमैं ह्रों-ह्रोंसए माइत धिंर एह्‍याद्, धै ह्रोंसए आमाने टिद्! सियाबै ङए च्हमैं नेरो ङए फिर क्हेमैंइ म्हाँया लब् धोंलेन् क्हेमैंए फिरै या याहवेहजी म्हाँया लरिगे। याहवेजी धबै क्हेमैंए धिं-नाँ चुमिंसि प्युँमैंए धिंर छेनाले थेंमिंरिगे!”
च्हौ बिसि नाओमीइ चोंमैंलाइ म्वें लमा चोंमैं बेल्‍ले क्रोइ। 10 धै चोंमैंइ नाओमीने बिइ, “ङि या क्हिने बालुन् क्हिए म्हिमैं ङाँर ह्‍याम्।”
11 छबिमा नाओमीइ बिइ, “ओ ङए च्हमिमैं, क्हेमैं ङने तले ह्‍याब? क्हेमैं एयाद्; क्हेमैंए ल्हागिर ङइ धबै च्हमैं फिल् खाँम्मा? आखाँ! 12 छतसि ङए च्हमिमैं, क्हेमैं ह्रोंसए माइतउँइ एह्‍याद्, तलेबिस्याँ क्हमैंए ल्हागिर ङइ ब्ह‍या लसि च्हमैं फिब्गो बिलेया ङ माँब तयाइमुँ। प्हसे योंबै आशा लसि तिंयाँ म्हुँइँसर्न ब्ह्‍या लसि च्हमैं फिलै या 13 चमैं थेब् तन् समा क्हेमैंइ पैंल् खाँम्‍मा? ब्ह्‍या आलल्‍ले टिम्मा? छ तलन् आखाँ ङए च्हमिमैं। क्हेमैंए फिर ङइ बेल्‍ले न्हुँ लइमुँ, दिलेया ङइ तोइ लमिंल् आखाँ। तलेबिस्याँ याहवेहए ङए बिरोधर मुँ।”
14 चु ताँ थेसि चमैं धबै बेल्‍ले क्रोइ। धै स्युमिलाइ म्वें लसि ओर्पा माइत धिंउँइँ एह्‍याइ। रूथ बिस्याँ स्युमिनेन् टिइ।
15 धै नाओमीइ रूथने बिइ, “ङ्ह्‍योत्ति, क्हिए आन ह्रोंसए म्हिमैं नेरो ह्रोंसए देवतामैंए ङाँर एह्‍याइ; क्हि या आन धोंलेन् ह्रोंसए माइतउँइँन एह्‍याद्।”
16 छबिमा रूथइ बिइ, “क्हिलाइ वाथेंसि ह्‍याबर ङलाइ कर आल्हैदिद्। क्हि खनिर ह्‍यामुँ, ङइ या चर्न ह्‍यामु, धै क्हि खनिर टिमुँ, ङइ या चर्न टिमु। क्हिए म्हिमैं ङए म्हिमैं ग, क्हिए परमेश्‍वर ङए परमेश्‍वर ग। 17 क्हि खनिर सिमुँ, ङइ या चर्न सिम्, धै क्हि खनिर पामुँ ङइ या चर्न पारिगे। कालइ बाहेक क्हि नेरो ङलाइ तो सैज्यै या फ्रेल् आखाँरिगे! क्हिलाइ ङइ वाथेंस्याँ याहवेहजी ङए फिर थेबै दण्ड पिंरिगे।”
18 रूथइ ह्रोंसने ह्‍याबै ल्हागिर भों लब् म्रोंसि नाओमीइ रूथने अरू तोइ आबि।
 
नाओमी नेरो रूथ धबै एखब
19 धै चमैं ङ्हिं प्र-प्रइ बेथलेहेम सहरर फेनेइ। चमैं चर खइमुँ बिब ताँनइ सेइ। झाइले चर्बै चमिरिमैंइ बिइ, “क्हि नाओमीन् आङिं वा?” बिसि ङ्योएमा 20 नाओमीइ चमैंने बिइ, “अँ ङ नाओमीन् ग, दिलेया क्हेमैंइ ङने नाओमी* 1:20 नाओमी अर्थ, ङ्हो सब् ग। आबिद्; ङलाइ मारा 1:20 मारा अर्थ, काँब् ग बिद्, तलेबिस्याँ ताँन् भन्दा थेबै परमेश्‍वरजी ङए छ्ह बेल्‍ले काँब लइमुँ। 21 ङ छुइले ह्‍यामा ङने तोन्दोरि मुँल, तोगो ङने तोइ आरे, याहवेहजी ङलाइ क्होत्तेन् एभइ। छतसि क्हेमैंइ ङने नाओमी आबिद्। याहवेह ङए बिरोदर मुँ, तान् भन्दा थेबै परमेश्‍वरजी ङए फिर थेबै दु:ख तल् पिंइमुँ।”
22 छले नाओमी चए चों मोआबी थेंस्यो रूथने बालु बेथहेलमर एखइ। च्हमा चर जौ खैंबै त्हे तल।

*1:20 1:20 नाओमी अर्थ, ङ्हो सब् ग।

1:20 1:20 मारा अर्थ, काँब् ग