3 John
Saint John Dęhtły'aa Tik Dąąntł'oo
1
Jii t'ee nakhwach'anjaa ts'an t'inchy'aa. Jii nats'ą' ch'adįhtł'oo. Shijyaa, Gaius, łyaa zhyąą neet'iihthan.
Shijyaa, jidii datthak nanky'aa haa naa gwinzii goo'aii ts'ą' neenjit khagidihjii. Khik ts'ą' gwinzii t'inchy'aa ji', łyaa noihnyąą, ąįįts'ą' chan jidii datthak chan naa goozų'. Nijin Christ k'injiighit nąįį dzaa nineedal dąį', deegwahtł'oo Vit'eegwijyąhchy'aa k'injigiighit geeshaagogwaandak. “Łyaa zhyąą ginjik nizįį k'it dagwaandaii,” nagahnyąą. Jyaa t'inchy'aa izhik geenjit, łyaa shoo ihłįį. Nijin jii shitr'iinin k'it t'oihnyąą nąįį ginjik nizįį gwik'it adagogwaandaii, gwiihtth'ak dąį', łyaa shoo ihłįį.
Dinjii Gaius Gwintł'oo Veech'iri'in
Shalak, zhik juu dinjii Christ k'injiighit nąįį goots'iinyąą. Aakin ginlįį gąą nihk'it goots'iinyą'. Izhik t'ee deegwiłtł'oo Christ k'injiighit inlii googwąąhchy'a'. Jii dinjii nąįį t'ee dzaa Christ k'injiighit nąįį łigeeljil haa googwaandak, “Łyaa ch'eiinzhrii,” nagahnyąą. Chan Christ k'injiighit nąįį ch'adanh kwaiik'it gwats'ą' nihłeegihiijyaa ji', jidii giit'aahchy'aa datthak goots'an hąhtsyąą yuu. Jyąhts'ą' t'ee juu Vit'eegwijyąhchy'aa vitsyaa nąįį ts'irinyaa. Christ eenjit gwitr'it t'agogwahah'yaa nąįį gaaheendii. Christ k'injiighit kwaa nąįį ts'an k'eiich'ii ginyąą kwaa. Ąįį geh'an Christ k'injiighit nąįį tr'inlii ts'ą' łyaa zhyąą goots'ireheenjyaa gwizhrįį. Jyąhts'ą' t'ee nihłaa gwitr'it t'agwarahah'yaa Gwandak Nizįį eech'aroahtan gwiizhik.
Dinjii Diotrephes, Demetrius Haa Oaazhii
Izhik juu Christ k'injiighit nąįį ts'ą' dęhtły'aa danoiitł'oo, Diotrephes, dinjii oaazhii, gookįį dhidii adaa'įį, gąą gookįį dhidii kwaa, ąįį łyaa deihnyąą datthak gweechyaa kwaa. 10 Nijin zhat nihshee ji', nats'ą' dinjii nilii veegihihkhyaa. Zhyaa oots'it ts'ą' sheeginkhii. Izhik gwizhrįį nakwaa, gąą chan Christ k'injiighit nąįį zhat nineedal dąį', goots'inyąą kwaa. Ąįįts'ą' chan izhik juu Christ k'injiighit nąįį gwich'įį nąįį goots'iroonyą' giindhan, gąą, “Gwik'it t'akhwa'yaa kwaa,” gavahnyąą. Juu goots'inyąą nąįį chan Christ k'injiighit nąįį tee gwats'an chagoogahahchyaa giveenjit akǫǫ dinyąą.
11 Shijyaa, dinjii gwiizųų gwitr'it t'agwah'in, ąįį k'it t'ooni'ya' shrǫ'. Juu dinjii gwinzii gwitr'it t'agwah'in nąįį, k'it t'inchy'aa. Juu dinjii gwinzii khik gwitr'it t'agwah'in, ąįįt'ee Vit'eegwijyąhchy'aa vigii. Juu dinjii gwiizųų gwitr'it t'agwah'in, ąįįt'ee Vit'eegwijyąhchy'aa tth'aii haandaii kwaa.
12 Gąą zhik dinjii, Demetrius oaazhii, juu nąįį tthak gwinzii yeeginkhii. Dinjii nizįį k'it adagwaandaii, ginjik nizįį nats'ahts'ą' adagwarahaandaii, nyąą gwik'it. Diikhwan t'ee dinjii nizįį nilii, vaagwiindaii. Deegwinyąą datthak łyaa t'igwinyąą ts'ą' gaakhwandaii.
Jyaa Dagwąhtsii Gwizhrįį
13-14 Gwinlęįį geenaagwahaldak gwishi'įį, gąą gwidįįhtł'oo ts'ą' t'ishi'yaa izhik ts'ąįį gitr'iih'ee, ninghyuk kwaa neenihihshyaa geh'an. Izhik ji', geenjit nihłaa giheehkhyaa.
15 Vit'eegwijyąhchy'aa vats'an tsinehdan nats'an oolį'.
Dzaa diijyaa nąįį, “Nidiveegoozų',” nagahnyąą. Izhik Shijyaa nąįį teegogwąąhchy'ąą ts'ą', “Sheenjit nakhwadiveegoozų',” gavaiinyąą.