Jude Vidęhtły'aa
1
Jii dęhtły'aa t'ee Jesus Christ vi-slave James vachaa Jude oozhii diiyaantł'oo t'inchy'aa. Juu Vit'eegwijyąhchy'aa gwitee tr'agoovinlii ts'ą' juu Vit'eegwijyąhchy'aa Gwiti' nilii vich'eet'igwiniindhan zhit gwandaii ts'ą' Jesus Christ gook'ąąhtii nąįį ts'ą' diiyaantł'oo t'inchy'aa.
Neeshraahchy'aa nakhwoihnyąą, tsinehdan ts'ą' ch'eet'igwiniindhan haa khit gwintl'oo nakhwaa oolį'
Gwandak Nizįį Geech'ǫąąhtan Adaa'įį Nąįį
Shijyaa nizįį nąįį, nats'ahts'ą' neereheezhii gaagwiindaii ąįį geenjit nakhwats'ą' gwinzii ch'adįhtł'oo gwik'eegwihdaii t'ishi'in, nijin nakhwagwik'injigwiighit iizųų nakhwagahnyąą dąį' gwiizųų t'iginyąą goovohnyąą. Jii t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa juk gwats'an khit geenjit digii nąįį antł'eeyin'ąįį t'inchy'aa. Dinjii Vit'eegwijyąhchy'aa inehts'į' nilii nąįį, gaakhwandaii kwaa gwiizhit nakhwatee giinjil t'oonchy'aa. Juu ch'eegoonzhrįį geenjit Gwandak Nizįį ąįį gwiizųų neegwąhtsii nąįį, gwiizųų nihłaa nigwigwii'ąįį ąįį gwiizųų kwaa ginyąą ts'ą' Jesus Christ k'injigiighit kwaa. Jesus Christ diits'ą' k'eedeegwaadhat ts'ą' K'eegwaadhat nilii t'agahnyąą yeenaa dąį' Dęhtły'aa Choh zhit jyaa digweheenjyaa gwinyąą gwadanakhwatł'oo ąįį khaiinjich'agoogahkhit t'igii'in.
Jii datthak gaakhwandaii gaa nats'ahts'ą' K'eegwaadhat, Israel nąįį Egypt nahkat gwiizųų gwats'an tr'ineegooviinlii ąįį ganeenahkhwahaldaii nihthan, gaa juu gwik'injiighit kwaa nąįį an iłtsąįį. Zheekat gwich'in iizųų dhidlit nąįį nijin Vit'eegwijyąhchy'aa zheezhit nagoovinlii izhit geelk'ii kwaa ts'ą' gihłeegahaajil, ąįį nąįį t'ee ch'iitsii niltły'aa haa oozhak tǫǫ gwit'eh goo'aii kwaa gwats'ą' nagoovinlii, dahthee Ch'aroohahkat Drin nigweheedhaa gwats'ą'. Izhik ji' khaiinjich'igiheeghit t'iginchy'aa. Sodom ts'ą' Gomorrah ts'ą' geeghaih gwa'an kwaiik'it goodlii ganoondaii, zhat dinjii nąįį nats'ahts'ą' zheekat gwich'in deegee'ya' ąįį gwik'it t'igii'in ts'ą' gwiizųų nihłehts'į' daazhyaa datthak nihłaa nigwigwii'ąįį ts'ą' tsyaa tsal akwat dinjii haa ch'izhii dinjii haa gaachįį chan t'igee'ya'. Jii nąįį kǫ' khit daak'a' zhit khaiinjich'igiighit t'ee dinjii nąįį datthak gaageheendaii geenjit t'igwiizhit t'oonchy'aa.
Jii gwik'it chan, dinjii Vit'eegwijyąhchy'aa inehts'į' nilii nąįį vindee ts'ą' k'eegwiichy'aa gwigwiilkįį ąįį geh'an gwiizųų nihłaa nigwigwii'ąįį, t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa vat'aii gwigweechyaa kwaa ts'ą' zheekat gwich'in nąįį ts'ą' gwiizųų giginkhii nąįį t'ii'in. Ąįį Zheekat gwich'in kheihkwaii Michael oozhii gaa Ch'anky'aa Tr'aanduu, Moses vichį' eenjit ch'ats'ą' t'inihłagaanyąą dąį', “Gwiizųų t'ini'in!” Ch'anky'aa Tr'aanduu ahnyąą kwaa, gaa “K'eegwaadhat gwiizųų t'inizhit nahnyąą!” yahnyąą. 10 Gaa jii dinjii nąįį gaagiindaii kwaa haa gwiizųų gwitr'it t'agwagwah'in ts'ą' ninjich'agadhat kwaa haa googwitr'it gwanlii, nin iizųų k'it t'igii'in haa an giheelyaa. 11 Łyaa gooveenjit gwigweheetrii! Nijin dinjii Cain oozhii gwik'inzhii ąįį gwik'it teegaajil ji'. Balaam deezhit gwik'it, laraa eenjit tr'agwaanduu googwitr'it gwanlii Korah, Vit'eegwijyąhchy'aa vinehts'į' gwitr'it t'agwah'in k'it t'igii'in, ts'ą' giik'it an gaadlit. 12 Nakhwagwik'injigwiighit zhit ch'ara'aa gohtsii gwiizhit tr'igiinkhii chan gootsii ąįį gwitee gwaazhrąįį an-nihłik goodlii k'it t'igiinchy'aa, gwiizųų nihłaa nigwigwii'ąįį ąįį gwa'oozhii gahłįį kwaa haa. Geedan zhrįh idininjich'agadhat zheek'ǫh vats'an ąhtsin kwaa ts'ą' ahtr'aii choo haa zhit gwa'an neehaadhak k'it t'akhwa'in. Dachan vakat jak choo nahshii kwaa k'it t'ohchy'aa. Khaii ts'iivii dachan iłchįį ts'ą' vachan haa khariingyuu k'it t'ohchy'aa. 13 Chųų choo kat tit nitsii gwint'aii nihk'eehiitł'ak k'it t'akhwa'in, gwiizųų nakhwagwitr'it gwanlii gwa'oozhii ǫhłįį kwaa haa gwaghoh ohtsii k'it t'akhwa'in zhee zhit są' zhyaa k'ii'an neehiidal k'it nakhwagwitr'it gwanlii, jii nąįį t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa oozhak tǫǫ gwaazhrąįį gwit'eh goo'aii kwaa gooveenjit gwił'ąįį t'inchy'aa.
14 Enoch, t'ee dinjii Adam tr'ookit vagwanlii ts'an 7th needijii t'inchy'aa ąįį yeenaa dąį' jyąhts'ą' gooveeginkhe' t'oonchy'aa: “Gooh'in! K'eegwaadhat t'ee dizheekat gwich'in shroodiinyąą thousands aanchy'aa nąįį haa neeheedyaa t'oonchy'aa. 15 Dzaa nankat dinjii nąįį datthak goohahkat geenjit, juu Vit'eegwijyąhchy'aa inehts'į' vatr'agwaanduu gwanlii ts'ą' juu Vit'eegwijyąhchy'aa inehts'į' vigwitr'it gwanlii nąįį datthak khaiinjich'iheeghit ts'ą' juu ginjik iizųų haa Vit'eegwijyąhchy'aa inehts'į' ginkhii nąįį chan khaiinjich'iheeghit t'igwinyąą.”
16 Jii dinjii Vit'eegwijyąhchy'aa inehts'į' ginkhii nąįį khit gooveenjit gwit'igwin'ee ts'ą' ch'izhii dinjii nąįį t'ii'in giheenjyaa, tr'agwaanduu gwizhrįh t'asho'ya' giheenghyaa, gwinzii t'ishi'in giindhan haa ideech'igi'in ts'ą' ch'izhii dinjii nąįį jidii gwinzii gwagootth'ak giindhan gwizhrįh goovaagwagwaandak, deegoo'ya' googoonyąą gwik'it t'igihee'yaa geenjit.
Jii Deekhwa'yaa akwat Deekhwa'yaa Kwaa Goo'aii
17 Gaa shijyaa nąįį: jii ganoondaii, yeenaa dąį' Tr'ihił'e' nąįį K'eegwaadhat Jesus Christ eenjit nakhwaagwigwildak jyaa nakhwagahnyąą, 18 “Nijin Khaiinkǫǫ Drin zhit gweedhaa ji' dinjii nąįį gwik'injuhkhit geenjit nakhwageheedlaa ts'ą' juu dinjii tr'agwaanduu zhrįh googwitr'it gooli' niindhan nąįį t'agahnyąą.” 19 Jii dinjii nąįį t'ee dinjii nihtł'an tr'igilii ts'ą' dzaa nankat gwigwitr'it zhrįh k'it geedaa ts'ą' Ch'anky'aa Shroodiinyąą gii'įį kwaa t'iginchy'aa. 20 Gaa shijyaa nąįį, nakhwan'ąįį nakhwashroodiinyąą gwik'injigwiighit niint'aii ohtsii. Ch'anky'aa Shroodiinyąą zhit gwizhrįh khagadǫhjii. 21 Ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa vich'eet'igwiniindhan zhrįh ohtą', K'eegwaadhat Jesus Christ dahthee neeshraahchy'aa nakhwahǫǫnjyaa haa gwandaii ndaanąą'ąį' kwaa nakhwats'an hahtsyaa gwats'ą' nagoodhoo'in.
22 Zhit juu gwik'injigwiighit gwinzii haandaii kwaa nąįį neeshraahchy'aa goovohnyąą. 23 Tr'aanduu vakǫ' daak'a' ts'an tr'ineegoovohłii, tth'aii hee ch'izhii dinjii nąįį ts'ą' zhuut'iichy'aa hohłyaa goo'aii, gaa gootr'agwaanduu gwits'į' adak'ǫǫntii.
Jude Khadigiinjii Zhit Vit'eegwijyąhchy'aa Deehił'ee
24 Viyinjiirahoh'ee ts'ą' vats'a' kharigidoojyaa. Juu diitr'agwaanduu haa neet'eerahaathal gwits'į' diik'aahtii ts'ą' diitr'agwaanduu veh'an gwakwaa ts'ą' vich'eegwąhndit zhit vaa shoo tr'iheelyaa t'aihnyąą. 25 Vit'eegwijyąhchy'aa zhrįh neediinahshii ts'ą' K'eegwaadhat Jesus Christ k'iighai' vaa ch'eegwąhndit, t'aih, tr'ihil'ee, ts'ą' jidii datthak ts'ą' K'eegwaadhat, gwehkįį yeenaa dąį' gwats'an juk gwats'ą', khit ts'ą' khit geenjit, Amen! gwik'it gooli'!