Revelation
Jidii Vit'eegwijyąhchy'aa Saint John Vats'ą' Gwigweelkįį
1
Jesus Christ deegweheenjyaa nyąą t'ee jii dęhtły'aa zhit gwadanakhwatł'oo: Ninghit kwaa deegweheenjyaa goo'aii, ąįį vitsyaa gwik'injiighit nąįį ts'ą' gwagwahahchy'aa geenjit. Vit'eegwijyąhchy'aa, Jesus ts'ą' gwigweełkįį. Christ, jii kwaii vitsyaa shįį John gaaheendaii geenjit dizheekat gwich'in yits'ą' hił'ee, ts'ą' shįį John jidii gwah'ya' datthak geegwildak. Jii t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa vats'an gwandak gwadanoiitł'oo ts'ą' Jesus Christ vats'an łi'deegwidlii t'oonchy'aa. Juu jii dęhtły'aa nah'in ts'ą' deegweheenjyaa gwinyąą gwiitth'ak ts'ą' gwik'it dinjii nilii nąįį shoo oolį'! Jii deegweheenjyaa gwinyąą t'ee gwats'ą' nahgwan t'oonchy'aa.
Tr'igiinkhii Zheh 7 Nąįį Nakhwadiveegoozų'
Asia nahkat gwizhit tr'igiinkhii zheh 7 nąįį, John nakhwats'ą' ch'adąąntł'oo:
Juu Vit'eegwijyąhchy'aa nilii, Vit'eegwijyąhchy'aa inli' ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa ndaanąą'ąį' kwaa nilii, ts'ą' k'eedeegwaadhat nilii ts'ą' yakat doodii (Throne) ęhdaa gwats'an ch'anky'aa seven nąįį ts'an ch'eegoonzhrįį ts'ą' tsinehdan nakhwaa oolį', ts'ą' Jesus Christ, juu gwah'ya' ts'ą' łi'deegwidlii haa geegwaandak, chan vats'an. Juu tr'ookit niindhat gwats'an neegwiindaii ts'ą' dzaa nankat k'eedeegwaadhat nąįį datthak ts'ą' k'eegwaadhat nilii.
Diineenjit ch'eet'igwiniindhan di'įį ts'ą' diitr'agwaanduu ts'an tr'eereheedaa geenjit nihk'ataa'ee (Cross) kat tr'iiłkhwąįį. Jesus, K'eegwaadhat Veegwinii'ee gwiginkhii diiniłtsąįį, Viti' Vit'eegwijyąhchy'aa vitsyaa tr'iheelyaa geenjit. Jesus Christ vats'a' ch'eegoonzhrįį ts'ą' t'aih haa khit ts'ą' khit geenjit gooli'! Amen!
Zheek'ǫh kat k'iidąą heekhaa nǫh'in!
Juu nąįį datthak yahah'yaa,
juu yaagwat nąįį gaa t'arahnyąą.
Dzaa nankat dinjii nąįį datthak giiyeenjit tr'igwiheedii.
Ąįįt'ee gwik'it gweheelyaa t'oonchy'aa!
“Shįį t'ee tr'ookit ts'ą' khaiinkǫǫ haa ihłii!” K'eegwaadhat Vit'eegwijyąhchy'aa jiintsii jyaa nyąą, ąįįt'ee Vit'eegwijyąhchy'aa nilii, Vit'eegwijyąhchy'aa inli' ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa ndaanąą'ąį' kwaa nilii.
Christ Vigwiilkįį
Shįį t'ee nakhwagwik'injigwiighit zhit nakhoondee John t'ihchy'aa ts'ą' Jesus vatąįį ihshyaa haa nakhwaa khai'gwidlii khaiinjich'ashighit akhagoihnyąą kwaa. Jii kwaii t'ee juu Jesus Veegwinii'ee gwats'an nilii nąįį jyaa digii'in. Vit'eegwijyąhchy'aa viginjik ts'ą' jidii łi'deegwidlii Jesus gwigweełkįį eegwaldak geh'an Patmos njuu kat deeshiriłchįį t'oonchy'aa. 10 Ch'ihłan Drinzhit, Ch'anky'aa Shroodiinyąą shizhit t'iizhit ts'ą' deesho'ya' shoonyąą datthak gwik'it t'ishi'in ts'ą' shant'ii, gwideezhųh gwint'aii trumpet k'it hahchik gwiitth'ak. 11 Ąįį jyaa nyąą, “Jidii gwah'in gwidiintł'oo ts'ą' ąįį dęhtły'aa, jii kwaiik'it gwachoo seven gwizhit tr'igiinkhii zheh gwats'ą' niinlii: Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, ts'ą' Laodicea.”
12 Juu shats'ą' ginkhii li' geenjit an-nool'ee ts'ą' gwał'in akhai' khwaiidaak'a' vakat doo'aii seven, gold haa iltsąįį nał'in, 13 ts'ą' gwitee gwa'an jii nankat gwidinji' k'it viyiichy'a' nał'in, ch'adak ik vakwaiichan naa'ąį' naazhii ts'ą' gwach'aa gold k'it t'inchy'aa vidrihtsii nilt'aii. 14 Vikiighai' divii (wool) ghai' akwat zhah k'it daagąįį ts'ą' vandee kǫ' daak'a' k'it ch'ąhndit. 15 Vakwai' chan ch'iitsii (brass) shroodiinyąą ts'ą' vach'arahjik haa ch'ahdok k'it viyiichy'a', ts'ą' videezhuh, ddhah ts'an chųų gwint'aii ninlaii k'it hahchik. 16 Danli' shriits'ąįį haa są' seven ootą' ts'ą' viyik gwats'an shriichoo nits'ii veek'i' gwanlii tr'aanaii. Drintł'an shree nee'aa k'it vinin ch'ąhndit.
17 Nijin nał'ya' dąį', dinjii iłchįį k'it vakwaiichan nat'aalnąįį. Danli' shriits'ąįį haa shakat naanjik ts'ą' t'inyąą, “Noonjat shrǫ'! Shįį t'ee tr'ookit ts'ą' khaiinkǫǫ haa ihłii!” shahnyąą. 18 Shįį t'ee khit gwandaii t'ihchy'aa! Niidhat gaa juk khit ts'ą' khit geenjit gwįįhdaii. Ch'ichį' ts'ą' dzaa nankat niindhat nąįį datthak ts'ą' k'eedeegwaldhat. 19 Juk k'eegwiichy'aa gwah'in ts'ą' yeendaa k'eegwiichy'aa t'igweheenjyaa gwah'in kwaii datthak digwiintł'oo. 20 Dzaa shriits'ąįį shanli' kat są' 7 oihtą' ąįį deegwinyąą t'igwinyąą nagwarah'įį ąįį gaanahandaii geenjit, ts'ą' zhit gold khwaiidaak'a' vakat doo'aii 7 chan: zhit są' 7 t'ee tr'igiinkhii zheh 7 gwats'an zheekat gwich'in t'inchy'aa, ts'ą' zhit khwaiidaak'a' vakat doo'aii t'ee tr'igiinkhii zheh 7 t'inchy'aa.