6
Chĩhivahe, pemboyeroya pe yesupa, pe sɨ avei yande Yar raɨsu pɨpe. Esepia, ahe niha pe cuaita. Co porocuaita yɨpɨndar omombehu vahe porovasasa pɨsɨ ãgua imboavɨyesa pɨpe aipo ehi: “Pemboeteira pe ru, pe sɨ avei. Ẽgüe peyese, pe rorɨvetera iyavei pe reco pãhumbucu catura co ɨvɨ pɨpe” ehi.
Iyavei pe iyesupa, pemoñemoɨro ucai rene pe rahɨr. Iyacatu rumo pemboacua imboaracuasa tuprɨ pɨpe, imbohesave avei yande Yar upe saɨsusa pɨpe.
Pe avei no mbiguai, pemboyeroya catura pe rerecuar co ɨvɨ pɨpe imboeteisave. Ichui pe sɨquɨyepave avei mbahe tuprɨ pɨpe mbahe peyapora inungar-ra Jesucristo upe ité mbahe peyapo vaherã viña. 6-7 Peporavɨquɨ tuprɨ catu chupe nara, ndahei chira rumo pe repiaseño imbovɨha ãgua tẽi; peporavɨquɨra rumo pe querẽhɨsa pɨpe Cristo rembiguai pe recosa pɨpe opacatu pe rorɨvetesave yande Yar upe pe cuaita mboavɨye tuprɨ ãgua. Esepia, peicua Tũpa omboepɨra opacatu yandeu yayapose mbahe avɨye vahe mbiguai yaicose, anise que ndahei vahe mbiguai avei.
Iyavei pe serecuar, peico tuprɨ aveira pe rembiguai upe pe recoasɨẽhɨsa pɨpe. Peicua niha pe opacatu Tũpa pe rerecuar ɨvave chini vahe povrɨve peicose. Ahe niha ndayande raɨsu yoavɨratɨi yande rereco.
Ava Cristo rese yuvɨrecoi vahe yoepɨsa resendar
10 Sese peyemovɨracua catu yande Yar rese, ipĩratasa rese avei. 11 Peñearo tuprɨ catu Tũpa pĩratasa pɨpe pe yemovɨracua ãgua Caruguar pe mbopa tẽiẽhɨ ãgua. 12 Esepia, yande ndahei ava ité amotarẽhɨsave yayepɨhamovɨracua. Yande rumo yayepɨhamovɨracua espíritu naporai vahe ndoyecuai vahe upe iyavei co ɨvɨ pɨpendar Caruguar ipĩrata vahe pɨ̃tumimbisa pendar reroyaẽhɨ ãgua. 13 Sese peipɨsɨ catu opacatu mbahe Tũpa ombou vahe pẽu pe yoepɨ ãgua. Evocoiyase yepe oime tẽira mbahe tẽi pẽu viña, peyemovɨracuaño itera rumo chupe.
14 Ẽgüe peye aveira peyemovɨracua catu ñehesa supi tuprɨ vahe pɨpe. Iyavei peyoepɨra pe reco ɨ̃vi tuprɨsa pɨpe. 15 Peyemoingatu voi Tũpa Ñehengagüer ñeroisa resendar mombehu ãgua yepi. 16 Iyavei pereco catu Tũpa rese pe yeroyasa peyese. Ahe inungar sundao yoepɨsa. Ipɨpe peyoepɨra caruguar uhu tata resendar nungar pe ãtoisa sui. 17 Poropɨ̃sɨrosa inungar sundao ãca ndɨru, ipɨpe tapeyoepɨ; peiporu avei Tũpa Ñehengagüer, ahe niha inungar quɨse pucu Espíritu vɨreco vahe. 18 Peyeroquɨ catu Espíritu pĩratasa pɨpe arɨ yacatu rupi Tũpa upe opacatu yeruresa pɨpe. Pemahemoha catuño ité pe yeruresa pɨpe. Peyeroquɨño ité avei opacatu ava Tũpa reroyasar rese yepi. 19 Peyeroquɨ avei che rese. Evocoiyase Tũpa tombou che ñehe ãgua cheu che sɨquɨyeẽhɨsa pɨpe ñehesa ñepɨsɨrosa icuapɨ ramo vahe cua uca ãgua ava eta upe. 20 Tũpa niha che cuai co ñehesa mombehu ãgua. Ichui tẽi cũritei soquendaprɨ aico. Peyeroquɨ catu che rese che sɨquɨyeẽhɨsa pɨpe co ñehesa mombehu ãgua.
Ñehesa ipa vahe
21 Yande rɨvrɨ Tíquico, yande rembiaɨsu, che pɨ̃tɨvɨisar omboavɨye vahe ocuaita yande Yar upe mboravɨquɨsa rese, ahe omombehura opacatu che recocuer, mbahe che rembiapo avei pẽu. 22 Sese amondo eipeve pẽu ore recocuer mombehu ãgua ‘ipɨpe toyemonguerẽhɨ catu yuvɨreco’ viya.
23 Yande Ru Tũpa iyavei yande Yar Jesucristo tomondo opacatu vɨroyasar upe teco catuprɨ ãgua, iporoaɨsu ãgua, oyese yeroya ãgua avei. 24 Tũpa tosovasa opacatu yande Yar Jesucristo raɨsupar saɨsusa ñepei reseve vahe pɨpe. Aipo rupive.