^
1 Tessalonikawa
Godiya saboda bangaskiyar Tessalonikawa
Aikin Bulus a Tessalonika
Marmarin Bulus na ganin Tessalonikawa
Rahoton mai ƙarfafawa na Timoti
Rayuwa don a gamshi Allah
Zuwan Ubangiji
Umarnai na ƙarshe