^
2 Timoti
Godiya
Ƙarfafawa don zaman aminci
Ma’aikacin da Allah ya amince
Rashin sanin Allah a kwanakin ƙarshe
Umarnin Bulus ga Timoti
Maganar ƙarshe
Gaisuwa ta ƙarshe