33
Musa ya albarkaci kabilu
Wannan ita ce albarkar da Musa mutumin Allah ya furta a kan Isra’ilawa, kafin yă rasu. Ya ce,
Ubangiji ya zo daga Sinai
ya haskaka a bisansu daga Seyir;
ya haskaka daga Dutsen Faran.
Ya zo tare da dubban tsarkakansa
daga kudu, daga gangara dutsensa.
Tabbatacce kai ne wanda yake ƙaunar mutane;
dukan tsarkaka suna a hannunka.
A ƙafafunka, duk suka rusuna,
daga wurinka kuma suka karɓi umarni,
dokar Musa ta ba mu dokoki,
mallakar taron Yaƙub.
Shi ne sarki a bisa Yeshurun
sa’ad da shugabannin mutane suka taru,
tare da kabilan Isra’ila.
 
“Bari Ruben yă rayu, kada yă mutu,
kada* Ko kuwa amma bari mutanensa su zama kaɗan.”
Ya kuma faɗa wannan game da Yahuda,
“Ka ji, ya Ubangiji, kukan Yahuda;
ka kawo shi wurin mutanensa.
Da hannuwansa ya kāre kansa.
Ka taimake shi a kan maƙiyansa!”
Game da Lawi ya ce,
“Tummim da Urim na
mutumin da ka nuna masa tagomashi ne.
Ka gwada shi a Massa;
ka yi faɗa da shi a ruwan Meriba.
Ya yi zancen mahaifinsa da mahaifiyarsa ya ce,
‘Ban kula da su ba.’
Bai gane da ’yan’uwansa ba,
ko yă yarda da ’ya’yansa,
amma ya kiyaye maganarka
ya tsare alkawarinka.
10 Ya koyar da farillanka ga Yaƙub,
dokarka kuma ga Isra’ila.
Ya miƙa turare a gabanka
da kuma hadaya ta ƙonawa ɗungum a kan bagadenka.
11 Ka albarkaci ɗaukan dabarunsa, ya Ubangiji,
ka kuma ji daɗin aikin hannuwansa.
Ka murƙushe kwankwaso waɗanda suka tayar masa;
ka bugi abokan gābansa har sai ba su ƙara tashi ba.”
12 Game da Benyamin ya ce,
“Bari ƙaunataccen Ubangiji yă zauna lafiya kusa da shi,
gama yana tsare shi dukan yini,
wanda kuma Ubangiji yake ƙauna yana zama a tsakanin kafaɗunsa.”
13 Game da Yusuf ya ce,
“Bari Ubangiji yă albarkaci ƙasarsa
da raɓa mai daraja daga sama a bisa
da kuma zurfin ruwan da suke kwance a ƙarƙashi;
14 da abubuwa masu kyau da rana take kawo,
da kuma abubuwa mafi kyau da wata zai iya haifar;
15 da zaɓaɓɓun kyautai na daɗaɗɗun duwatsu,
da kyawawan amfani na madawwaman tuddai.
16 Tare da kyautai mafi kyau na duniya da cikarta,
da tagomashi na wanda yake zama a ƙaramin itace mai ƙonewa.
Bari duk waɗannan su zauna a kan Yusuf,
a goshin sarki a cikin ’yan’uwansa.
17 Cikin daraja yana yi kamar ɗan fari na bijimi;
ƙahoninsa ƙahonin ɓauna ne.
Tare da su zai tukwiyi al’ummai,
har ma da waɗanda suke ƙarshen duniya.
Haka dubu dubban Efraim suke;
haka dubban Manasse suke.”
18 Game da Zebulun ya ce,
“Ka yi farin ciki, Zebulun, a fitowarka,
kai kuma Issakar, a cikin tentunanka.
19 Za su kira mutane zuwa dutse,
a can za su miƙa hadayun adalci;
za su yi biki a yalwan tekuna,
a dukiyoyin da aka ɓoye a cikin yashi.”
20 Game da Gad ya ce,
“Mai albarka ne wanda ya fadada mazaunin Gad!
Gad yana zama a can kamar zaki,
yana yayyage a hannu da kai.
21 Ya zaɓi ƙasa mafi kyau wa kansa;
aka ajiye masa rabon shugaba.
Sa’ad da shugabannin mutane suka taru,
ya aikata adalcin Ubangiji
da kuma hukuncinsa game da Isra’ila.”
22 Game da Dan ya ce,
“Dan ɗan zaki ne,
yana tsalle daga Bashan.”
23 Game da Naftali ya ce,
“Naftali ƙosasshe ne da tagomashin Ubangiji,
ya kuma cika albarkarsa;
zai gāji gefen kudu zuwa tafki.”
24 Game da Asher ya ce,
“Mafi albarka na ’ya’yan, shi ne Asher;
bari yă sami tagomashi daga ’yan’uwansa,
bari kuma yă wanke ƙafafunsa a cikin mai.
25 Madogaran ƙofofinka za su zama ƙarfe da tagulla,
ƙarfinka kuma zai zama daidai da kwanakinka.
 
26 “Babu wani kamar Allah na Yeshurun,
wanda yake hawa a bisa sammai don yă taimake ka
a kan gizagizai kuma a cikin darajarsa.
27 Allah madawwami shi ne mafakarka,
a ƙarƙashina kuma madawwamin hannuwa ne.
Zai kore abokin gābanka a gabanka,
yana cewa, ‘Ka hallaka shi!’
28 Haka Isra’ila zai zauna lafiya shi kaɗai;
zuriyar Yaƙub a tsare
a ƙasar hatsi da sabon ruwan inabi,
inda sammai za su zuba raɓa.
29 Kai mai albarka ne, ya Isra’ila!
Wane ne yake kamar ka,
mutanen da Ubangiji ya ceta?
Shi ne mafakarka da mai taimakonka
da kuma takobinka mai ɗaukaka.
Abokan gābanka za su zo neman jinƙai a gabanka,
za ka kuwa tattake masujadansu.” Ko kuwa za ka yi tafiya a kan jikunansu

*33:6 Ko kuwa amma bari

33:29 Ko kuwa za ka yi tafiya a kan jikunansu